Ny organisasjon i Sarpsborg Brann- og Feiervesen

HomeDiverse

Ny organisasjon i Sarpsborg Brann- og Feiervesen

Brannvesenet i Sarpsborg innfører i disse dager en ny organisasjonsform. Dette er for å stå bedre rustet til å møte dagens krav til kvalitet, krav fra lovverk og HMS. ”Brannmannen” var derfor på et interessant besøk hos brannsjef Christian Seilø Torgersen og fikk høre litt om denne prosessen.

Det ble for en tid tilbake gjort en utredning i Sarpsborg kommune. Da så man at brann- og feiervesenet lå etter i forhold til krav i faglovgivning og på HMS-området. Dette førte til at man satte seg ned og så på hvordan man kunne rette opp i dette. Dette resulterte i at man så for seg en omorganisering og utvidelse av lederteamet i brannvesenet, samt at man valgte å omorganisere vaktstyrken og opprette et femte vaktlag. 
Administrasjonen og kommunen gikk inn for omorganiseringsforslaget. Man har også fått en ekstrabevilgning for å heve kompetanse og tilfredsstille lovkrav i brannvesenet.

E-laget
 Dette har medført at man har gått fra syv til seks mann på hvert vaktlag noe som har vært minstebemanning tidligere i henhold til gjeldende brannordning. De fire stillingene man nå har frigjort har blitt satt sammen til ett femte vaktlag; ”E-laget”.
De fire som er ansatt på E-laget har nå fått spesifikke fagansvar som; redning, røykvern, bil/materiell og farlig gods. Mannskapene her skal ha dagtidsjobb, men skal gå inn på de fire vanlige vaktlagene ved ferier, sykdom og kurs. Da jobbsituasjonen må være forutsigbar for mannskapene, ser man for seg at ekstrabehov vedrørende oppdekking av beredskapen på de fire opprinnelige vaktlagene skal dekkes opp av faglærte vikarer. Dette vil blant annet være personer fra deltidskorps i fylket og ekstravakter.
Målet her er mindre behov for ekstravakter og vikarer enn tidligere, noe som skal gi bedre økonomi og høyere kompetanse på styrken til enhver tid. I tillegg vil disse fire på E-laget ha ansvar for å utvikle og drifte sine fagområder og her er målet høyere kompetanse og standard på hele brannvesenet.

Organisasjon
Man har også gjort store forandringer på organisasjonsstrukturen totalt sett i brann- og feiervesenet. Det er laget en lederorganisasjon med brannsjefen øverst og en flat lederorganisasjon under, med:
– Avdelingsleder/teamansvarlig forebyggende
– Teamansvarlig/feierinspektør feiing og tilsyn
– Avdelingsleder/teamansvarlig beredskap 
– Teamansvarlig kompetanse og marked 
– Teamansvarlig service og materiell.

”Brannmannen” stilte spørsmål om ikke dette er en vel stor organisasjon for et brannvesen i Sarpsborgs målestokk? Spesielt gjelder dette hvilke muligheter som brannmesterne, men også mannskapene på de ordinære vaktlagene har/vil ha til å delta i utviklings og endringsprosesser. 
– Jeg anser ikke dette som noe fare, da mannskapene ville få en bedre stimulert og høyere kvalitativ hverdag som resultat av dette, svarer brannsjef Torgersen.
En annen utfordring er også antallet personer i ledergruppen i forhold til størrelse på brannvesenet. 
– Vi har bevist hadde valgt dette med henblikk på at hver enkelt skal ha en viss overkapasitet i sin stilling. Målet er at hver enkelt i ledergruppen skal kunne ha tid til overs for å dyrke fagområder man brenner ekstra for, samt at man kan styrke beredskapen spesielt på dagtid.
Her har man også tanker om at man skal kunne bruke mannskaper på tvers av grenser spesielt mellom beredskap og forebyggende avdeling.

Spennende tid
Det er helt klart at brann og feiervesenet i Sarpsborg går en spennende fremtid i møte. Det er gjort store forandringer i organisasjonen. Brannmiljøet er jo heller ikke alltid kjent for å ta omgjøringer lett, men å være villig til å forandre seg er viktig. Ikke minst i forhold til forandringer i samfunnet generelt og krav fra lovverk. Sarpsborg brann- og feiervesen har her absolutt vist at man er villig til dette og at man har en interessant og utfordrende periode med tanke på å få satt dette til livs.

COMMENTS