Samarbeid mellom kursvirksomhetene

HomeDiverse

Samarbeid mellom kursvirksomhetene

Kurs- og opplæringsansvarlige i flere av Norges yrkesbrannkorps var 20 – 21. mai samlet til fagseminar i Bergen. Initiativtagere var opplæringsavdelingen ved Bergen brannvesen. Inkludert vertene deltok 16 deltakere fra 9 kommuner. Brannskolen var representert dag to.

Ønsket var å etablere et langsiktig samarbeid hvor felles problemstillinger, erfaringer og kunnskaper kunne formidles mellom brannvesenene i landet. Dette vil ikke bare være et nyttig redskap for de opplæringsansvarlige, men også tilflyte egne mannskaper og eksterne brukere av brannvesenets opplæringsvirksomhet.
Stikkord her var kvalitetsikring, fornyelse, standardisering og instruktørutveksling.
Sentralt på sakskartet sto HMS, forsikringsansvar og behovet for juridiske avklaringer i sammenheng med opplæringen og mot Norges brannskoles regionale kursvirksomhet.
Det ble også reist problemstillinger rundt de nye helsekravene som nå er på høring. Kan disse skade rekrutteringen av røykdykkere til deltidskorpsene og industrivernet, og hvilke konsekvenser vil dette ha for den enkelte kommune og bedrift dersom de blir vedtatt?

Ønsker tettere samarbeid med brannskolen

Det ble reist spørsmål gjeldende skolens faglige innhold. Læreplanen fornyes sjelden, det er lite utvikling i faget og feil rettes ikke.
Steinar Hustad redegjorde for de nye planlagte endringene for grunnkurs, Befalskurs I og nye læreplaner. Videre påpekte han en klar sammenheng mellom revisjon og trange økonomiske vilkår og opplyste videre at skolen nå skal omorganiseres. Blant annet jobber nå et utvalg med mandat til å vurdere Sivilforsvarets skoler som mulige samarbeidspartnere.

Det ble fra seminaret reist bekymring over deler av den fremtidige organiseringen, spesielt om kompetanseflyten mellom skolen og lærekreftene ute i brannvesenene og andre ressursmiljøer skulle forsvinne. Burde kursvirksomhetenes kompetanse og nærhet til både skolen og brannmiljøet borge for å være høringsinstans i blant annet slike saker?
Ålesund brannvesen er arrangør for konferansen i 2004 og innspill kan sendes planleggingsgruppen: Tom Riise Nedre Romerike, Steinar Rolf Jørandsen Oslo,  Børre Thorsen Ålesund, Magne Hopland Stavanger og Johnny Ekanger Bergen.

 

Publisert: 03-05-2003

COMMENTS