Sortland Brann- og Redningsetat

HomeMateriell/Stasjoner

Sortland Brann- og Redningsetat

Sortland kommune i Vesterålen har valgt å male store deler av Sortland by blå i forbindelse med år 2000 markeringen. Byen vil profilere seg som, "Den blå by". Kommunen har rundt 9000 innbyggere og Sortland by er kommunesenteret. Kommunen er aktiv på det kulturelle og det sportslige plan, og er kjent for sitt volleyballag for damer. Laget var i flere år helt i norsktoppen. Volleyball har da også vært den dominerende sporten på Sortland, i tillegg til fotball.

Sortland er servicesenter for Vesterålen og opplever en formidabel vekst sammenlignet med nabokommunene. Kommunen er base for Kystvakta, noe som har tilført kommunen ressurser og kjærkomne arbeidsplasser. En aktiv kommune som er flink til å tilrettelegge for nyetableringer og stiller tomter til disposisjon for kommunens innbyggere. Kommunen har et godt utbygd skoletilbud.

Sortland brann- og redningstjeneste består fra 1. september av 2 heltidsansatte og  36 deltidsansatte brannmenn. Brannkorpset ledes av brannmester Bjørn Johansen, som nok mange kjenner fra sin tid som undervisningsleder ved Norges Brannskole på Grorud.
-Hovedstasjonen ligger midt i Sortland sentrum, og vi holder til i en ombygd bensinstasjon. Lokalene er gamle og jeg kunne nok godt ønske meg mer tidsmessige lokaler. Hva som skjer i framtida er foreløpig noe usikkert. I tillegg har vi en bistasjon med 10 mann i Blokken, der vi for øvrig også har vår største industrielle arbeidsplass i Blokken skipsverft, forteller en engasjert brannmester.

Arbeidsoppgaver

I tillegg til de lovpålagte oppgavene er Sortland vertskommune for den Interkommunale Akuttberedskap for Lofoten og Vesterålen, med Svolvær som underavdeling. I den forbindelse vil brannmester Bjørn Johansen i framtiden ha halv stilling som brannmester og halv stilling som skal benyttes til den interkommunale akuttberedskapen. Her ligger det store utfordringer for å få beredskapsplanen for kommunene i Lofoten og Vesterålen klar.

Spesielle risiko

I Sortland kommune er det en del industri, institusjoner og en gjennomgående stor skipstrafikk som danner et risikobilde. Sortland by med sine 5000 innbyggere er i en voldsom vekst. Store forretningsbygg og hus opp til seks etasjer, utgjør også store utfordringer for brannberedskapen i kommunen.

Forebyggende

-Når det gjelder det forebyggende arbeid ligger vi langt etter det som er kravet til oss. Vi har i dag rundt 70 § 22-objekt og i 1998 ble det kun gått seks brannsyn. Årsaken til dette ligger i at vi jobber en del med brannteknisk byggesaksbehandling og har engasjert oss i å ivareta viktige funksjoner ved utbygginger av nye boligfelt. Jeg ser det som svært viktig at utrykningskjøretøyene kommer fram i en brannsituasjon. Men vi har tatt konsekvensen av det mangelfulle forebyggende arbeidet og fra 1. september har vi ansatt leder forebyggende. Han vil få i oppgave å bringe brannsynet opp på det nivået som vi er pålagt, forteller Johansen.

Beredskap

På Sortland består beredskapen av fire vaktlag i dreiende vakt, bestående av fem mann. Vaktlaget består av overbefal, utrykningsleder, sjåfør og to røykdykkere/førstehjelpere. Laget har vakt hver fjerde uke og øver to timer ved hvert vaktbytte. I tillegg arrangeres 4 samøvelser der brann, politi og ambulanse deltar.
-Et vaktlag bestående av fem mann klarer å legge mye til rette for støttestyrken ved større uhell, og så langt har det fungert godt.

Samarbeid

Som tidligere nevnt er Sortland  vertskommune for den interkommunale akuttforurensing, og har det overordnede ansvar for alle kommunene i Lofoten og Vesterålen. Kommunen har videre slokke/bistandsavtale med samtlige Vesteråls-kommuner i tillegg til Kvæfjord kommune i Troms. Ved storbrannen på BioMar på Myre i Vesterålen deltok brannvesenet med mannskap og utstyr. Her deltok også Kystvakta, som har base på Sortland.
-Vi har et meget godt samarbeid med K/V Nord som kystvaktbasen på Sortland heter. Her har vi en ressurs som vi aktivt benytter og som er av stor betydning for oss. Kystvakta kan stille både med personell og med utstyr i gitte situasjoner. Vi sørger også for å avholde samarbeidsøvelser.

Utstyr

På spørsmål om brannvesenet på Sortland har tilstrekkelig utstyr for å takle de situasjonen som brannvesenet kan forvente å komme opp, svarer brannmester Bjørn Johansen at utstyret generelt er bra.
-Men vi mangler utstyr for å takle branner i høyden. Kommunen har gitt tillatelse til å bygge i seks etasjer, og vi rekker til andre etasje med vårt stigemateriell. Men jeg ser for meg et samarbeid med kraftlaget og andre interesserte for å kunne kjøpe inn en flerbruks stige/snorkelbil. Sortland har en 1.utrykningsvogn, tankvogn, kommandobil og redningsvogn til disposisjon.

Opplæring

-Hver mann som blir ansatt som deltidsmannskap, blir meldt opp til brevkurs i brannvern. Når det er gjennomført, søker vi Norges Brannskole om at vedkommende skal få plass på røykdykkerkurs. Vi stiller også fysiske krav til de ansatte. Men vi venter jo med spenning på hvordan vi skal klare å utdanne utrykningsledere. Det koster utrolig mye for en liten kommune å sende en mann på 10 ukers kurs, når vedkommende først må kjøpes fri fra sin hovedstilling, det må settes inn vikar på vaktlaget og reise/oppholdsutgifter skal dekkes. Her må nok DBE og staten komme på banen.

Utfordringer/mål

For et brannkorps av Sortland sin størrelse, ligger utfordringene i kø. Et av hjertebarna til brannmester Bjørn Johansen er å synliggjøre brannvesenet bedre.
-Vi må sørge for at folk vet om oss og at de vet å bruke oss i gitte situasjoner. Vi sitter på en masse kunnskap, har ressurser både når det gjelder personell og materiell, og vil gjerne være et redskap for folket. Videre står vi over for ei utfordring når det gjelder å holde mannskapene ajour med  opplæring og utvikling, og ikke minst klare å holde på de mannskapene som vi i dag har. Målet for Sortland brann- og redningsetat blir å få publikum til å oppfatte oss positivt og som problemløsere. Mitt motto er at intet skal være umulig for Vår Herre og en brannmann, avslutter en svært så engasjert brannmester, Bjørn Johansen.

Sortland har også innledet samarbeid med Norges Brannskole vedrørende brannsyn i forbindelse med skolens sine brannsynskurs. Dette samarbeidet fungerer meget godt.

 


Sortland kommune:                                                 

Innbyggere: 9035
Areal: 551 km2
Skogareal: 0

Antall ansatte:

2 heltidsansatte
26 deltidsansatte
2 feiere

Kjøretøyoversikt:

1 Mercedes 1222-1987 modell
1 tankvogn Volvo N10- 1977-modell
1 redningsbil Chevrolet 1995-modell
1 kommandobil Golf-1990-modell

Særskilte brannobjekt:

53 A-objekter     6 brannsyn
19 B-objekter      0 brannsyn
1   C-objekt         0 brannsyn
1   D-objekt         0 brannsyn   

Publisert: 07-07-1999

COMMENTS