Prosjekt ”brannsikkerhet i utleieboliger”

HomeForebyggende

Prosjekt ”brannsikkerhet i utleieboliger”

Bakgrunnen for prosjektet ”Brannsikkerhet i utleieboliger” er den tragiske brannen på Gulskogen i Drammen der syv personer omkom.

Etter brannen fikk Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) henvendelser fra publikum som uttrykte bekymring og viste til liknende boforhold som ble avdekket på Gulskogen. Dette gjorde at forebyggende avdeling begynte å se på hvordan man kunne håndtere denne problematikken.   Utfordringen med kontroll i vanlige boliger er en usikkerhet i hjemmelsgrunnlaget for å føre tilsyn og eventuelt mulighet for å. gjennomføre aksjoner. Vi tok kontakt med arbeidstilsynet, el-tilsynet og plan- og bygningsetaten i våre seks eierkommuner og inviterte til samarbeid. Feierseksjonen er også en viktig del av dette prosjektet da de allerede har feiing og tilsyn i de objektene det er fyringsanlegg i. På forespørsel fra oss så stilte Oslo brann og redningsetat opp sammen med representanter fra det stedlige arbeidstilsyn og byggesaksavdelingen i Oslo kommune for å informere om hvordan de håndterte tilsvarende problematikk. Her fikk vi med oss mange gode tips i det videre arbeidet.

Ønskelig med stor medieoppmerksomhet
Samtlige etater og kommuner så nytten av prosjektet og det ble dannet en arbeidsgruppe som skulle jobbe videre med problemstillingen. Vår styrke i dette samarbeidet er at vi forvalter hvert vårt lovverk som hver for seg eller samlet er anvendelig i denne sammenheng. Vår tanke var at hvis ikke den ene etaten har hjemmel for å foreta seg noe, så har en annen etat en hjemmel som kan brukes. Dette har vi bevisst brukt i gjennomføring av tilsyn og aksjoner.

Media er en viktig medspiller i prosjektet. Vi ønsker at arbeidet skal være høyt profilert og vi har bedt publikum om tips om objekter som kan være ”brannfeller”. Det er opprettet et eget felles telefonnummer for alle etatene hvor publikum kan ringe inn tips eller bekymringsmeldinger, enten de er huseiere, leietakere, naboer eller andre. Vi tror også at medieoppmerksomheten rundt dette virker forebyggende.  Det er brannvesenet som mottar alle tips og bekymringsmeldinger og fungerer som sekretariat for samarbeidsgruppen. Samarbeidsgruppen vurderer i hvert enkelt tilfelle hvordan vi skal jobbe videre med hver enkelt sak.

Mange alvorlige feil avdekket
Oppfølgingen av en bekymringsmelding er avhengig av alvorlighetsgrad og innhold i meldingen. Vi har benyttet oss av varslet og uvarslet tilsyn både på dagtid og sene kvelder. Det er hva vi vet om objektet eller virksomheten som avgjør hvilke etater som gjennomfører tilsynet. I noen tilfeller er alle fire etatene samlet, noe som har vært effektivt og fungert godt. Andre ganger er det tilstrekkelig med at en eller to etater er tilstede for å ivareta oppfølging av meldingen. Ingen melding har blitt liggende uten tilstrekkelig oppfølging. Vi har så langt registrert 37 bekymringsmeldinger som er vurdert som så alvorlig at de er fulgt opp på en eller annen måte. Brannvesenet har fokus på brannvarsling/røykvarslere, rømningsveier og slokkemateriell, plan- og bygningsetaten ser på lovligheten av ombygginger, seksjonering av leiligheter osv, el-tilsynet sjekker det elektriske anlegget og arbeidstilsynet sjekker om boforholdene er tilfredsstillende og at eventuelle utenlandske arbeidere har sine papirer i orden.

Funn som går igjen er: 

  • Manglende eller ingen brannvarsling  
  • Manglende slokkemateriell
  • Manglende rømningsveier
  • Grove feil på det elektriske anlegget
  • Ulovlige bygningsmessige arbeider (seksjonering til flere leiligheter osv)
  • Utenlandske arbeidere uten ”papirene i orden”.
  • Uverdige boforhold

Gode erfaringer med samarbeidet
Etatene har blitt godt kjent med hverandre og alle er enige om at dette samarbeidet er svært nyttig. Det er avdekket flere tilfeller av farlige boforhold som uten tvil ville kunne utvikle seg til en tragedie med tap av menneskeliv. Viktig er det også at arbeidstilsynet får fanget opp uverdige boforhold som enkelte utenlandske arbeidstakere bor under, hvor det er arbeidsgiver som er ansvarlig for innkvarteringen. 
Erfaringene etter samarbeidet i Drammensregionen er så gode at dette prosjektet vil fortsette  og vil bli utviklet videre. Det er ingen tvil om at dette arbeidet er svært viktig og vi mener det er en riktig prioritering av ressurser for å sikre innbyggerne trygghet og sikkerhet.

COMMENTS