Spennende periode med store forandringer

HomeDiverse

Spennende periode med store forandringer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) er inne i en spennende periode med store forandringer. Nye brannstasjoner, inkludert en oppbemanning av beredskapen i Trondheim kommune og selskapets utvidelse med flere eierkommuner, innebærer store utfordringer for alle ansatte.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS ble etablert som et interkommunalt selskap 1. januar 2008. Selskapets eierkommuner var ved opprettelsen Trondheim, Malvik og Klæbu. Hensikten var å utvikle en bedre brann- og redningstjeneste for regionens innbyggere. Det ble utarbeidet en felles risiko og sårbarhetsanalyse for regionen og selskapet har oversendt forslag til ny brannordning for politisk behandling. I arbeidet med brannordning er det tatt hensyn til ny brannstasjonsstruktur i Trondheim kommune. Trondheim passerte 170.000 innbyggere i 2010 og i forbindelse med dette skal brann- og redningstjenesten flytte ut av tre gamle brannstasjoner og inn i fire nye heltidsbemannede stasjoner.

Rissa og Leksvik med
1. april 2011 ble Rissa og Leksvik kommuner med i selskapet. Selskapets utvidelse medførte ansvar for 66 nye medarbeidere og ansvar for feiing, tilsyn samt fem nye brannstasjoner på Fosen. 
Selskapet har i 2011 gjennomført utredninger og samarbeidsforhandlinger med Oppdal og Rennebu kommuner. Høsten 2011 skal selskapets styrende organer behandle en eventuell utvidelse med Oppdal og Rennebu. Dersom nødvendige politiske vedtak gjøres høsten 2011 er Oppdal og Rennebu med i selskapet fra 1. januar 2012.

Bedre tjenester i hele regionen
Selskapets visjon – ”Ingen omkomne i brann” er en viktig ledestjerne i det daglige arbeid, men også i arbeidet med videre utvikling av selskapet. Vi skal sørge for at all virksomhet i selskapet bygger opp under forebyggende- og beredskapsarbeidet og selskapets visjon. Et interkommunalt brannvesen er i så måte en perfekt konstruksjon. Målsettingen er å få etablert en naturlig brannvernregion, med felles ROS-analyse og felles brannordning. En naturlig region er geografisk større enn dagens teig. Videre bør det være en målsetting å samle all feietjeneste, forebyggende arbeid, utdanning og beredskapsarbeid i samme organisasjon med felles mål til beste for regionens innbyggere.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS sitt formål er å dekke deltakerkommunenes plikter, oppgaver og behov knyttet til brann- og eksplosjonsvern, ulykkes-, katastrofesituasjoner og akutt forurensning. Selskapet utfører sine oppgaver på bakgrunn av brannordning for brannvernregionen, som er forankret i risiko- og sårbarhetsanalyser. 
Det overordnede målet med felles brann- og redningstjeneste er å få bedre tjenester i hele regionen, med spesiell fokus på bedre beredskap, bedre forebyggende arbeid, felles nytte av spesialressurser og kompetanse, sikring av de verdiene hver kommune legger inn i fellesskapet, billigere felles løsninger, tett kontakt med folk og myndigheter lokalt samt tilstrekkelig kommunal styring og kontroll.
Selskapets eierkommuner er positiv til videre utvidelse av selskapet. Forutsetningen for utvidelse er at kommunene samlet oppnår en økonomisk, ressursmessig eller kvalitets-/tjenestemessig fordel.


Styrket fagmiljø
Rissa kommune gikk sammen med Leksvik kommune inn i Trøndelag Brann- og redningstjeneste fra 1. april i år. På det snaue halvåret som har gått har de allerede sett forbedringer.
Sverre Anders Hafeld var leder av beredskap i 50 prosent stilling i Rissa kommune tidligere. Han er nå i hel stilling med ansvar for beredskapen på Fosen-halvøya, som omfatter de to kommunene. Hafeld er godt fornøyd med samarbeidet så langt.

– Vi hadde et ønske om oppgradering faglig og det ser vi resultater av allerede. Rissa kommune, som har tre brannstasjoner, har blant annet fått byttet ut en 1978-modell mannskapsbil med en 2001-modell som har gått i Trondheim. Men den største effekten vil vi nok se på kompetansesiden. Vi synes selv vi hadde en god øvelsesvirksomhet, men nå kan vi benytte instruktører fra hele selskapet og det gir oss et mangfold med nye vinklinger som er bra. Gjennom samarbeidet vil vi lettere kunne oppfylle forskriftskravene til deltidsutdanning, sier Hafeld.
De to kommunene har fem brannstasjoner med totalt 66 deltidsmannskaper.

En 100 prosent stilling innen forebyggende stilling på Fosen-halvøya er nå utlyst. Sammen med forebyggende personell og feierne vil Hafeld ha et lite fagmiljø støttet av et større fagmiljø bare en ferjetur unna.

COMMENTS