Tunnelsikkerhet på norske riksveger

HomeDiverse

Tunnelsikkerhet på norske riksveger

Det kommer stadig nye tunneler rundt om i det norske hovedvegnettet, og for hver ny tunnelmeter som kommer, øker sannsynligheten for alvorlige ulykker. Om det da oppstår brann, vil det være opp til alle som er i nærheten, og som er i stand til det, å redde seg unna røyk og varme på egen hånd

Det er lov å påstå at virkeligheten rundt egenredning ikke er kjent for det alminnelige publikum. Og det er lov å påstå at det er uhyrlig, at det i det hele tatt er lov å bygge en tunnel uten nødutganger, så lenge det er mulig å gjennomføre.
Statens vegvesen planlegger en ny tunnel på E6 i Øyer kommune i Oppland. Tunnelen er 
4 kilometer lang, og Statens vegvesen ønsker å bygge tunnelen uten nødutganger.
Øyer kommunestyre og brannsjefen anbefaler prosjektet gjennomført med nødutganger.
Det er trafikkmengde og tunnelens lengde som er avgjørende for om det skal være nødutganger eller ikke, og den nye tunnelen på E6 i Skarsmoen i Øyer ligger i grenseland.
Og Statens vegvesen mener selv å holde seg innefor regelverket. Deres egne kommentarer til nytt reguleringsplanforslag er i så måte lærerik lesing.

Nødutganger fjernet 
Jeg ønsker imidlertid å rette oppmerksomheten på de prinsipielle sidene rundt planleggingen og godkjennelsen av slike tunnelprosjekt.
Statens Vegvesen med vegdirektoratet i ryggen, gir alle premisser, foretar dimensjonerende trafikkmålinger, lager egne risiko- og sårbarhetsanalyser, og legger selv alle vesentlige føringer og kostnadsberegninger for de vurderinger man senere bruker for å vinne frem med sine konklusjoner for valg av alternativ.
På den motsatte siden er det da den berørte kommunen hvor tunnelen ligger, som skal godkjenne den løsning Statens vegvesen foreslår gjennomført.
Skarsmotunnelen ble første gang tatt inn i fremlagt reguleringsplan med parallell nødutgangstunnel i fullprofil, slik brannsjef og kommune krevde. Tankegangen var at reserven senere kunne tas i bruk ved utvidelse til to adskilte løp, når trafikkmengden i nær fremtid ville kreve det. 
Ett år senere kommer Statens vegvesen med forslag til revidert reguleringsplan, og da er nødutgangen fjernet (hvem som sto bak den avgjørelsen vet bare de innvidde).
Deres argumentasjon går nå i hovedsak ut på at beregnet besparelse er 50 millioner, og at disse pengene bedre kan utnyttes til sikkerheten på E-6 utenfor tunnelen (regnestykket må forutsettes å innholde summer til kompenserende sikkerhetstiltak, slik da Statens vegvesen forutsetter å legge inn slik ekstra sikkerhet). Argumentasjonen står å lese i deres brev om saken.

Davids kamp mot Goliat
I løpet av de fire årene mens reguleringsplanarbeidet pågikk, har jeg hatt kontakt med DSB, parallelt med 4-5 orienterende møter avholdt av Statens vegvesen. DSB varslet innsigelse hvis Statens vegvesen ville kjøre igjennom tunnelen uten nødutganger. Senere så de seg nødt til å trekke innsigelsen, men fastholdt at de fant det uheldig at Statens vegvesen ville gjennomføre prosjektet uten nødutganger.
Som brannsjef i Øyer har jeg hele tiden forsøkt å få DSB i direkte inngrep med Statens vegvesen om en så viktig tunnel. DSB nekter, med begrunnelsen at de ikke går inn i enkeltprosjekter, da de senere skal føre tilsyn med de samme tunnelene.  

Etter mitt skjønn vil dette bli like vanskelig for den ansvarlige brannsjefen, som etter ferdigstillelse må antas å ha godkjent de utførte tiltak som bidrar til tunnelens totale sikkerhet. 
Det må etter mitt skjønn gå an å finne frem til løsninger i formell arbeidsform som fritar små kommuner fra det ansvar det ligger i å godkjenne viktige tunneler på norsk hovedvegnett, hvor trafikken er stadig økende, og da ikke minst tungtrafikk og transport av farlig gods.
Uten å fornærme mange; Hvordan kan man tro at enkeltkommuner og en brannsjef har kunnskaper og tyngde til å sette imot når kampen om tunnelsikkerheten starter?
Og; Statens vegvesen på sin side har lang erfaring i prosjektering og bygging av tunneler, og vet akkurat hvordan de skal legge opp løpet hvor økonomien er sterkt styrende.
Det kan ikke bli annet enn Davids kamp mot Goliat hver gang.

Setter økonomi foran sikkerhet
Vi har de senere årene sett alvorlige eksempler på at økonomiske hensyn går foran sikkerhet. Vi har også sett en del krasse eksempler på hva slags kjør det blir når brannsjefer eller andre fagpersoner tar til motmæle i tunnelsaker med Statens vegvesen.
Man kan ikke forvente at en brannsjef i en liten kommune verken har kunnskap eller tyngde til å stå i mot når maktspillet settes i gang. Det er derfor etter mitt skjønn direkte naivt å tro at man får de løsninger man bør ha, med de formelle fremgangsmåter som legges til grunn i dag.
Vi får håpe det ikke skal en Mont-Blanc-hendelse til før det endres på systemet. Men det kan fort skje verre ulykker enn at betongen faller ned.
Sannsynlighetsberegningene til Statens vegvesen sier at det ikke kommer en alvorlig, stor tunnelbrann før om hundre år.
Etter samme resonnement kunne man vel tenke seg å spare penger på å sløyfe nødutganger i andre byggverk også. 
Egenredning ved brann er livsviktig, det er alle enige om. Statens vegvesen mener viktigheten er mindre i tungt trafikkerte vegtunneler enn i andre typer byggverk.
Nå må ledende politikere etter min mening begynne å følge med. Dette er dårlig fremtidsmusikk.

COMMENTS