Vestfold-kommuner går sammen

HomeDiverse

Vestfold-kommuner går sammen

Vestfold er ikke stort i areal, men likevel rikholdig når det gjelder antall kommuner. På brannvernsiden har kommuner gjennom mange år samarbeidet, men først nå har samarbeidet fått et gjennombrudd gjennom det nystartede Vestfold Interkommunale brannvesen (VIB).

1.september var oppstarten for VIB som omfatter kommunene Tønsberg, Borre og Nøtterøy. VIB vil dekke ca. 80.000 innbyggere i disse kommunene pluss 10.000 innbyggere i andre dekningsområder. 
VIB har ca. 100 ansatte og et budsjett på 27,9 millioner kr. i år. Beredskapen vil bestå av stasjonene i Tønsberg ( vaktstyrke på 6 mann døgnkasernert), Horten ( vaktstyrke på 5 mann hvor 4 mann er døgnkasernert og 1 mann er dagkasernert) og Nøtterøy ( vaktstyrke på 4 mann hvor 3 mann er døgnkasernert og 1 mann er dagkasernert). I tillegg kommer 14 mann i reservestyrken. Beredskapsavdelingen ledes av varabrannsjef Jarle Steinnes som har stasjonssjefene Tore Nyhus, Per Hanssen og Svein Eriksen til å lede stasjonene i henholdsvis Tønsberg, Nøtterøy og Horten.

VIB har 110-sentral for kommunene Borre, Holmestrand, Nøtterøy, Ramnes, Tønsberg, Tjøme og Våle. Sentralen er på Tønsberg brannstasjon og har seks ansatte i helkontinuerlig vaktordning pluss avdelingsleder Finn A. Brattli. 
Forebyggende avdeling har syv ansatte pluss avdelingsleder Bjørn Ove Andersen. 

Mange løsninger foreslått

Tankene om et større samarbeid i Vestfold går 10-15 år tilbake i tid. Tidligere brannsjefer i kommunene har luftet ideer og flere løsninger har vært foreslått, men først når den nye forskriften om dimensjonering og organisering av brannvesen kom i 1995 fikk sammenslåingstankene et reelt «puff». 
Det første skrittet mot sammenslåingen av brannvesen kom da brannsjefsstillingene i Borre og Tønsberg ble ledige nesten samtidig.  Borre og Tønsberg bestemte seg for å ansette felles brannsjef og ansatte i februar 1999 Nicolay Underthun. Underthun ble kun kort tid i jobben før tidligere varabrannsjef Karsten Tollefsen fra Asker og Bærum brannvesen overtok som brannsjef i oktober 1999.

I desember 1999 ble det fattet like politiske vedtak i de tre kommunene med en klar føring om at det skulle dannes et interkommunalt selskap. En styringsgruppe bestående av ordførere, rådmenn og hovedtillitsvalgte fra de tre kommunene og prosjektgruppe med representanter fra ledelsen og de ansatte de tre brannvesen ble nedsatt og startet umiddelbart arbeidet. Brannsjefen var prosjektleder. Det ble også nedsatt fem arbeidsgrupper med de ansatte som skulle ta for seg samordning av uniformer, tilpasning av utstyr/materiell, tilpasning av prosedyrer/rutiner/vaktordninger/turnuser/bemanning og vikarordninger på beredskapsavdelingen, tilpasning av rutiner/prosedyrer/maler/organisering av arbeidet på forebyggende avdeling og samordning av feiertjenesten.

Politikerne hadde et sterkt ønske om en oppstart av VIB allerede 1. januar 2000 noe man greide å få utsatt til 1. september.  
– Det var helt urealistisk med en oppstart allerede 1. januar i år, sier brannsjef Tollefsen til «Brannmannen».  Selv med oppstart fra 1. september har tiden vært for knapp og vi har vært nødt til å prioritere de viktigste sakene. Mye arbeid gjenstår fortsatt.  I en slik prosess er det nødvendig med ett til to år, fortsetter Tollefsen som selv har vært med på slike prosesser tidligere både i Søndre Follo og i Asker og Bærum.

– Det er viktig å engasjere både politikere, kommuneledelse og de ansatte i en slik prosess. Vi fikk med «tunge» personer i form av ordførere og rådmenn i styringsgruppen og kommunaldirektørene fra hver kommune i prosjektadministrasjonen og  dette er viktig. Og det er ikke minst viktig å ha de ansatte med i prosessen, fortsetter Tollefsen. Hvis de ansatte går imot så blir det vanskelig. I en slik prosess er det mange «skjær i sjøen».

– Mange problemsstillinger er lagt på is på grunn av den knappe tiden og vi må blant annet ta fatt på arbeidet med å lage reglementer for permisjoner, uniformer m.m. som vi ikke har lenger når vi nå er skilt ut i fra kommunen som et eget selskap. Dessuten må lønn og arbeidsoppgaver samordnes.

Selskapsform

I januar i år kom ny lov om interkommunale selskap (IKS) og dette ble den naturlige selskapsformen for VIB. IKS er et offentlig alternativ til aksjeloven hvor man kan kombinere frihet og politisk styring. Selskapsformen ble avklart med DBE i forhold til habilitetsspørsmål. 
VIB øverste  organ er representantskapet som består av tre politiske medlemmer fra hver av kommunene. Representantskapet behandler budsjett, regnskap, overordnede mål og retningslinjer for driften og rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne. 
Styret velges av representantskapet og har seks medlemmer ( to fra hver kommune) pluss to representanter fra de ansatte. Daglig leder som er brannsjefen, har møteplikt i både representantskap og styre.

VIB er en selvstendig juridisk enhet hvor arbeidstagerne er ansatt i VIB. VIB er organisert som arbeidsgiver i KS Bedrift. De ansatte er organisert i egen klubb knyttet opp mot lokal forening av Norsk Kommuneforbund. 
Eierforholdet i VIB er basert på verdien av alt utstyr, materiell, kjøretøyer, båter m.m. som kommunene gikk inn med på etableringstidspunket.  Dette betyr at Borre kommune eier 40 prosent, Nøtterøy kommune 15 prosent og Tønsberg kommune 45 prosent. Driftsutgiftene i VIB fordeles på kommunene basert på folketall, men det er noen lokale justeringer. Investeringsmidler fordeles i forhold til eierforholdet. 

Budsjettet for i år er summen av budsjettene for de enkelte brannvesen, men VIB er pålagt å spare inn fem prosent i 2001 og nye fem prosent i 2003. Fra politisk hold er det et ønske om mer inntekter, noe som er et tankekors, i følge Tollefsen fordi størsteparten av dagens inntekter nettopp kommer fra kommunene. 
– Vi vil satse på å konkurrere i markedet om alarmtjenester og kurs og opplæring mot næringslivet. Dessuten har VIB innledet et samarbeid med Borre Havarivernskole. 
Tollefsen sier at man vil spare inn 4 millioner kroner årlig sammenlignet med ikke noe form for samarbeid. Gjennom sammenslåingen har man spart inn tre lederårsverk og har felles overbefalsvakt.

Mange skritt å ta fortsatt

Utfordringene står i kø, sier Tollefsen som medgir at VIB har fått en noe dårlig start på grunn av et underskudd i Tønsberg brannvesen på 1 million kroner som må dekkes inn i VIB. 
– Vi har vurdert inntekter og utgifter nøye og vi kan bare dekke inn underskuddet ved å spare inn på innkallingsrutiner. 
Likevel er jeg overbevist om at et slikt samarbeid er den riktige veien å gå for brannvesen i fremtiden når vi står ovenfor en anstrengt kommuneøkonomi, sier Tollefsen. Vi skal nå lage VIB så godt at vi blir attraktive for andre. Løsningen er økonomiske besparelser kombinert med lokale tilpasninger. 
Når skal så oppfyllelsen av navnet Vestfold interkommunale brannvesen skje med alle Vestfold-kommunene, spør vi Tollefsen. 
– VIB trenger tid for å løse problemsstillinger før vi tar skrittet videre. Hvis store kommuner nå skulle gå inn i VIB, ville det forkludre dagens bilde. Men i fremtiden er jo dette selvfølgelig et ønske, avslutter brannsjef Tollefsen.  
 

Lars Brenden, ”Brannmannen”

Publisert: 05-09-2000

COMMENTS