Samarbeid i Mosseregionen

HomeDiverse

Samarbeid i Mosseregionen

Regionalt samarbeid mellom brannvesen sprer om seg i Norge selv om det fortsatt går tregt mange steder. Et av de siste større samarbeid som har kommet i gang er Mosseregionens Interkommunale brann- og feiervesen (MIB) som består av kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler.

I likhet med hva som har skjedd mange andre steder i Norge med regionalt samarbeid, måtte tanken om dette samarbeidet også modnes i lang tid før det ble en realitet. Prosessen startet allerede for 15 år siden og med visse mellomrom har personer tatt et initiativ for å få til et samarbeid. I lang tid gikk tanken ut på at Moss skulle overta slokkeansvaret for nabokommunene. Imidlertid var et samarbeid ikke politisk modent i Rygge, Råde og Våler.

Politikerne i disse kommunene anså at de hadde kvalitativt gode og økonomisk gunstige brannvesen i sine kommuner og det var en usikkerhet om hva et samarbeid ville innebære av endringer og økte kostnader.
Moss brannvesen dekket sine 25.500 innbyggere i Moss samt 3900 innbyggere i Våler og hadde 34 ansatte med en kasernert utrykningsstyrke på fem mann i hvert lag. I tillegg hadde Moss brannvesen 110-sentral for i alt sju kommuner. Rygge og Råde brannvesen dekket 19.600 innbyggere og hadde en deltidsstyrke på i alt 25 mann samt brannsjef og varabrannsjef i hel stilling. I regionen er det totalt 49.000 innbyggere. Rygge og Råde har helt siden 1963 hatt et formelt samarbeid og fra 1993 har disse kommuner hatt et felles brannvesen med en brannsjef. Moss brannvesen hadde slokkeavtale for Våler kommune, men Våler utførte selv det brannforebyggende arbeid.

Initiativ fra Rygge

Det siste initiativet til samarbeid kom fra rådmann Asbjørn Pedersen i Rygge i februar 1996. En styringsgruppe med ordførere og rådmenn samt en prosjektgruppe bestående av brannsjefer og tekniske sjefer ble nedsatt for å utrede saken. Følgende samarbeidsmodellen skulle utredes:
– Interkommunalt samarbeid.
– Beholde de enkelte brannvesen, men knytte et tettere samarbeid som dekker alle brannvernoppgaver.
– Andre samarbeidsmodellen (nærme- re samarbeid med bedriftsbrannvern, Forsvaret m.v.)
Norsk Brannvernforening fikk i oppdrag å utrede de ulike alternativene. Med bakgrunn i nye krav i henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, var rammebetingelsene endret i forhold til tidligere. Alle de fire kommuner var underbemannet på den forebyggende siden og tettstedsbegrepet hadde kommet inn i forskriften, slik at flere ting lå til rette for å se på effektene av et regionalt samarbeid. Det ble tidlig klart at et felles interkommunalt brannvesen var den mest hensiktsmessige samarbeidsform. Skulle man beholdt de enkelte brannvesen og rustet disse opp i henhold til ny forskrift, ville dette blitt en dyrere økonomisk løsning for kommunene og man ville ikke oppnådd de gevinstene som lå blant annet på det brannfaglige plan.
Det legges ikke skjul på at underveis i utredningsarbeidet, har det vært en del motsetninger. For pådriverne var det vanskelig å kunne få politikerne til å forstå at man trengte å ansette flere samtidig som man kunne spare inn noen administrative stillinger. Blant både heltid og deltidsmannskapene hersket det en usikkerhet om den framtidige bemanning og spesielt deltidsmannskapene i Rygge var redde for å bli strøket av kartet. Tillitsvalgte fra både Moss og Rygge har deltatt i arbeidsgruppen.

Ny brannstasjon

I utredningen om felles brannvesen har spørsmålet om ny brannstasjon i Moss dukket opp. Dagens brannstasjon i Moss sentrum er gammel og vil i fremtiden ikke egne seg som hovedstasjon for regionen. Rygges brannstasjon er lokalisert ved riksvei 118 ca. seks km sydøst for Moss brannstasjon og har ingen kontorplass. En ny felles brannstasjon vil måtte lokaliseres til tettstedet Moss. Stasjon 2 vil bli vurdert i forhold til plassering av ny hovedstasjon. Imidlertid medfører kun en brannstasjon at enkelte særskilte brannobjekter i Råde og Våler ikke får tilfredsstillende dekning. En mulighet for å løse dette er å leie en garasje for brannbil og utstyr i Råde og lokalisere åtte mannskaper dit. Et utvalg er nedsatt for å plan- legge ny brannstasjon og man håper på bygging innen fem år.

MOVAR

Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen fikk sin oppstart 1. juli i år. MIB er organisert under MOVAR som er et selskap som er heleid av de fire kommunene og som i mange år har hatt det regionale ansvar og drift av vann, avløp og renovasjon i regionen. Styret i MOVAR vil være brannstyre for MIB.
Forslag til ny brannordning for MIB er behandlet av kommunene. Det foreligger to alternativer til beredskapsstyrker. Det ene alternativet er på fem mann pr. vaktlag i Moss slik det er i dag, mens det andre alternativet går på fire mann i vaktlaget. Man er nå i ferd med å lage konsekvensutredninger og scenarier før MOVAR vil fremme det endelige forslag til brannordning ovenfor DBE. Tidligere brannsjef i Moss, Lostein Flydal er ansatt som brannsjef i MIB mens tidligere brannsjef i Rygge og Råde, Per Engan er ansatt som varabrannsjef og avdelingssjef for beredskap. Hans Bjørn Ulriksen er avdelingssjef for forebyggende avdeling.

Gevinster og usikkerhet

Bedre ressursutnyttelse, et bedre faglig miljø samt en økonomisk gevinst, anser Flydal som de fremste effektene av samarbeidet. Han mener organiseringen under MOVAR gir flere fordeler for MIB. Ved å gå inn i MOVAR får man ivaretatt de administrative funksjonene godt isteden for at man måtte bygd opp en slik kompetanse selv i et eget interkommunalt selskap. MOVAR er et profesjonelt driftselskap som vil gi MIB stordriftsfordeler, men man må regne med større krav til blant annet inntjening. Organiseringen medfører at brannvesenet blir noe «fristilt,, i forhold til enkeltkommunene, noe som kan gjøre budsjettarbeid m.m. enklere. Flydal mener denne organiseringen bør være en god modell også for andre regioner og han tillegger at slike løsninger er et skritt for å unngå privatisering. Mosse-regionen har i denne prosessen benyttet seg av mange av de erfaringer som er gjort i Hamar-regionen som på mange måter er en veldig lik region.

Tillitsvalgt fra Moss brannvesen, Lars Mikalsen sier i en kommentar at prosessen med felles brannvesen gikk veldig fort på slutten og det er fortsatt en del usikkerheten knyttet til arbeidsforhold som arbeidsgiveransvaret, lønn m.m . Spenning er knyttet til bemanningen i Moss hvor det foreligger to alternativer i forslag til ny brannordning. Mikalsen har på vegne av mannskapene i Moss gått sterkt ut for å beholde dagens ordning med fem mann i vaktlaget hvor stigebilberedskapen er inkludert i den kasernerte styrken. De har tidligere fått medhold av både Norsk Brannvernforening og DBE i dette, men MOVAR ønsker å kutte styrken til fire mann og legge stigebilberedskapen til hjemmevakt. Mikalsen uttrykker en skuffelse over MOVARs ønske om nedskjæringer og mener at politikerne ikke både kan se økonomiske gevinster på samarbeidet samtidig som de skal skjære ned på enkeltdeler av fellesbrannvesenet.

 

Publisert: 08-09-1998

COMMENTS