Resultatet fra sentral nemnd for SFS 2404

HomeDiverse

Resultatet fra sentral nemnd for SFS 2404

Arbeidstidsordningen med blant annet døgnvakter beholdes som i dagens avtaletekst. Ubekvemstillegg for arbeidstid i tidsrommet kl. 24.00 – 06.00, for kasernert mannskap, gis en gradvis økning frem til 1.1. 2013.

Godtgjørelse for overordnet hjemmevakt økes gradvis frem til 1.5. 2012.

Pkt. 3.5.4 Godtgjøring for overordnet hjemmevakt
Satsene økes med 10 kroner med virkning fra 1.7. 2011, og ytterligere 10 kroner med virkning fra 1.5. 2012.

Pkt. 3.6 Særskilt godtgjøring for kasernert mannskap – nye intervaller
• Med virkning fra 1.7. 2011 endres første avsnitt fra kl. 17.00 til kl. 02.00
og tidsrommet i andre ledd endres tilsvarende fra kl. 02.00 til kl. 06.00.
• Med virkning fra 1.5. 2012 endres første avsnitt fra kl. 17.00 til kl. 04.00
og tidsrommet i andre ledd endres tilsvarende fra kl. 04.00 til kl. 06.00.
• Med virkning fra 1.1. 2013 endres pkt. 3.6 til:
Beredskap/hvilende vakt i tidsrommet kl. 17.00 og 06.00 godtgjøres som 
i HTA §5.41

Merknad til pkt 4.1 Diverse bestemmelser
Dersom underordnede gis lønnstillegg som kompensasjon for tilleggs-/spesial-spisskompetanse eller gis særskilte funksjonstillegg, skal dette ikke innebære lønnsopprykk for ledere etter denne bestemmelse. Regelen kommer heller ikke 
til anvendelse i forhold til avlønning i retrettstilling eller andre særskilte forhold.

Ingen skal få redusert nåværende lønn på grunn av merknaden til bestemmelsen.

Partssammensatt utvalg
Det nedsettes et partssammensatt utvalg med mandat å vurdere forenklinger av avtalen, blant annet lønns- og karrieremuligheter i framtida og lederbegrepet i sikringsbestemmelsen med sikte på å definere dette nærmere. Utvalget skal også vurdere mulighet og behov for eventuelle særskilte funksjoner som ikke skal gi uttelling lønnsmessig for overordnede etter sikringsbestemmelsen.
• Utvalgets sammensetning: KS 3 og arbeidstakersiden 3; 
Organisasjoner fra arbeidstakersiden: Fagforbundet 1, Delta 1 og Tekna/NITO 1.
• Utvalgsfrist 1. 5 2013.

SFS-avtalen løpetid til 30.6.2013 med de endringer som framkommer i punktene 
i nemndas slutning, jf. ovennevnte.

COMMENTS