Status for Utrykningspersonellets Fellesutvalg

HomeDiverse

Status for Utrykningspersonellets Fellesutvalg

Norge sommeren 2001. 

Fellesutvalgsorganisasjonen

.

  • Landsdelsekretærer.
  • Fagmerking av ledelsen på et skadested.
  • 8 synbarhetskonferanser gjennomfort i lokale fellesutvalg.
  • Fremtidige farger på ambulanser?
  • Nye skadestedslapper/registrering av pasienter.
  • Kompetansebevis for utrykningsførere.
  • Møte med Politidirektoratet (POD).
  • Utredning av redningstjenesten og felles nødnummer 112.
  • Faglig samling for fellesutvalgene.
  • Forskjellsbehandling av utrykningspersonell ved bøtelegging og dom ved yrkesutførelse?

Fellesutvalgsorganisasjonen

I skrivende stund er det registrert 65 lokale fellesutvalg i Norge siden organisasjonen ble stiftet for seks år siden. UF Tana i Finnmark ble stiftet 30. mai og UF Sunnfjord i Sogn og Fjordane ble stiftet 14. juni som det siste så langt
På organisasjonssiden er det alltid en utfordring å ta vare på etablerte lokale fellesutvalg, da dette ofte står på de valgte lederne å holde organisasjonen levedyktig med sitt personlige engasjement. Her får også vi i UF-Norge en svært viktig oppgave med å hjelpe til. På den annen side er det svært mange dyktige lokale ledere som vet å legge opp aktiviteten i forhold til det som er rimelig å gjennomføre lokalt.

På landsmøtet i Trondheim for et år siden ble det vedtatt at landsmøtet skal avholdes annethvert år. Vi vil i denne sammenheng oppfordre de lokale fellesutvalg som får mulighet til, og som ønsker å være vertskap for neste års landsmøte som skal avholdes i slutten av mai 2002, meddele dette til Utrykningspersonellets Fellesutvalg – Norge så snart som mulig.

Landsdelssekretærer

For å effektivisere det administrative arbeidet i landsstyret er det opprettet to funksjoner som landsdelssekretærer. For Nord-Norge er Bjørn Danielsen oppnevnt og for Sør-Norge, Terje Tutturen. Begge har lang erfaring fra lokalt fellesutvalgsarbeid. Danielsen er regionsleder for Norsk Luftambulanse i Troms og har politifaglig bakgrunn, og Tutturen har sitt daglige virke i politiet.

Fagmerking av ledelsen på et skadested

Etter en behørig og omfattende saksbehandling og høring i fellesutvalgsorganisasjonen etter ønske fra Justisdepartementet, ble saken ferdigbehandlet av UF Norge og oversendt departementet for to måneder siden. Nå er vårt endelige forslag sendt ut på høring i de tre fagdepartementene som er overordnet myndighet for ambulanse-, helse-, brann- og polititjenesten i Norge. Vi venter derfor på en endelig og snarlig behandling av den nye standardiseringen på dette synbarhetskravet og fagmerkingen som går på utrykningspersonellets sikkerhet på et ulykkessted.

Seminarer om krav til synbarhet Utrykningspersonellets Fellesutvalg – Norge har tidligere omtalt faglig merking av utrykningspersonellet ved bruk av sjakkmonsterrefleks. I denne sammenheng ble det også nevnt at kjennskapen til de krav man måtte forholde seg til når man skulle velge synbarhetstøy, var lite kjent blant både blant brukere og innkjøpere. I denne sammenheng arrangerte UF-Norge i samarbeid med 3M Norge AS og Reflectil Norge AS fire informasjonsmoter i Oslo som tok for seg fagmerking og krav til synbarhetsplagg etter EN 471. I kjølvannet av disse møtene ble UF-Norge stadig stilt spørsmål som omhandlet temaet fra utrykningspersonellet ellers i landet.

Som følge av dette inngikk UF-Norge et samarbeid med 3M Norge AS og Reflectil Norge AS om avholdelse av liknende informasjonsmøter andre steder i landet. Man ble enig om å tilby dette i første omgang til seks steder i landet.
Steder som har arrangert disse informasjonsmøtene er UF-Trondheim, UF Stavanger, UF-Lillehammer & Omegn, UF-Sotra, UF-Indre Helgeland og UF Tromsø.

Det kan også bli aktuelt å arrangere flere slike seminarer utover høsten og vinteren dersom det kommer forespørsler fra andre lokale fellesutvalg. Denne saken har det siste halvåret vært den mest omfattende reisevirksomheten for UF-Norge. I tillegg har leder besøkt en rekke lokale fellesutvalg og vært med på å stifte nye. Les mer om de faglige krav under avsnittet «Faglig merking av utrykningspersonell ved bruk av sjakkmønster».

Forslag til fremtidig farge og merking av ambulanser

I samarbeid med Norges Ambulansesjefslag er det utarbeidet et forslag til nye synbarhetsfarger på ambulanser. Dette forslaget er for øvrig sendt ut på høring til alle lokale fellesutvalg med svarfrist 15. august d.å. Forslaget bygger på forskning og utprøving av farger på utrykningskjøretøyer fra flere steder i verden. Etter en omfattende behandling i Norge håper en på at det fremlagte forslaget med sin dype bakgrunnsdokumentasjon vil bli vedtatt for framtiden. Man ser jo også i denne sammenheng at den vel innførte sjakkmonstermerkingen som vi har på vare uniformer, også mer og mer sees på våre utrykningskjøretøyer.

Forslag til nye skadestedslapper

En arbeidsgruppe i UF-Norge har på anmodning fra Justisdepartementet gitt uttalelser om revidering av skadestedslappene som blir brukt i redningstjenesten for registrering og behandling av pasienter ute på skadestedet. Vi har i denne sammenheng benyttet oss av UF-medlemmer med stor kompetanse på operativ akuttmedisinsk erfaring og som innehar praktisk skadestedsarbeid fra både ambulanse- og helsetjenesten.

Kompetansebevis for utrykningsførere

Etter svært mange års behandling på alle nivåer, høringsuttalelser og sterke påtrykk fra en rekke hold, også UF, så ser denne saken nå til å få en avklaring innen kort tid. I et møte mellom samferdselsminister Terje Moe Gustavsen og UF-Norge uttalte samferdselsministeren at dette måtte det ryddes opp i innen kort tid. Vi tolket signalene dit hen at skulle dette la seg gjennomføre, så måtte man sette en «strek» over all den diskusjonen som har pågått i snart tyve år. Vi fremhevet nødvendigheten av at de som har kjørt utrykning inntil i dag bør gå opp til en prøve for å tilkjennegi sin kompetanse på området. Etter møtet satt vi igjen med inntrykket av at det fra en bestemt dato kun vil kreves full opplæring av utrykningsførere som inntrer i yrket etter denne dato. Man kan jo i denne sammenheng si at denne løsningen er et kompromiss. Ellers vil man kanskje fortsette diskusjonen i tyve år til ?

Møte med det nye Politidirektoratet (POD)

Som kjent har politiet i Norge under Justisdepartementet fått et Politidirektorat (POD) hvor hovedoppgaven er faglig ledelse og utvikling av norsk politi. Dette med basis i strategiske ressursmessige rammer som gis av Justisdepartementet.
UF-Norge har dermed fått en ny samarbeidspartner å utveksle erfaringer og synspunkter med når det gjelder vårt tverrfaglige arbeid. Særlig innenfor politioperative og beredskapsmessige arbeider som berører utrykningstjenesten og redningstjenestens viktige områder.

Det første møtet ble gjennomført for kort tid siden hvor POD redegjorde for sine arbeidsoppgaver og UF-Norge for sine. I løpet av høsten skal vi følge opp med nytt møte . Fra tidligere har U F-Norge hatt kontaktmoter med Justisdepartementets rednings- og beredskapsavdeling som også var representert på dette møtet. De fremtidige møter vil derfor i ettertid være samordnet mellom disse to forvaltningsnivåer. I samme møte kunne representanten fra Justisdepartementets rednings- og beredskapsavdeling meddele at de for 2001 hadde bevilget kr. 20000,- til UF-Norges organisasjonsmessige arbeide innenfor redningstjenesten. Bare dette tilkjennegir den tillit UF-Norge har opparbeidet seg som en faglig dyktig og seriøs organisasjon.

Utredning av redningstjenesten og felles nednummer 112

Myndighetene har i den senere tid nedsatt to utvalg; ett for å utrede den framtidige redningstjenesten og ett for utredning av felles nødtelefonnummer for publikum. På disse områder vil UF-Norge ha tverrfaglige meninger ovenfor myndighetene, og vil be om at vi blir høringsinstans i forhold til gjennomgang av de forslag som vil komme inn om disse saker.
UF-Norge har for øvrig nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med spørsmålet.

Faglig samling for fellesutvalgene

Etter avholdelsen av landsmøtet i Trondheim 26. mai 2000, der det blant annet ble vedtatt å gjennomføre landsmøtet annenhvert år, så man behovet for å arrangere en samling der utrykningspersonellet kunne treffes. Dette for å opprettholde den gode kontakten man har oppnadd ved å treffes hvert år. Vi har faktisk behov for å utveksle erfaringer med hverandre under formelle og uformelle møter.
En av kriteriene for at en slik samling skulle kunne gjennomføres, var at den skulle avholdes på et sted der overnatting og leie av kurslokaler var lav slik at flest mulig fellesutvalg hadde økonomi til å delta. I denne sammenheng så en også at hele mai hadde «inneklemte» fredager slik at man måtte arrangere dette i juni. Det eneste stedet vi fant som kunne oppfylle dette var Sivilforsvarets skole på Starum 29. juni 2001. Vi var vel vitende om at dette var et ugunstig tidspunkt, men vi valgte likevel å prøve. Etter påmeldingsfristens utløp så vi at deltakerantallet var så lavt at vi valgte å avlyse samlingen. Det vil tas stilling til om samlingen vil bli arrangert til høsten.

Forskjellsbehandling av utrykningspersonell ved botlegging og dom ved yrkesutførelse?
Det er innkommet reaksjoner på at utrykningspersonell blir forskjellsbehandlet der vedkommende yrkesutøver har blitt fratatt sitt førekort, bøtelagt og andre forføyninger i forbindelse med tjenesteoppdrag som har medført trafikkuhell. Dette gjenspeiler seg i bøter/dommer fra ulike steder i landet. Utrykningspersonellets Fellesutvalg – Norge vil nå snarlig nedsette en arbeidsgruppe som vil gå i gjennom dette og se nærmere på om dette er tilfelle. I så måte vil en rette en henvendelse til Riksadvokaten med oppfordring om utarbeidelse av felles retningslinjer for alt utrykningspersonell i Norge.

Avslutning

Vi minner om at du som fellesutvalgsmedlem bør ha fått oppgitt «kodeordet» for å komme inn på våre interne sider av din lokale UF-leder. Vi har for lengst sendt ut et rundskriv der kodeordet for å kunne komme inn på de interne nettsidene er kjent. Håper bare at dette er distribuert til de enkelte vaktrom?

07

 

Publisert: 05-07-2001

COMMENTS