Utreder kutt i beredskapen

HomeDiverse

Utreder kutt i beredskapen

Det har nesten blitt en fast tradisjon i Narvik at brannberedskapen diskuteres i budsjettbehandlingen før jul. Det har alltid resultert i at døgnberedskapen har blitt opprettholdt slik det har vært i de siste 50 – 60 år, men nå har kommunen bestemt seg for å utrede nærmere mulighetene for innsparinger på brannberedskapen.

Bystyret vedtok tidligere i år at det måtte utredes aktuelle tiltak i bygninger for å kunne gjennomføre etablering av brannberedskap på minimumsnivå. Resultatet kan bli dagkasernering eller redusert døgnkasernering.. Dårlig økonomi gjør at kommunen mangler tre millioner kroner til drift av sin andel i det interkommunale brannvesenet, Ofoten Brann IKS hvor kommunene Narvik, Tysfjord og Ballangen inngår.

Vaktstyrken i Narvik dekker tettstedet Narvik med ca. 15.000 innbyggere. Det er noe under kravet til døgnkasernering i dimensjoneringsforskriften på 20.000 innbyggere i tettsted. Derfor har organiseringen av brannberedskapen også tidligere blitt diskutert. Noe av paradokset med innsparingstiltaket nå er at utgiftene til brannberedskap økte fra sist nyttår da utrykningsstyrken ble utvidet med en mann. Det var etter pålegg fra DSB om at brannvesenet skulle ha en femte mann i styrken for å bemanne stigebil.

Brannsjef Edvard Dahl i Ofoten Brann IKS mener en nedskjæring er uheldig.
– En ordning med deltidsmannskaper på kveld og natt vil medføre en klar økning av risikoen for uønskede hendelser. Vi vil da få problemer med å klare kravene til utrykningstider på ti minutter til blant annet sykehuset og tyve minutter i utkant av kommunen. Jeg vil ikke anbefale en slik løsning, sier Dahl.      
Utvalget som utreder brannberedskapen skal legge frem sin rapport i løpet av april.
 

Older Post

COMMENTS