ROH

HomeDiverse

ROH

ROH (rapport om hendelser) er etter hvert blitt en føljetong i Brannmannen. Årsaken er at det p.t. ikke er gjort noen synlige endringer for de som skal fylle ut dette, og mange begynner å bli utålmodige.

De større korpsene fyller ut relativt mange ROH i løpet av et år, det vil si noen tusen. Når de kommer i retur som følge av feil eller manglende utfylling blir de liggende sammen med alle de andre under utarbeidelse, klar for godkjenning eller sendt DSB. En så enkelt ting som at hvis den som fyller ut skriver inn sin e-postadresse, så kunne den vært sendt direkte til utfyller for en rask retting. Nå må alle som har ansvar for å fylle ut denne rapporten skanne gjennom alle ROH-rapportene som tilhører deres pålogging og se om det kan være kommet en gul lapp på noe som er sendt tidligere – tungvint! Fornuftig? Vil også tro det «henger» mange gule lapper rundt omkring som ikke blir fanget opp.
I Brannmannen nr. 5-2010 kommenterte DSB at de hadde registrert at rapporteringen opplevdes uhensiktsmessig. Miljøet håpet vel da at det snarlig ville komme endringer.

Vedtaket er fattet
Rapportene har flere rapporteringspunkter på tider, så det er viktig å få frem hvor lenge og hvor mye brannbilene er ute. Automatiske brannalarmer, som ikke er brann, er noe som opptar mye tid for flere korps, men disse tidene blir aldri registrert noe sted. Heller ikke samleposten annen hjelpetjeneste blir med i noen statistikk. 
Det er tidligere blitt stilt spørsmål om ikke mye av denne informasjonen om tider, adresser osv. kan generes automatisk fra det nye Visionsystemet til ROH-rapporten. I Brannmannen 5-2010 skriver Heidi Vassbotn Løfqvist, sjefingeniør hos DSB, at ting ikke kan samkjøres før landsdekkende utbygging er vedtatt. Det er snart ett år siden den landsomfattende utbyggingen ble vedtatt av et enstemmig Storting. Så vedtaket er fattet, men er det skjedd noe i forhold til ROH?

Ikke motvilje
Brannmiljøet er godt kjent med at det ligger et krav om rapportering til DSB, jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 33 «Tilsynsmyndighetenes rett til å kreve opplysninger», og det er ikke dette motviljen går på. Det handler om hvordan oppgaven skal utføres. Man kan tidvis få føles av at hvorfor gjøre det enkelt og greit når det kan gjøres tungvint. 
Nå er det å håpe at DSB tar grep om dette så vi får et system som er velfungerende, enkelt og brukervennlig. Svært mye av dette kan automatiseres, og tallmaterialet til DSB vil derigjennom også bli mye mer troverdig og riktig. Det er kanskje en ide at DSB inviterer noen av brukerne når de skal utvikle dette videre. Et forslag om brukerrettet arbeidsgruppe rundt dette temaet, kom fra Norsk Brannbefals Landsforbund allerede tidlig i 2010.

Medgått tid
I NOU 2012:4 «Trygge hjem», omtales beredskapsstyrkens medgåtte tid til diverse utrykninger. Det betyr at tidene som brukes i ROH-rapporteringen brukes aktivt for å se på mannskapenes «brukte» tid. Når man da vet at flere type oppdrag ikke skal rapporteres på ROH-skjema blir dette besynderlig, og ikke riktig. 
«Det som er viktig for kommunene og oss er å få frem et bedre bilde av brannvesenets tids- og ressursbruk gjennom rapporteringen for å kunne bruke dette opp mot overordnede myndigheter», sa DSB i en kommentar til Brannmannen i 2010. Det er da merkelig at de ikke ønsker å få frem all tids- og ressursbruk, og ikke bare deler av det. Det kan rett og slett virke litt selvmotsigende.
Et mål for DSB ved innføringen av ROH-rapporteringen at det skulle høyne kvaliteten på brannstatistikken – har det skjedd?
De tidligere kvartalsrapportene som ble sendt inn i fra 110-sentralene har jo opphørt. I tallene fra DSB tas det nå riktignok forbehold om mangelfull innrapportering. Dette burde vært helt unødvendig med dagens tekniske muligheter. Alle tider burde enkelt kunne fanges opp automatisk med alle dagens ulike statusmeldinger, noe også DSB selv antydet i skrivet de sendte ut i mars 2010. Dessverre er det lite som har skjedd.

Underrapportering
Et brannvesen kan ha mange utrykninger på en vakt, men hvor fanges det opp at ROH blir skrevet på alle oppdrag som krever det? Det er ikke noe som fanger opp dette, men man må håpe at den enkelte utrykningsleder husker å fylle ut skjema. Med stor sikkerhet kan det sies at det her glipper innimellom, og det blir underrapportering.
Ønskes det registrering på hvordan brannvesen bruker tiden burde kanskje også øvelser fanges opp. Med dagens bra, men strenge, HMS-system er det mer og mer av tiden som går med til øvelser. Det har vært en betydelig endring her om man ser en del år tilbake. Mange andre oppdrag som også opptar mye tid blir aldri registrert noe sted; befaringer, tilsyn, kumvisitasjon deltagelse på ulike arrangementer, demonstrasjoner osv.
Det ryktes at det muligens kan være noen endringer på gang rundt dette temaet nå, brann-Norge venter i spenning!

COMMENTS