Ny frifinnende dom

HomeDiverse

Ny frifinnende dom

I forrige nummer av Brannmannen omtalte vi dommen fra Salten Tingrett hvor Sortland kommune ble frifunnet etter at det ble rettet regresskrav etter en brann. Nå foreligger ny frifinnende dom som gjelder det samme forholdet.

Denne gang er det Strand kommune i Rogaland som er frifunnet for regresskrav etter at saksøker anså at brannvesenet hadde opptrådt uaktsomt i forbindelse med slokking, etterslokking og kontroll av brann i 2006. Hendelsen skjedde 1. september 2006 i et bolighus i Sørskår i Strand kommune. Boligen var bygd i 1965 og hadde et grunnareal på ca. 80 kvadratmeter. Eieren merket røyk fra kjeller og så at det kom røyk ut fra bak en tørketrommel. Hun dro ut kontakten. Noe tid etter merket hun igjen røyk og hun så nå flammer bak tørketrommelen. Brannen ble forsøkt slukket med pulverapparat. Deretter ble dører og vinduer til rommet stengt og brannvesenet ble varslet.

Ca. en halvtime senere kom brannvesenet til stedet. Røykdykkere tok seg inn i huset og startet slokking av brannen som var begrenset til de to innerste rommene i kjelleren. Ti minutter senere – klokka 19.30 – var brannen slokket og brannvesenet startet med utlufting, etterslokking og kontroll. Dette pågikk i ca. en og en halv time. Kontrollen ble foretatt i flere omganger, både visuelt og fysisk og ved hjelp av flere ulike teknikker.  Rundt klokka 21 besluttet brannvesenet å forlate stedet. Beboere var da fraktet bort fra stedet.
Klokka 23.10 fikk brannvesenet igjen melding om brann i huset. Brannvesenet var tilbake klokka 23.33. Huset var da overtent og brant helt ned til grunnen.

Kritikkverdig 
Saksøkere, Sparebank1 Forsikring og Terra Forsikring, skriver i sin påstand at brannvesenet er å anse som profesjonelle og må bedømmes deretter. Saksøkere anførte at brannvesenet ikke var tilstrekkelige aktsomme da de forlot stedet etter den første brannen. De viste til at det ikke ble sørget for tilstrekkelig slokking og etterslokking av den første brannen og det ble ikke foretatt tilstrekkelige undersøkelser før de forlot stedet. Saksøker anså det kritikkverdig at brannvesenet ikke sørget for at strømmen inn til huset ble brutt. Det ble heller ikke lagt igjen vannslanger eller sørget for nødvendig vakthold, ifølge saksøkere. Saksøkere anså videre at brannvesenet ikke handlet under press og de hadde flere handlingsalternativer. Skaden kunne vært forhindret med enkle midler. Siden huseier var kjørt på sykehuset, hadde brannvesenet ene og alene det fulle ansvaret, skrev saksøker. 
 
Ikke erstatningsbetingende uaktsomhet
Saksøkt part, Strand kommune anså ikke at brannvesenet hadde utvist erstatningsbetingende uaktsomhet. I sin påstand viste Strand kommune til at brannvesenet var kompetente og rutinerte. Videre skrev de at brannvesenet må vurderes ut fra en normalnorm for brannvesen. Det skal ikke anvendes en idealnorm hvor man også ser hen til etterpåfølgende kunnskap om brann nummer 2 og analyserer situasjonen i etterpåklokskapens navn.

Saksøkt part viste til at saksøker ikke har påvist brannårsak for brann nummer 2 og ikke har påvist feil ved brannvesenets handlemåte. Det fremstår som problematisk dersom man skal stå erstatningsansvarlig om man mislykkes med en redningsaksjon uten at det kan påvises at man har gjort feil. Saksøkers påstand vil i praksis innebære et objektivt ansvar for brannvesenet for alle branner man ikke finner årsaker til, men som oppstår der det nettopp er slokket en brann, skriver saksøkt part.  Saksøkt part mente at brannvesenet foretok en grundig og forsvarlig vurdering i slokke- og etterkontrollarbeidet.

Dommen
I sin vurdering tar retten opp saksøkers påstander. Det vises blant annet til saksøkers kritikk om at brannvesenet ikke kuttet strømmen til huset. Retten uttaler at strømmen ikke nødvendigvis skal kobles fra ved alle bygningsbranner, men at det må foretas en konkret vurdering i hvert tilfelle. Brannvesenet hadde i dette tilfellet konstatert at hovedsikringen var slått av. 
Når det gjelder kritikken av manglende etterslokks- og kontrollarbeid vises det til brannvesenets utrykningsrapport hvor omfattende arbeid er beskrevet. Retten finner ikke at det foreligger opplysninger som tilsier at brannvesenet skulle handlet annerledes.

Siste vurdering gjelder kritikken av manglende vakthold. Saksøkere anførte at brannlovens § 6 og 12 indirekte ga brannvesenet en plikt til å forestå vakthold. Retten anser at bestemmelsene ikke etablerer en ubetinget plikt til å forestå vakt etter at en brann er slokket. Det må imidlertid foretas en konkret vurdering av hvert tilfelle. 
På bakgrunn av dette fant ikke retten at det forelå tilstrekkelige beviser for at brannvesenet handlet uaktsomt på stedet. Saksøkt ble dermed å frifinne.

COMMENTS