Norges brannskole

HomeDiverse

Norges brannskole

Innlegget er undertegnedes egen vurdering og oppfatning omkring emnet og representerer ikke nødvendigvis brannskolens offisielle syn. Innlegget er ment for å skape diskusjon rundt et tema som burde interessere både fremtidige så vel som tidligere elever ved Norges brannskole.

Bruk av alternative eksamensformer 
I Brannmannen nr 4. 2009 hadde jeg et innlegg omkring eksamensformene ved Norges brannskole. Hovedkonklusjonen var at valg av eksamensformer ikke gjenspeilte hverken undervisningsformen ved brannskolen eller yrkets spesielle særegenheter. I alt for stor grad testes og evalueres elevene ved skolen gjennom bruk av teoretiske eksamen ved slutten av kurset.

Mitt håp med innlegget var å få til en diskusjon omkring emnet før brannskolen eventuelt startet et arbeid med å omarbeide dagens eksamensordning. Dessverre ble ikke så tilfelle. Imidlertid tror jeg fremdeles at det er meninger omkring temaet ute i Brann-Norge. Som en brannsjef sa da han kommenterte mangelen på diskusjon; ”brannmenn er best i muntlig”. Dette utsagnet er nok langt på veg riktig og ikke minst understreker det innholdet i min artikkel; nemlig at man må legge til rette for alternative evaluerings- og eksamensformer ved brannskolen.

Gjennom eksamener og prøver skal elevene ved Norges brannskole gis anledning til å vise at de har forstått og kan anvende lærdom de har tilegnet seg i de respektive fag og fagområder.  Samtidig skal eksamenen også dekke en rekke andre formål. Dette kan være å gi:

 • brannsjefens/kommunens behov for å måle brannkonstabelens kunnskaper og ferdigheter
 • jevnlig tilbakemelding til elevene om status i forhold til de fagkravene som gjelder
 • brannskolens behov for evaluering av undervisningen
 • en rettferdig vurdering og rangering av elevenes prestasjoner under utdanningen

Eksamen generelt
Eksamener og prøver kan være både summative og formative. En summativ vurdering/eksamen har til hensikt å være en måling av sluttproduktet og er på mange måter hvordan eksamen gjennomføres ved Norges brannskole i dag. En formativ evalueringsform er ment å skulle gi faglig tilbakemelding og veiledning i form av standpunktprøver, praktiske delprøver, gjerne på forskjellige stadier av utdanningen.  Kvalitetsreformen for høyere utdanning som ble utgitt i 2001, oppfordrer til å styrke det formative aspektet ved vurdering av elever, hvilket innebærer at det ikke bør være bare en avsluttende eksamen som legges til grunn for karakterfastsettelse.
Sett opp mot hensikten med eksamener som er angitt ovenfor vil summen av summativ og formative vurderingsformer gi et langt bedre grunnlag for vurdering av eleven, undervisningen og elevens egen læring.

Ulike typer eksamen
Det finnes mange måter å gjennomføre eksamen på. Eksamensformer som kan nyttes ved Norges brannskole kan være:

 • skriftlig prøve
 • muntlig prøve
 • ferdighetsprøve
 • løpende vurdering
 • en kombinasjon av de nevnte

Imidlertid vil valg av evalueringsform være avhengig av type kurs, lengde på kurset osv. Innenfor innsats og beredskap vil grunnlaget for en normativ vurdering i form av en kombinasjon av de overnevnte prøveformene være lettere å gjennomføre innenfor et grunnkurs eller et trinn I kurs enn innenfor et trinn III kurs.

Skriftlige eksamener
Dagens eksamensform ved Norges brannskole benytter seg i hovedsak av individuell skriftlig eksamen ved slutten av kurset. I tillegg er det enkelte kurs som også benytter seg av skriftlige oppgaver som et tillegg til den skriftlige individuelle slutteksamenen. Imidlertid er det en rekke andre alternativer for skriftlig eksamen som kan vurderes. Eksempler på dette kan være:

 • skriftlig individuell ”hjemmeeksamen” (gjennomføres på skolen)
 • skriftlig gruppevis skoleeksamen
 • skriftlig gruppevis ”hjemmeeksamen”

I tillegg må det vurderes om skriftlige eksamensformer kan gjennomføres som delprøver undervegs i kurset.

Muntlige eksamener
Muntlige eksamener /prøver kan gjennomføres sammen med skriftlige eksamener eller som separate prøveformer innenfor enkelte fagområder.  Muntlig eksamensform vil være spesielt nyttig innenfor fag som for eksempel operativ ledelse og gjerne sammen med enkle modellbordøvelser/scenarier. Muntlige prøver bør bedømmes av faglærer og sensor.

Praktiske eksamener/ferdighetsprøver
Praktiske eksamener/ferdighetsprøver kan nyttes for å eksaminere praktiske oppgaver utarbeidet av faglærer og godkjent av skolesjef. Prøveformen kan gjennomføres individuelt eller gruppevis og kan bestå av en rekke avgrensede oppgaver som skal gjenspeile de ferdigheter eleven har tilegnet seg i løpet av kurset. Denne eksamensformen vil være svært aktuell på de grunnleggende kursene hvor større deler av undervisningen er basert på praktisk trening og øving.

Avslutning
I mitt forrige innlegg i Brannmannen konkluderte jeg med at dagens eksamensform ved Norges brannskole ikke stod i samsvar med den undervisningen som ble gitt og brannmannsyrkets særpreg. Som prinsipp bør praktiske ferdigheter måles gjennom en praktisk eksamen. Kombinert med brannsjefens ord om at brannmenn er best i muntlig bør det være grunnlag for å vurdere alternative eksamensformer ved skolen.

Innenfor de grunnleggende kursene som Grunnkurs og Beredskapsutdanning trinn I bør bruken av praktiske eksamener ha en større plass i evalueringen av elevenes ferdigheter.  Bruken av deleksamener innenfor begrensede fagområder fortløpende i kurset bør sammen med den endelige skriftlige eksamenen utgjøre sluttkarakteren for eleven.
For øvrige kurs bør alternative former for skriftlige eksamener vurderes sammen med eventuelle muntlige eksamener innenfor spesielle fagområder der dette er naturlig. 
 

Gjennom en endring av eksamensformene ved brannskolen vil man etter min mening ha et langt bedre grunnlag for å vurdere elevens ferdigheter, ivareta brannsjefens behov for å måle sine mannskapers kunnskaper og ferdigheter og ikke minst gi skolen et bedre grunnlag for vurdering og evaluering av undervisningen.

Hans Mikelborg, seksjonssjef undervisning 
Norges Brannskole


Si DIN mening
En omlegging av utdanningen for både deltid- og heltidspersonell kan stå for døren. 
Hvordan mener DU fremtidens utdanning bør være? Hvilken modell, form og innhold bør de enkelte utdanninger bestå av? 
Skriv noen rader til Brannmannen og si din mening.


Grunnkurs for brannkonstabel

Norges brannskole har samlet alle skolens læremidler på læringsplattformen Aurora. Mange elever, spesielt på grunnkurs deltid, har ikke nødvendig utstyr for å ta utskrifter og lage sine egne ”lærebøker”.

Derfor har skolen, i samarbeid med Gyldendal Norske Forlag, trykket opp alle leseheftene som hører til Grunnkurs for brannkonstabel i 3 hefte som selges samlet.  Bestillingsskjema er lagt ut på Aurora og skolens hjemmeside (www.nbsk.no ).
I heftene er det samlet tekster til de fleste av emnene til grunnkurs for både heltid og deltid. Kursene har litt ulike kursplaner, men en merking viser hvilke kurs som tilhører kun heltidsutdanningen.  De øvrige emnene er pensum for begge kursene. Det er ikke alle emnene i kursplanen som per i dag har lesehefter. Til noen emner benyttes andre kilder som bl.a. lover, forskrifter, veiledninger mm. På Aurora vil alltid de sist oppdaterte læremidlene være tilgjengelig for elever og forelesere. Læremidlene kan lastes ned gratis.

Bjørg Steinsvik, rådgiver 
Norges Brannskole

COMMENTS