Norges mektigste brannmann

HomeDiverse

Norges mektigste brannmann

Som leder av Norges største fagforbund er det vel ikke tvil om at Jan Davidsen må kunne kalles Norges mektigste brannmann. Gjennom sin rolle er han ikke bare med på å bestemme lønnspolitikken, men også viktige samfunnsendringer. ”Brannmannen” tok turen til Jan Davidsen for å høre hans meninger om forandringer innen branntjenesten.

Siden 1985 har Jan Davidsen hatt sentrale verv i Norsk Kommuneforbund (NKF) og fra 1994 har han vært leder av forbundet. Men han har ikke glemt brannmannsyrket. De siste tre årene har han jobbet som ferievikar hos sin arbeidsgiver Bergen brannvesen.

Vi har nylig vært gjennom et lønnsoppgjør hvor brannfolkene har blitt utpekt som vinnerne. Hva synes du om oppgjøret?
– Lønnsoppgjøret ga en meget bra lønnsøkning for brannfolk. I tillegg gir avtalen rom for lokale avtaler om arbeidstid og kompensasjon for aktiv arbeidstid som overstiger 21 timer pr. uke. NKF ønsket sentrale forhandlinger for å ikke å få store lokale variasjoner, men vi måtte gi slipp på dette da andre arbeidstakerorganisasjoner ønsket lokal lønnsdannelse. Imidlertid har vi denne gangen fått med sikringsbestemmelser slik at vi ikke skal kunne komme opp i den uholdbare situasjonen som vi hadde for noen år siden hvor brannkonstablene fikk lønnstillegg mens befalet ble stående stille, noe som resulterte i at lederne hadde dårligere lønn enn sine medarbeidere, sier Davidsen. Han legger ikke skjul på sin misnøye med Kommuneansattes Fellesorganisasjon (KFO) som også organiserer brannfolk.
– KFO hadde jevnt over lavere krav enn NKF og resultatet av lønnsforhandlingene ble at vi landet der hvor KFO hadde satt sine krav. Det er et problem for brannfolkene at KFO bevisst undergraver tarifforhandlingene. Skal vi komme videre, må brannfolkene stå samlet og ikke kun se på hva som gavner dem lokalt der og da.

Hva er de største forandringer du har sett etter at du har jobbet i brannvesenet de siste sommerene?
– Branntjenesten er i dag mye mer spesialisert og det settes større krav til kompetanse. Det betyr en mer oppdelt arbeidsplass enn tidligere. Jeg ser også at nedskjæringer først og fremst har rammet utrykningsstyrken hvor også gjennomsnittsalderen har økt. Og her ligger det en stor utfordring i å kombinere oppgaver, men dette krever god organisering.

Hva anser du er de største utfordringene for brannfolk i fremtiden?
– Hvis vi ser på arbeidssituasjonen, tror jeg at det vil bli problemer med bedre helgefri samt å opprettholde en bra kompetanse. En løsning kan være å kombinere dagtid og vakt. Dagens og fremtidens kvalitetskrav fordrer autorisasjon og derfor må et større fokus settes på kompetanse. Brannvesenet må kort og godt mer på offensiven. I dag ser vi at staten gir store midler til Sivilforsvaret. Brannfolk må selv ta initiativ for å sette opp plan for brannvesenets fremtid, oppgaver og arbeidstidtid. For det er umåtelig viktig å være forberedt når myndighetene endrer struktur og rammebetingelser.

I samfunnet diskuteres andre organisasjonsformer av offentlige oppgaver og i brannmiljøet hevder flere at statlig brannvesen vil være bedre enn dagens kommunale organisering av brannvesenet. Tror du en statlig organisering av brannvesenet vil være bedre?
– Nei, jeg tror ikke på en statlig løsning, det er bedre med regionalt samarbeid. Bakgrunnen for slike tanker om statlig organisering er åpenbart den dårlige kommuneøkonomien. Men staten ønsker jo ikke flere oppgaver og skiller ut oppgaver i statlige aksjeselskaper. Selv staten er ingen garantist for bl.a. pensjonsrettigheter og vi ser allerede hvordan sykehusene sliter med en økonomiske situasjonen. Derfor tror jeg mer på å bygge opp kraftsentere regionalt som vil styrke hele regionen.

Privatisering av brannvesenet er et stadig tilbakevendende ”spøkelse” blant brannfolk. Tror du dette kan bli resultatet ettersom samfunnet stadig ønsker private interessenter inn på nye områder?
– Vi skal være på vakt ovenfor privatisering på alle felter fordi det alltid er en fare for det. Privatisering vil flytte fokuset i brannvesenet fra primæroppgaver til inntektsbringende virksomhet. Samtidig kan private selskaper legge inn meget lave anbud og gå med underskudd i flere år for deretter å komme i en monopolsituasjon når kommunene har lagt vekk sine tjenester og kompetanse på feltet. Så lenge skattesystemet ligger fast vil dette gi større belastninger på vanlige folk i form av avgifter og dette kan gjøre sitt til at private interessenter slippes til for å gjøre ting ”billigere”. Men erfaringene fra andre land på flere områder, viser at kvalitet og sikkerhet i mange tilfeller reduseres for å spare penger. Et av de verste eksemplene er privatiseringen av jernbanenettet i England som har kostet mange menneskeliv på grunn av innsparinger på sikkerhet.

Brannvesenet utfører i dag en rekke oppgaver. Tror du arbeidsoppgavene vil bli enda mer varierte i fremtiden?
– Jeg tror at brannvesenet vil gå mer tilbake til primæroppgavene. Samfunnet ønsker kvalifisert hjelp og vil se verdien av rask og god hjelp. Og redningsbegrepet vil utvides slik at brannvesenet vil ha en first-responder rolle på flere områder slik som med hjertestartere som flere brannvesen i dag har.

Tradisjonelt har brannfolk hatt en håndverksbakgrunn og fortsatt setter brannvesen krav til praktisk erfaring ved ansettelse. Tror du dette vil endre seg til mer akademisk bakgrunn?
– Det er viktig med erfaring i praktiske yrker, men samtidig kreves også mer akademisk skolering. Men det som etter min mening er vel så viktig, er en skikkelig videreopplæring for å håndtere krevende oppgaver både operativt og merkantilt. Vi må huske på at kompetanse har kort holdbarhetstid, derfor er det viktig å stadig fornye kunnskaper.

Om 1 år vil Jan Davidsen gå tilbake til brannmannsjobben i Bergen, men 53-åringen kan bli sittende ennå et år hvis NKF slås i sammen med Norsk Helse- og Sosialforbund. Går dette som Jan Davidsen selv har foreslått, har han sagt seg villig til å sitte i en overgangsperiode.
Men at han ser fram til å jobbe som brannmann igjen, er det ikke tvil om. En ukependlertilværelse mellom Bergen og Oslo i mange år har blitt en vane, men likevel vil det bli godt med en normal tilværelse.
– Men kanskje jeg må jobbe lengre enn forventet, sier Jan Davidsen som tror at pensjonsalderen og pensjoner generelt vil bli et problem i fremtiden. Mangel på arbeidskraft vil gi press om høyere pensjonsalder og særlig kan dette komme til å ramme yrker som brannmannsyrket med sin lave pensjonsalder.  
 

Publisert: 04-07-2002

COMMENTS