Togulykke med voldsomme skader

HomeRedning

Togulykke med voldsomme skader

Onsdag 15. februar klokka 10.30 sporet nordgående tog av ved Nykirke stasjon på Vestfoldbanen. Fem personer ble skadet og det ble betydelige skader på tog og infrastruktur. Vestfold Interkommunale Brannvesen håndterte hendelsen og de har flere læringspunkter etter ulykken.

«Toget var av typen Flirt. Formålet med turen var funksjonstest av togsettets publikumsinformasjonssystem, og dette ble kombinert med kjøretrening for personale. Togsettets registrerende hastighetsmåler viste at toget holdt en hastighet på 135 km/t da togets bremser ble aktivert», skriver Havarikommisjonen.
Meldingen som kom inn til Vestfold Interkommunale Brannvesen(VIB) 15. februar klokka 10:45 lød slik; «Vi har fått melding om tog i fjellvegg mellom Nykirke og Holmestrand med flere skadde».

Læringspunkt varsling:
Minuttet før utvarslingen hadde Vestviken 110 (V110) ringt brannmesteren på stasjon Kopstad, og forhåndsvarslet om mulig togulykke. V110 hadde snappet opp hendelsen fra politiets operasjonssentral (Søndre Buskerud) som er lokalisert sammen med V110 i Drammen. Operatøren på V110 tok til telefonen fordi han hadde erfaringen med sen varsling av Ringerike Brannvesen, i forbindelse med Utøya, friskt i minne.
Togleder sitter i Drammen og ved ulykken ringte denne 112 og endte i feil politidistrikt, Søndre Buskerud. Han fikk ikke svar da politiet i Søndre Buskerud satt over nødsamtalen til politiet i Vestfold. Det medførte at nødetatene først ble alarmert 15 minutter etter ulykken inntraff.
– Uakseptabelt, var beredskapsleder Einar Flogelands kommentar i media.

Nye rutiner
Varslingsrutinene hos Jernbaneverkets togleder er etter hendelsen endret og godt er det.
Heretter ringer togleder i Drammen 110 ved ulykker på jernbanen. Argumentasjon for dette er at brannvesenet har oppdraget med jording og sikring av skadested, og at dette oppdraget er avgjørende for at alle nødetatene trygt kan iverksette innsats.

Læringspunkt adkomst
Da utalarmeringen endelig var et faktum rykket VIB ut fra tre brannstasjoner med tre vaktlag. Stasjon Kopstad var nærmest skadestedet, som VIB på dette tidspunktet ennå ikke visste hvor var. Distansen mellom stedene nevnt i utalarmeringsmeldingen er 13 km. Fire brannmannskaper pluss utrykningsleder Trond Andreassen tok med mannskapsbil og tankbil.

Stasjon Nøtterøy, med fire mann, rykket ut med mannskapsbil og tankbil.
Det ble tatt grep slik at Nøtterøy tok med Argo redningsvogn da de passerte Tønsberg brannstasjon mot skadestedet fordi stasjon Tønsberg med fem mann var ute på hjertestans. Pasienten hadde fått festet elektroder og hjertestarteren anbefalte sjokk. De meldte tilbake at de kom så snart ambulansen var på plass og tok over. Ledelsen i VIB satt i møte da meldingen kom og de satte stab.
Mannskapene fra Kopstad gjorde en vurdering ut i fra svært sparsomme opplysninger om hvor ulykken sannsynlig hadde funnet sted. Jernbanen følger ikke veinettet på hele strekningen Nykirke-Holmestrand, og mannskapene reflekterte over hvor tog kunne støte sammen med fjell. De kjørte mot Holmestrand på en sidevei til E-18. De var på feil vei, helt til utrykningsleder Andreassen fikk en oppringning av en fra Jernbaneverket som sa hvor ulykken hadde skjedd. De avtalte møtested, slik at vedkommende kunne føre mannskapene fram til skadestedet.

Forbedring:
Når togleder heretter varsler 110 om ulykker, sitter nå både togleder og 110-operatør med samme kartverk slik at begge kan enes om ulykkessted angitt i antall kilometer fra Oslo S på banen. Dette kartverket gir også indikasjoner på mulig adkomstveier til aktuelt sted på banestrekningen.

Læringspunkt kunnskap
VIB fikk utplassert en skinnegående Argo redningsvogn ved Tønsberg brannstasjon fra Jernbaneverket da Jarlsbergtunnelen på 1750 meter ble tatt i bruk i fjor høst. Hele VIB har brukt prosjektet Jarlsbergtunnelen positivt med god opplæring på Argo, god kunnskap om hendelser på jernbane og ditto innføring i beredskapsplaner og prosedyrer. Nå var det alvor og alle mannskapene i VIB hadde klart for seg at dette kunne være en alvorlig ulykke, og fokuserte på den kunnskapen de hadde fått om ulykker på jernbane det siste halve året.
Fra V110 kom flere opplysninger, «Det skal være snakk om et testtog fra NSB med en delegasjon om bord». De fleste av mannskapene tenkte det verste og forberedte seg deretter.

Overordnet vakt Jarle Steinnes var i utrykning og kontaktet V110. Han stilte kontrollspørsmål for å skaffe seg et overblikk over ulykken. Steinnes spurte blant annet om hvor mange telefoner 110 hadde mottatt. Svaret var kun en. Steinnes vurderte det dit hen at hvis dette hadde vært et tog med mange hundre mennesker ville V110 fått langt flere henvendelser. Han avventet da utvarsling av støtte fra andre brannvesen og Sivilforsvaret.

Læringspunkt vis vei
Mannskapene fra Kopstad ble vist vei av en ansatt i Jernbaneverket. Ved hovedveien noen hundre meter unna skadestedet tok utrykningsleder Andreassen den kloke beslutningen å hensette tankbilen, før de kjørte inn gårdsveien, (som tilfeldigvis var brøytet), ned mot ulykken. Andreassen hadde da informert alle enhetene i VIB om kjørevei fram til skadestedet.

Læringspunkt sikring skadested
Brannmannskapene så umiddelbart at dette har vært en skikkelig krasj med voldsomme ødeleggelser. Togsettet på fem vogner lå i flere deler spredd over flere hundre meter. Utrykningsleder Andreassen ba mannskapene iverksette jording før noen entret skinnegangen. Minst en mast til kjøreledningen var revet ned, og deler av skinnegangen var revet opp.

Ved ankomst forsøkte brannmannskapene å ta hensyn ved å parkere bilene slik at det ble plass til ambulanser og eventuell samlingsplass for skadde. Brannmannskapene fikk rask kontakt med en person som var sterkt preget, men han kunne forklare hvor de skadde var. Disse ble oppsøkt, mens de øvrige mannskapene gjennomførte søk utvendig og innvendig i togsettene, samt sikring av skadestedet. Fire av de skadde ble raskt tatt hånd om, mens en person satt slik til at man avventet med å flytte vedkommende ut av togsettet.

Det ble raskt klart at det ikke var behov for skinnegående Argo.
Utfordringen slik VIB ser det i ettertid er sikring av skadestedet, blant annet det å utføre jording hvis det hadde utspilt seg et hjerteskjærende drama med flere hundre skadde i vognene og ved skinnegangen. Denne torsdagen i februar respekterte alle nødetatene ordren om å ikke entre skinnegangen før jording var utført og det var trygt for mannskapene.

Læringspunkt olje og batterier
De nye togsettene har olje til kjøleanlegget plassert på taket i hver vogn. Toget har også en stor batteripakke plassert i skap utvendig på høyre side i første – og på venstre side i bakerste vogn i Flirt-togene. Strømmen fjernes ved å frikoble to kontakter i hvert av skapene.

Togulykken medførte store materielle skader, men i normaldrift kunne antall berørte mennesker vært langt flere enn de fem som ble skadet. Toget kan ta nær 300 passasjerer.
Ødeleggelsene var voldsomme, vognen på 50 tonn lå på siden, noen andre knust og forvridd.
– Stillheten og frykten om hva som kunne vente oss når vi gikk langs vognene er ting jeg tenker over den dag i dag, sier underbrannmester Einar Andre Hansen.
Dette var enda en lærerik dag på jobb i Vestfold Interkommunale Brannvesen.

COMMENTS