Tiltak for å sikre husdyr mot brann

HomeForebyggende

Tiltak for å sikre husdyr mot brann

Brannalarmanlegg alene er ikke tilfredsstillende tiltak for å sikre husdyr mot brann.

Anlegg for varsling av brann må kombineres med brannventilasjon, tiltak mot inntrengning av røyk i husdyrrommet, muligheter for rask evakuering og effektiv slokkeinnsats, framgår det av en utredning utført ved Norges landbrukshøyskole på Ås. Krav om brannalarmanlegg kan på sikt være aktuelt for større driftsbygninger, men så lenge landbruksnæringen selv er en pådriver er det foreløpig liten grunn for myndighetene til å komme med påbud.

Et skikkelig brannalarmanlegg koster ca. 50.000 kroner, men gårdbrukeren får samtidig redusert forsikringspremien. Hvert år monteres 2000 brannalarmanlegg her i landet. Det er for tiden flere måneders ventetid og produsentene klarer ikke å levere raskere. l gjennomsnitt er det i Norge en brann hver uke hvor det går tapt husdyr. Til tross for mange husdyrbranner i 1997, har det de siste fem årene vært en liten nedgang i rapporterte branntap av husdyr.

Det er mange årsaker til at det oppstår branner i bygninger med husdyr, men typisk er det at de aller fleste starter utenfor selve husdyrrommet. Branner som ikke blir oppdaget og slokket i løpet av de aller første minuttene, vil ofte utvikle seg svært raskt. Med lange avstander er det sjelden brannvesenet rekker fram i tide.

Rundt om i landet er det ca. 50.000 driftsenheter med husdyr. Skal det iverksettes tiltak for å redusere husdyrtap ved brann, bør man ifølge rapporten konsentrere seg om de ca. 6000 største driftsenhetene. Disse står for over halvparten av alle tap.
I rapporten fremholdes informasjon og holdningsskapende arbeid som enkle kostnadseffektive tiltak. Informasjonsarbeidet må drives i nært samarbeid mellom myndighetene og land- bruksnæringen. Også montering av overspenningsvern er et aktuelt tiltak.

Prosjektet ved Norges landbruks- høgskole har foregått på oppdrag fra Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, Statens bygningstekniske etat, Statens dyrehelsetilsyn og Statens land- brukstilsyn.
 

Publisert: 08-07-1998

COMMENTS