Sprengt kapasitet ved Norges brannskole?

HomeDiverse

Sprengt kapasitet ved Norges brannskole?

”Kompetansenettverket store brannvesen” er et nettverk for 7 store brannvesen i Norge. Undertegnede er leder av styret for dette nettverket og skriver her på vegne av kompetansenettverket. “Kompetansenettverket” ønsker å skrive noen ord om problemstillingen rundt tildeling av lovpålagte kurs fra NBSK/DSB.

Utgangspunktet for innlegget er at vi opplever at brann-Norge ikke får dekket sine behov for lovpålagte kurs ved
Norges Brannskole. Dette gjelder spesielt grunnkurs, men også i noen grad beredskapsutdanning trinn I. 

Grunnkurs deltid og heltid
Det skal gjennomføres 16 kurs for deltidsmannskaper i 2012. Det vil ikke være mulig å få tildelt ytterlige kurs i følge brannskolen (se kursplan til brannskolen).
For grunnkurs heltid skal det bare gjennomføres 3 kurs. Dette er lovpålagte kurs som er den avsluttende del av yrkesutdanning for brannkonstabler. Vi vet gjennom kontakt med en del brannvesener at dette ikke dekker behovet for denne yrkesutdanningen i brann-Norge.

Med bakgrunn i en meget begrenset tildeling av grunnkurs deltid de siste årene er det et forholdsvis stort etterslep
på nødvendig kompetanse. Kravet til brannkonstabel deltid framgår av Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (Dimensjoneringsforskriften) med veiledning. Forskriftskravene i §§ 7-3 og 7-7 til henholdsvis brannkonstabel og utrykningsleder i deltidsstilling må være oppfylt innen 31. desember 2012.

Lovpålagte kurs
Når mange kommuner nå prøver å etterkomme dette kravet, gir dette også virkninger for grunnkurs heltid. Flere
heltidsbrannvesen har søkt om å gjennomføre kurs i egen regi, men har ikke fått godkjenning fra NBSK.
Vi er gjort kjent med gjennom avslag på søknader at NBSK/DSB ikke klarer å gjennomføre eller la andre brannetater gjennomføre kurs i regi av NBSK på grunn av økonomiske årsaker eller administrativ kapasitet! Selv ikke der enkelte etater har søkt om å få gjennomføre kurs hvor den enkelte kommune tar alle de økonomiske kostnadene.

Kommunene burde ikke måtte belastes økonomisk siden dette er lovpålagte kurs. Flere heltidsbrannvesen ser seg nødt til likevel å fullfinansiere grunnkurset.
Skal vi få utdannet våre konstabler som fullverdige røyk- og kjemikaliedykkere og få dem i ”full drift” må de ha grunnkurset. Det er derfor vi er villige til (les; blir tvunget til) å betale dette over eget budsjett. DSB må sørge for at
brannskolen får nok økonomisk støtte og at de gjerne kan desentralisere flere av sine kurs.

Planlegging
Vi er avhengig av å ha en forutsigbarhet i forhold til hvordan vi skal løse våre kompetanseutfordringer. Vi som arrangerer NBSK-kurs er helt avhengige av å kunne planlegge større aktiviteter god tid i forveien. Større kurs involverer mange personer. Dersom det ikke er kapasitet ved brannskolen til å ivareta de administrative forholdene ved gjennomføring av grunnkurs deltid og heltid vil vi gjennomføre kursene i egen regi med hjemmel
i Dimensjoneringsforskriften §7-2:

”All yrkesutdanning i Norge skal gjennomføres i samsvar med læreplaner som imøtekommer de krav til kvalifikasjoner som er fastsatt i denne forskriften. Læreplanene fastsettes av Justisdepartementet for personell i brannvesenet, og Utdannings- og forskningsdepartementet for feierfaget.
Norges brannskole skal gi tilbud om yrkesutdanning fastsatt i medhold av denne forskriften. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan godkjenne yrkesutdanning fra annen utdanningsinstitusjon.
EØS-borgere som ønsker å utøve yrker beskrevet i § 7-3, § 7-4, § 7-5 og § 7-7 må dokumentere at kvalifikasjonene er tilfredsstillende. Søknad fra EØS-borger om tillatelse til å utøve yrker som nevnt i §7-3, § 7-4, § 7-5 og§ 7-7, skal sendes Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vedtak skal treffes senest fire måneder etter at alle dokumentene angående søkeren er mottatt”

Det framgår videre av veiledningsteksten til ovennevnte paragraf at:
”Innenfor EØS-området er man forpliktet til å godkjenne tilsvarende yrkesutdanning som en EØS-borger har gjennomført i et EØS-land. Hva som kan regnes som tilsvarende yrkesutdanning avgjøres i hvert enkelt tilfelle. En utdanningsinstitusjon, i Norge eller i utlandet, som ønsker å drive godkjent utdanning etter denne forskrift, må sørge for å følge godkjente læreplaner.”

Trøndelag Brann- og Redningstjeneste IKS har fått svar fra DSB der de likevel får arrangere grunnkurs i 2012, nettopp med begrunnelse i ovenstående. At man er nødt til å henvise til disse paragrafene for å få gjennomført kursene, hvor de økonomiske kostnadene ligger hos kommunene, er et tankekors.

Eksamensformer
Vi ønsker for øvrig å berømme Hans Mikelborg sitt innlegg i Brannmannen nr.1 2011 hvor han håper å få en debatt omkring eksamensformen til våre lovpålagte kurs.
Innlegget var hans egen vurdering og oppfatning omkring emnet og representerer ikke nødvendigvis brannskolens offisielle syn. Innlegget var ment for å skape diskusjon rundt et tema som burde interessere både fremtidige så vel som tidligere elever ved Norges brannskole.

Kjør debatt
Vi håper med dette skrivet at det blir en debatt om kurs og kompetanse i brann- Norge, hvor DSB og brannskolen bør bli tydeligere og bistå mer positivt til gjennomføringer av kurs og ha en langsiktig plan på gjennomføring av kurs.

COMMENTS