Sverre Braaten til minne

HomeDiverse

Sverre Braaten til minne

Med Sverres bortgang er en vel ansett person i landets brannmiljø borte. Han var en spesielt dyktig fagmann, med solide kunnskaper innenfor et vidt område. Med sine evner til å sette seg inn i, forstå og finne løsninger på de mange utfordringer som brannyrket består i, blir han å minnes som en betydelig bidragsyter.

Sverre ble født den 22. mars 1928. Han hadde maritim bakgrunn og var utdannet som styrmann. Han ble ansatt ved Oslo brannvesen den 2. mai 1956. Her var han innom de aller fleste av en brannmanns arbeidsoppgaver.
Blant annet deltok han på det første lettdykkerkurset for froskemenn i 1957 og var en av pionerene innen dette arbeidsområdet. Han ble ansatt som teknisk brannformann i 1967, brannformann i 1968, brannmester på Havnestasjonen i 1974 og ordinær brannmester i 1978. Fra 1. mai 1981 og fram til han gikk av med pensjon 30. juni 1992 var han branninspektør/leder for øvelses- og undervisningsavdelingen.
Ved siden av sin allsidige yrkeskarriere i Oslo brannvesen var Sverre i hele sin tjenestetid aktivt engasjert i brannmannsfaget og brannvern generelt. Han søkte alltid nye kunnskaper, blant annet med studiereise til England i 1971, hospitering ved Stockholm brannvesen i 1972, som faglærer ved Norges brannskole i 1973 og som opplæringsleder i forbindelse med etableringen av beredskapsstyrken på Hydro Rafsnes i 1978.

I 1983 hadde Sverre permisjon for å arbeide i Norsk Brannvern Forening. Hans brede kunnskapsnivå, arbeidsvilje og ikke minst hans store kontaktflate resulterte ofte i at han ble benyttet av Oslo brannvesen når ulike brannverntiltak skulle iverksettes. Når etaten ble invitert til å delta i grupper og utvalg som hadde til mandat å utarbeide ulike informasjonsopplegg om brannvern, var det gjerne Sverre man valgte å trekke veksler på.

Sverre var også aktiv i sin egen organisasjon, Oslo brannkorpsforening. Her har han bekledd verv som styremedlem, sekretær og aktivt deltatt i forskjellige utvalg og komiteer. Viktigst for Oslo brannkorpsforening var nok likevel hans tid som redaktør av tidsskriftet «Brannmannen» fra 1970 til 1980. Hans gode, presise, til dels skarpe penn i lederartikler ledet ofte til debatt og ettertanke. Hans mange aktuelle og interessante fagartikler fra inn- og utland i denne tiden må også nevnes. Men Sverre «la ikke bort pennen» etter at redaktørtiden var over, han fortsatte å hjelpe til i arbeidet med bladet. Han tok seg også tid til å skrive Oslo Brannkorpsforenings historiebok som ble utgitt ved foreningens 100-årsjubileum i 1994.

Videre var han en av stifterne av Oslo brannvesens historielag i 1986. Her var han viseformann fram til 1990. Boken «Oslo brannvesen under den andre verdenskrig», som ble utgitt av historielaget i 1998, var han også med å forfatte. Studiefondet «Brannvern i hjem og skole», vil også stå som et minnesmerke etter Sverre. l arbeidet med å etablere dette fondet kom en av hans grunnsetninger tydelig fram, nemlig det sterke ønsket om alltid å bidra til andres faglige utvikling.

For Oslo brannvesens pensjonistforening sto han også til tjeneste, blant annet som leder i 1998-99. Han var også en av stifterne av Norsk Brannbefals landsforbund (NBF). Her var han blant annet aktivt med i å etablere befalslag rundt om i landet. For sin innsats i NBF ble han i 1991 utnevnt til hedersmedlem.
En kan trygt si at Sverre aldri sparte seg og hadde liten sans for ordet «nei» enten oppgaven var liten eller stor. Vi som hadde gleden av å ha et nært samarbeid med ham gjennom flere år, minnes ham med takknemlighet og vil ikke glemme ham og hans innsats. En inderlig takk til hele hans familie for at vi fikk så stor nytte av hans innsatsvilje og kunnskap. De har mistet en familiefar som de var veldig glad i.

For kolleger og venner i Oslo brann- og redningsetat.
Leif Solbakken

Publisert: 05-03-2000

COMMENTS