Revidering av dimensjoneringsforskriften

HomeForebyggende

Revidering av dimensjoneringsforskriften

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt DSB i oppdrag å revidere forskriften om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Hensikten med oppdraget er å sikre befolkningen enda bedre brann- og redningstjenester i framtida. 
DSB skal utarbeide forslag til revidert regelverk for organisering og dimensjonering av brann- og redningsvesenet, som er tilpasset større brannsamarbeid, bedre samvirke og ny utdanningsmodell for brann- og redningspersonell.
 

I oppdragsbrevet står det at DSB  i revisjonen av dimensjoneringsforskriften blant annet skal vurdere:

 •         · etablering av brann- og redningsvesendistrikter med de samme yttergrensene som 
de nye politidistriktene og brannvesenets 110-sentraler
          · plikt til å etablere (ett eller flere) brann- og redningsvesen innenfor yttergrensene til 
de nye brann- og redningsvesendistriktene
          · krav om ledelse på heltid, både når det gjelder brannsjef og lederfunksjoner innen 
forebygging og beredskap
          · krav om å etablere fag- og kompetansemiljøer som gir bred erfaring og god 
kunnskapsutvikling innen forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med 
andre beredskapsaktører
          · kompetansekrav til forebyggende personell som er tilpasset krav i forskrift om 
brannforebygging
          · krav til kompetanse som er tilpasset kommende utdanningsmodell for brann- og 
redningspersonell
          · innføring av begrepet responstid, som samtidig sikrer at dagens krav til innsatstid 
opprettholdes
          · krav som sikrer at reringen er knyttet til ledelse og kompetanse.  Å forskriftsfeste at det skal være hele stillinger til ledelse vil være et stort skritt fremover. Det vil sikre høy kompetanse og kvalitet, sier Rygh Pedersen.
  Og når ny forskrift er fastsatt, blir det viktig med en god implementering, som også er et arbeid som DSB vil bidra til, i form av veiledning, samlinger og gjennom utdanningen.

DSB har frist til 1. november 2017 med å legge fram forslag til ny forskrift.  
 

Publisert: 21-11-2016

COMMENTS