Tverrfaglig Akuttmedisinsk Samarbeid (TAS) igjen på dagsordenen

HomeDiverse

Tverrfaglig Akuttmedisinsk Samarbeid (TAS) igjen på dagsordenen

I 1999 kom TAS1. Da var fokus på traumebehandling, HLR, AHLR og organisering av større ulykker. I 2003 kom TAS 2 med temaene, hurtigfrigjøring fra personbiler, - kommunikasjon, samhandling og ledelse. TAS 3 skal sette fokus på 3 temaer

1. Storulykke organisering. Her ønsker Norsk Luftambulanse (NLA) å videreutvikle filosofien som ligger i TAS -prinsippene. Vi ser også på temaene som miljøulykker og hendelser som setter katastrofeberedskapen på prøve. 
Nødetatene må kommunisere, samhandle og være effektive. Et prosjekt som har hatt utgangspunkt i et samarbeid mellom den operative virksomheten i NLA (luftambulansetjenesten) og undervisningsavdelingen i SNLA har utviklet nye prinsipper vi mener vil øke effektiviteten i redningsarbeidet. Nytt utstyr og nye tanker gir en ny filosofi som gir nye ord som TAS OPEN. (Optimalisert Pasient Evakuering Norge). 

2. Hypotermi. Dette er et forsømt område prehospitalt og forskning viser at det er noe vi må ta på største alvor. Det er viktig at tiltakene som iverksettes på et skadested er riktige og ikke bruker opp ”pasientens tid”. Diskusjonen rundt ”stay and play” opp mot ”load and go” er vi ferdig med. TAS 2 satte fokus på effektivitet og kort skadestedstid. NLA mener nå at det finnes metoder innen forebygging av hypotermi som rettferdiggjør økt fokus på dette. Disse metodene tar kort tid og er effektive.

3. Tungbil problematikk. TAS 2 lærte oss hurtigfrigjøring. Frigjøring fra tyngre kjøretøyer er utfordrende og krever nye prinsipper og tankemåter. NLA har jobbet systematisk for å etablere prosedyrer og ny kunnskap. Vi har vært i Sverige og sett på hvordan de løser problemene. Disse erfaringene ønsker vi å dele med alle landets kommuner.

Tilbys hele landet neste år
Årets gaveaksjon i NLA vil samle inn penger til det nye kurset. Det skal kjøres fem pilotkurs høsten 2008. 
I 2009 vil alle landets kommuner bli tilbudt kurskonseptet på samme måte som TAS 1 og TAS 2.
I storulykkeorganiseringen ser vi et stort forbedringspotensiale i å samkjøre samarbeidet til nødetatene. Vi må bygge opp en felles filosofi som gjør det enklere å forstå hverandre og som bygger på felles prinsipper for ”tiltakskort”.

Vi trenger din hjelp
I dette arbeidet trenger vi hjelp og innspill fra alle. Det er satt ned en tverrfaglig/etatlig arbeidsgruppe som skal jobbe med denne utfordringen. Vi vet at det finnes utrolig mye kunnskap og kreativitet blant dere. Vi har som mål å utvikle noen enkle grunnprinsipper som er felles for alle etatene og som gjør at vi lettere kan forstå og samarbeide under ekstreme situasjoner som ofte er tilfelle ved større ulykker.
Ved å lage felles tiltakskort vil alle etater kunne jobbe og tenke likt.
PHTLS-prinsippene (ABCDE) er godt kjent og fungerer i en utfordrende hverdag.
Kan vi videreutvikle tilsvarende system for bruk ved større ulykker?
Nå ønsker vi at du hjelper oss med å lage et forslag til tiltakskort som alle etater kan bruke å ”samhandle” etter.
Har du et forslag, så send dette til: jan.einar.andersen@snla.no. Det vanker fine premier for de bidrag som blir brukt. 
Vår målsetting er å effektivisere redningskjeden. Vi tror at TAS bidrar til dette. Nå kan du bidra med dine erfaringer slik at vi sammen kan utvikle et nytt og grensesprengende TAS 3 kurs. Du har herved fått utfordringen

COMMENTS