Prosjektet ”Brannsikker bygård” og veien videre

HomeForebyggende

Prosjektet ”Brannsikker bygård” og veien videre

Som følge av flere dramatiske branner (2001) i byens mange bygårder, også kalt 1890 gårder, bestemte Oslo brann- og redningsetat (OBRE) å sette sterkere fokus på brannsikkerheten i disse bygningene. OBRE har siden 2002 drevet med målrettede kontroller og bevisstgjøring ovenfor bygårdseiere vedrørende problemstillingen.

Branninspektørene Pål Romfo Betten og Lars Henrik Kristiansen i OBRE er to av flere som jobber med prosjektet og forklarer at utfordringen med gårdene i hovedsak er manglene rømningsforhold. Mange av dørene inn til leilighetene er eldre og har dårlig brannmotstand. Ved en brann vil det etter kort tid komme røyk ut i trappeløp og rømningsveier som vil få katastrofale følger Mange av bygårdene bærer preg av å ha ”stått stille” når resten av byen har vært i utvikling. Oftest er det kun fasaden som er i mur og mellom etasjene og i trapperommene er det som regel treverk.  Flere steder finnes det verken branndører i kjeller eller på loft, i tillegg er trappeløpet av treverk og flammene vil raskt spre seg. 

Lokal forskrift
Kristiansen forklarer at på bakgrunn av tidligere kontroller og avdekking av 1890 gårdenes svakheter har vi i Oslo fått en ny lokal forskrift: ”Adgang til å føre brannverntilsyn i 1890-gårder/eldre murgårder og omsorgsboliger i Oslo kommune”. Denne forskriften tredde i kraft f.o.m. 8. januar 2009. Kristiansen forklarer videre at brannsikring av 1890 gårdene er en prioritert oppgave i det forebyggende arbeidet. Den lokale forskriften innebærer at vi som tilsynsmyndighet kan føre brannverntilsyn i eldre murgårder, og der det er hensiktsmessig, la kravene til særskilte brannobjekter gitt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gjelde helt eller delvis.  Kristiansen forteller om eksempler på gårder som i den siste tiden har blitt stengt grunnet dårlig brannsikring og rømingsforhold. En av gårdene det gjaldt lå på Oslo vest og det ble avdekket mange punkter som f. eks stengte dører og rot i rømningsveiene.

HMS-Internkontroll
Erfaring viser at brukerne og eierne i gårdene har store problemer med det organisatoriske, og forståelse for å sette sikkerheten i system, både med dokumentasjon, rutiner og et målrettet brannsikkerhets arbeid i sin respektive gård. Det vi har startet med å gjøre nå er at vi har med oss en egen HMS – mappe eller en ”Internkontroll” som vi deler ut til hver bygård vi besøker og utfører tilsyn hos, for å rettlede dem og få dem til å sette brannsikkerheten i system. Permen skal fungere som en informasjonsbok slik at beboerne lett skal få tilgang til informasjon til hvordan de selv kan organisere brannsikkerheten der de bor. Kristiansen sier klart ifra at dette ikke er noen form for fasit eller ”jukselapp”. HMS-internkontrollen har mer en funksjon som en meny med ulike temaer hvor beboerne selv må skaffe seg innhold etter deres behov og hva internkontrollen beskriver. Vi kan ikke komme med ferdige løsninger, men ønsker naturligvis å være tilstedet for brukerne hele tiden for å hjelpe til dersom det skulle være noen spørsmål underveis.  Det er viktig å få motivert beboerne og eierne til å tenke brannsikkerhet selv, får vi til dette i en tidlig fase er mye av jobben og målet med arbeidet allerede gjort, sier Kristiansen.

Et fullsprinklet Oslo
Brannsjefen i Oslo, Jon Myroldhaug, ønsker seg et fullsprinklet Oslo. Brann- og redningsetaten har jobbet mye med informasjon rundt dette i den siste tiden. Noe som tydeligvis har gitt resultater. I den senere tid har det dukket opp sprinkleranlegg i flere 1890 gårder i hovedstaden, noe Kristiansen ser svært positivt på. Dette viser jo bare hva målrettet arbeid er med på å få til. Dessverre opplever han at det er noen som har fordommer mot sprinkling med tanke på kostnader, men forteller at han selv var med på en befaring hvor en bygård hadde gått til innkjøp av bolig sprinkleranlegg til en pris i underkant av 500.000 kroner. Med tanke på konsekvensene en brann kan gi, er dette en rimelig investering avslutter Kristiansen. Byen Scottsdale i Arizona i USA har det som Oslo brann- og redningsetat ønsker seg. Der har det vært påbud om sprinkleranlegg i alle nye bygg siden 1986. I 2005 hadde mer enn 69.000 boliger i byen sprinkleranlegg. Det var 199 branntilløp i boligene mellom 1986 og 2001, men ingen omkomne. I Norge er det heller ikke registrert noen dødsfall i sprinklede bygninger og i 95 prosent av branntilløpene i sprinklede bygg, slukkes eller holdes brannen i sjakk med et eller to utløste sprinklerhoder. 
Brannmannen ønsker å takke brannforebyggende avdeling i Oslo, og ønsker dem lykke til videre med det målrettede arbeidet.

Jørgen Lie Andersen, Brannmannen

COMMENTS