To 110-sentraler blir kanskje til en

Home110/Nødnett

To 110-sentraler blir kanskje til en

Salten Brann IKS og Tromsø Brann og redning har gått sammen om å utvikle en løsning som er ny i landet vårt på varslingssiden. Nemlig at de to sentralene skaper et samvirke. Med to lokasjoner. En i Tromsø og en i Bodø.

Hvorfor? Fordi vi tror at vi står sterkere sammen enn hver for oss. Summen av vår skikkethet er større enn det vi kan prestere hver for oss. Dette gjelder både den opparbeidete varslingskompetansen vi hver for oss har utviklet ved et stort antall hendelser over lang tid, og ikke minst ved at vi er tilknyttet to sterke brannfaglige miljøer i landsdelen. Noe som også vil holde seg over tid. Vi tror derfor vi sammen greier å rekruttere det personellet vi trenger for utvikling av tjenesten fremover også. 

I vår landsdel bør en som eksempel forholde seg til at vi har en stor samisktalende befolkning. Noe også alarmeringen bør ta inn over seg. Vi forsterker også sikkerheten rundt varslingsinstituttet ved at vi kan være back-up for hverandre når det er nødvendig.

Som kjent er varslingssentralene organisert som et spleiselag innenfor de respektive politidistrikter hvor kostnadene fordeles etter innbyggertall. Derfor vil vi sikkert også spare noen kroner for kommunene ved dette grepet. Felles innkjøp og muligheter for smidigere bruk av personalressursene til opplæring og ytterligere utvikling av kompetansen gjør også sitt. Men dette har ikke vært hoveddrivkraften. Det er jakten på enda større kvalitet i tjenesten og større samarbeidsevne som ligger oss tyngst på hjertet. 

Det er ellers en turbulent tid innen fagområdet for tiden. Vi vet at nødnettet er på vei, og det hilser vi velkommen. Det er på tide at fagmiljøene i så vel helse, politi og brann får det verktøyet de trenger for å gjøre jobben sin til samfunnets beste.

Nytt nødnummer utredes og skal snart besluttes. Det skulle være rart om Norge velger en annen vei enn de fleste andre land som har hatt felles nødnummer i årevis med stor suksess. Nødnummeret 112 kommer nok en dag. Oppgaven blir å få de tre partene til å jobbe sammen. Finne løsninger enten ved at de samlokaliseres i felles sentral eller ved at en finner overføringsmetoder mellom dem. Mange forhold tyder på at det blir mellomløsninger på veien mot en full sammenslåing som blir det foreløpige resultatet.

Vi har også en interesse av at dagens 110-sentraler viser seg så dyktige på drift at en kan være en foretrukket samarbeidspartner for de øvrige fagmiljøene om fremtiden skaper et nytt regime for varsling. 

Med dette håper vi å signalisere at vi ikke vil stå på sidelinjen når nye løsninger blir født. Tvert imot vil vi være med fra dag en og gi vårt bidrag.

Av Per Ole Sivertsen – leder 110 Tromsø og Ronny A Hagen Langfjord – leder 110 Salten.

COMMENTS