Sogn Brann og Redning IKS

HomeMateriell/Stasjoner

Sogn Brann og Redning IKS

Kommunene Balestrand, Vik, Leikanger, Sogndal og Luster har som mål fra 1. januar 2011 å starte opp et interkommunalt brannvernsamarbeid. Med samarbeidet ønsker kommunene å sikre et større fagmiljø, økt kompetanse og bedre utnyttelse av ressursene.

Nytt interkommunalt samarbeid

Økt krav til kompetanse, øvelser og HMS i brannvesenet fører til at mer tid må brukes på ledelse og administrasjon. Med lederstillinger i brannvesenet helt ned i 10 prosent av hel stilling gir det seg selv at det blir vanskelig å tilfredsstille alle kravene i fremtiden. Denne erkjennelsen førte til at kommunene Leikanger, Sogndal og Luster i fjor satte i gang et forprosjekt for å utrede fordeler og ulemper ved et samarbeid. Forprosjektet viste store fordeler med et samarbeid.

I januar i år fikk flere kommuner i regionen invitasjon til å delta i det videre prosjektet. Vik og Balestrand meldte sin interesse, noe som ga prosjektet et enda sterkere grunnlag for å gå videre.
En prosjektgruppe har i år arbeidet videre med planene. Rapporten som ble fremlagt i sommer er entydig i fordelene ved et samarbeid og at et interkommunalt samarbeid gjennom en IKS-modell er å foretrekke. Argumentet for denne løsningen er at kommunene vil ha direkte medvirkning og medansvar, kommunene er mer likeverdige enn med en vertskommunemodell, det er mer forutsigbar budsjettering og det er lettere å knytte til seg flere kommuner.

Tre heltidsstillinger
Den foreslåtte modellen legger opp til heltids lederstillinger som brannsjef og som ledere av beredskap og forebyggende. Samarbeidet vil ikke gi noen endringer for plassering av brannstasjoner i kommunene. Eventuelle endringer senere vil være i forhold til ROS-analyse og ny brannordning.
Anbefalingen i prosjektet er at ledelsen i en felles brann- og redningstjeneste lokaliseres i Sogndal. Argumentasjonen for dette er at Sogndal er geografisk sett midt i regionen og det er det stedet med størst befolkning og høyest trafikktetthet. Sogndal er også den eneste kommunen som i dag har krav til overbefalsvakt. 
En ”inngangsbillett” til det interkommunale samarbeidet vil baseres på en takst av utstyr og kompetanse som den enkelte kommune idag besitter.

Fordeling av driftskostnader og årlige investeringer skal være i forhold til innbyggertall, dagens størrelse på stillingshjemler, de gjeldende vaktordninger i kommunene samt antall tilsyn og antall piper. Dette skal sikre en mer rettmessig fordeling enn bare i forhold til innbyggertallet.

Muligheter for utvidelse
En etablering av et felles brannvesen, vil gjøre det enklere å utvikle samarbeid mot andre tjenesteområder. Prosjektgruppa mener alt ligger til rette for å legge felles byggetilsyn inn i en ny samarbeidsordning. Felles fagfelt og mulige kombinasjonsstillinger gjør dette spesielt interessant. Andre muligheter er et tettere samarbeid med el-tilsyn og det resterende beredskapsarbeidet i kommunene som vil kunne gi gode resultater. 

Økt profesjonalitet
Agnar Kveane er en av brannsjefene i de fem Sognekommunene. Han har en hel stilling i Luster kommune satt sammen av 25 prosent stilling som brannsjef, 25 prosent som avdelingsleder beredskap og resten som forebyggende leder. Kveane sier dette om et fremtidig samarbeid.
– Arbeidet med å vurdere et samarbeid om brannvernet har vært preget av stor entusiasme av alle parter. I prosessen har fylkesberedskapssjefen og Fylkesmann vært en pådriver. 
– Selv er jeg veldig positiv til samarbeidet og har stor tro på at dette vil styrke brannvernet. I dag ser vi at det kreves mye for å holde tritt med utviklingen. Ikke minst gjelder dette på det forebyggende området hvor riktig lovanvendelse er viktig. Med hele stillinger og et fagmiljø vil vi få lik praksis og riktig behandling i alle kommunene, noe som vil gavne eiere av virksomheter og innbyggerne. På beredskapssiden vil utrykningsmannskapene bli mer samkjørte og ressursutnyttelsen bli bedre. Samtidig vil profesjonaliteten øke og det er viktig når vi erfarer problemer med å rekruttere deltidsmannskaper. Det vil forhåpentligvis være mer attraktivt å være brannmann i et større og mer profesjonelt brannvesen, sier Kveane. 

Lars Brenden,
Brannmannen


Fakta:

  innbyggere særskilte brannobjekter utrykninger siste år/årlig mannskaper Stasjoner
Leikanger 2182 20 14 16 1
Balestrand 1344 30 5 20 1
Vik 2768 10 48 16 1 + depot
Sogndal 7035 63 55 23 2
Luster 4945 53 15-20 32 3 + depot

Balestrand, Leikanger og Luster kommune har ikke røykdykkertjeneste.
Kommunene disponerer materiell av ulik alder og typer. Dette er alt fra Jeep 1979-modell til moderne brannbiler. 
 

COMMENTS