Trafikkulykker med hybridbiler

HomeFagstoff

Trafikkulykker med hybridbiler

Hybridbiler har et høyspent system med ca. 500 volt. HV-batteriet inneholder sterkt alkalisk elektrolytt av en kaliumhydroksid. Det er derfor svært viktig at forholdsregler tas alvorlig. Uforsiktig eller feil håndtering av systemet kan medføre risiko.

Før demontering av høyspentkabler eller komponenter som ved for eksempel vedlikehold, service eller ved en bilulykke, må hovedstrømskontakten fjernes for å bryte høyspenttilførselen til kretsen. I Prius finnes det flere høyspentkomponenter og kabler som man må ta hensyn til. Disse kablene og komponentene befinner seg ved batteriet, under bilen og i motorrommet. De er godt merket eller farget oransje.

Hvordan frakobles hybridsystemet?
Dersom uhellet skulle være ute, bør følgende prosedyre følges for å kople ut systemet:

 • – ha alltid på gummihansker når du berører hybriddelene (isolerende hansker mot høyspenning)
 • – skru av tenningen og skift gir til P
 • – husk alltid å koble av minuspolen først og deretter plusspolen, på 12V batteriet i høyre
  innerskjerm i bagasjerommet eksempelvis Prius. Dette er viktig for å unngå gnister ved arbeid på bilen.
 • – deretter frakoples hovedstrømskontakten, den er montert på venstre side i bagasjerommet på eksempelvis Prius.

Alternativ metode:
Dersom hovedstrømskontakten ikke kan nås, må hybridsystemets sikring fjernes. NB! Vent 5 minutter fra vedlikeholdskontakten demonteres til høyspentkomponentene berøres uten gummihansker. Dette for at kondensatoren i venderen skal utlades.

Sikkerhetsregler ved lekkasje fra batteriet
Batteri:

 • – spenning ca. 200V DC
 • – NI-MH nikkel-metall hydrid, kaliumhydroksid (sterk lut)
  Dersom det skulle oppstå lekkasje fra batteriet, må følgende prosedyre følges;
 • – benytt verneutstyr (brannbekledning) med åndedrettsvern og gummihansker.
 • – lekkasjevæske fra batteriet tas opp med ubrennbart absorberingsmiddel (absol). Lekkasjevæsken fra batteriet kan også tynnes/spyles vekk med store mengder vann. 
  NB! Dersom man får kaliumhydroksid (lut) på huden, må man straks skylle med store mengder vann. Klær med kaliumhydroksid (lut) fjernes øyeblikkelig. Dersom man får
  kaliumhydroksid i øynene, skylles øynene med store mengder vann og
  medisinsk assistanse tilkalles så fort som mulig

Sikkerhetsprosedyre ved brann
Ved brann brukes alltid brannslokker for elektriske anlegg (CO2) eventuelt pulverapparat ABE. Vann kan brukes innenfor normal bruk ved elektrisk brann dersom vannet er rent og i store nok mengder.

Ved trafikkulykker
Når det skal frigjøres personer ved trafikkulykker er det viktig at de nevnte sikkerhetsregler blir fulgt før man begynner å klippe i bilen. Særlig er dette viktig i forhold til høyspentkablene.
Ved ankomst skal nødhjelpspersonell følge sine standardprosedyrer ved bilulykker. Situasjoner, som involverer hybridbiler, kan håndteres som normalt, med unntak for punktene som nevnes i denne veiledningen vedrørende frigjøring og utforkjøring i vann

Eksempel 1:
Når det er nødvendig å skjære i karosseriet og det er tid til å slå av høyspentkretsene.  
Prosedyre: Slå av høyspentkretsene ved å slå av/fjerne hovedstrømskontakten i bagasjerommet. Koble fra standardbatteriet (12V) i bagasjerommet for å deaktivere kollisjonsputesystemet. Hvis ingen av de overnevnte prosedyrer kan utføres, og det er nødvendig å skjære i karosseriet og det heller ikke er tid til å slå av høyspente kretser, gå videre til eksempel 2.

Eksempel 2:
 Når det er nødvendig å kutte i karosseriet, men det ikke er tid til å slå av de høyspente kretsene, eller en orangefarget kabel er revet løs. Sjekk følgende punkter før det skjæres i karosseriet: 
– Forholdsregler ved skjæring i karosseriet 
– Plassering av komponenter og kabler med høyspenning 
– Sikkerhetssystem med kollisjonsputer (plassering av kollisjonsputene og tilhørende kabler).

Advarsel
Bruk en hydraulisk saks for å kutte i karosseriet for å unngå alvorlige skader på redningspersonell eller passasjerer. Når komponenter fjernes, vær varsom og unngå å berøre noen av de følgende områdene eller avrevne kabler med orange farge. 
Forholdsregler ved skjæring i karosseriet;
Områder som har livsfarlig høytspenning: Ikke kutt i disse områdene da dette kan føre til dødelige høyspenningsskader. Skjær aldri i hybridbilbatteriet. 
Ved frigjøring av personer i hybridbiler skal alltid gummihansker brukes (isolerende hansker mot høyspenning og kjemikalier)

Utforkjøring i vann 
Dersom en hybridbil er helt eller delvis under vann, bør hybridbatteripakken, kollisjonsputene og bensinpumpen kobles fra snarest mulig. Dette gjøres ved å slå av/fjerne hovedstrømskontakten i bagasjerommet og 12 V batteri kobles fra.

El-biler

 • El-biler behandles som hybridbiler ved trafikkulykker.
 • Største fare ved el-biler er ved skade på batteriet og feil på ladeutstyret ved lading (batteriet produserer knallgass).
 • All væske fra batterier er syre/lut og må behandles med varsomhet (gamle batterier inneholder syre, nye inneholder lut)

Trond Johannesen, brannmester
Søndre Follo brann- og redningsvesen IKS

COMMENTS