Vegdirektoratet svarer

HomeDiverse

Vegdirektoratet svarer

I forrige utgave av Brannmannen skrev vi om saken hvor Søndre Follo brann- og redning ønsket mer beredskapsutstyr for å håndtere større branner i Oslofjordtunnelen. Vegvesenet ville bare innfri noe av ønsket om utstyr og saken ble oversendt til DSB. I sitt svarbrev skrev DSB at det ikke forventes at brannvesenet skal utføre innsats i tunnelen ved branner på 100 MW og mer.

Ut i fra dette svaret oversendte Brannmannen noen spørsmål til direktør for veg- og transportavdelingen i Statens Vegvesen, Lars Erik Hauer. Svarene kom for sent til å komme med i forrige blad, men de gjengis her.
Er Statens Vegvesen tilfredse med at brannvesenet ikke skal gjøre en innsats i tunnel ved branner i større kjøretøyer?

–    Statens vegvesen forventer at brannvesenet yter innsats i en tunnel når det er faglig forsvarlig ut fra et sikkerhetsaspekt, uavhengig av brannstørrelse og type kjøretøy som er i brann.
Med økt utbygging av lange og undersjøiske tunneler øker potensialet for antall branner i tunneler. Anser Vegvesenet at trafikantenes sikkerhet er betryggende hvis selvredning er eneste mulighet ved brann i større kjøretøy i en tunnel? 
–    Statistikken viser at vegtunneler er trygge for trafikantene. Norske vegtunneler bygges og utstyres etter samme krav som er gitt i EU-direktiv om minimumskrav til sikkerhet i vegtunneler. Disse kravene er tilpasset tunnelens lengde og trafikkmengde.

Selvhjelpsprinsippet ligger til grunn for alle vegtunneler, både i Norge og internasjonalt. Fastsettelse av både standard for håndbøker og endelig utforming av den enkelte vegtunnel gjøres på bakgrunn av erfaring og analyser av risiko. 
Vil Statens Vegvesen fortsatt holde fast ved at det kun unntaksvis skal bekostes beredskapsmateriell selv om tunnelene stadig blir lenger og mer komplekse?

–    Kommunen kan søke Statens vegvesen om tilskudd til beredskapsmateriell. Statens vegvesen har anledning til å gi tilskudd til beredskapsmateriell dersom det kan påvises et behov ved våre konstruksjoner utover de behov som er påvist i kommunal risiko og sårbarhetsanalyse på øvrige brannobjekt i samme beredskapsområde. Statens vegvesen og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap har i fellesskap utarbeidet retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler. Disse omhandler også bidrag til brannvesenet. Disse retningslinjene sier blant annet «Tunneleier» ikke skal belastes for mer enn den delen av anskaffelsen som er relevant for beredskapen knyttet til tunnelen. Risikovurderingen vil kunne omfatte forhold som kommunens størrelse, krav til tilsvarende tiltak for andre objekter, innsatstid og innsatsmuligheter for brannvesenet.

COMMENTS