Midt- Norske Brannverndager

HomeDiverse

Midt- Norske Brannverndager

Den 19. og 20. november gjennomførte Trøndelag Brannbefalslag i samarbeide med Norsk kommunal teknisk forening Sør – Trøndelag (NKF) og DSB, Midt-Norske Brannverndager 2009. Brannverndagene har blitt en tradisjon for brann- og redningstjenestene i Midt-Norge med fire fylker representert fra Brønnøysund i nord, Kristiansund i vest og Røros i øst.

Brannverndagene samler årlig mellom 80 og 100 deltagere fra regionen. Kongstanken var å etablere en arena der ”brannfolk” i Midt-Norge kunne møtes for sosial og faglig omgang og utvikling.

Samarbeidsprosjekt
Oddvar Olsen, pensjonert brannsjef fra Hitra og ildsjel for utvikling av dagene, hadde et ønske om å etablere en faglig arena for brannfolk og personer med relevant interesse for brannvern i Midt-Norge. De første arrangementene fikk navnet Stavseminaret og var et prosjekt i regi av Norsk Kommunalteknisk forening Sør – Trøndelag, med oppstart i 2001. Bakgrunnen for at det var NKF som var arrangør, var at Olsen på det tidspunktet var valgt inn i styret og hadde fått ansvaret for brannvernarbeidet som del av det kommunaltekniske området.  Brannbefalslaget lå på dette tidspunkt mer eller mindre nede, forteller Oddvar Olsen.

Sentrale personer i oppstart og utvikling var Oddvar Olsen og Atle Engan, brannsjef i Holtålen og nå brannsjef på Røros. Det første seminaret ble av holdt i 2001 med i overkant av 40 deltagere. I 2005 ble Oddvar Olsen invitert til å delta på Trøndelag Brannbefalslag (TBBL) sitt årsmøte på Røros for blant annet å orientere om Stavseminaret. 
Resultatet av dette var at årsmøtet i TBBL vedtok utkast til samarbeidsavtale med NKF, en avtale som seinere ble godkjent av NKF og signert. Dermed var grunnlaget for Midt-Norske Brannverndager ( MNBD )lagt. Fra 2005 ble det derfor etablert en arrangementskomité fra NKF og TBBL og begrepet Midt-Norske Brannverndager ble etablert. Fra og med 2009 ble samarbeidet utvidet med DSB. DSB har lagt inn sitt DSB-seminar i opplegget. 
– Framtidig utvikling vil ligge i om samarbeidet med DSB skal fortsette og om hvordan vi eventuelt på andre måter skal jobbe for å finne en god form og profesjonell utvikling av arrangementet, sier Olsen.

Oppnådd status og vyer
De viktigste målene er nådd gjennom at Brannbefalslaget er oppe går. 
– Vi har etablert en arena for sosial, teknisk og teknologisk utvikling, både for deltakere og utstillere. Vi har et dedikert arbeidsutvalg som planlegger og gjennomfører Brannverndagene basert på aktuelle tema og evaluering fra siste samling. Vi har etablert et godt økonomisk fundament. Vi vil føre noe av overskuddet tilbake til medlemmene gjennom å subsidiere brannbefalsmedlemmer som ønsker å reise til Rote Hahn, til våren.

– Det er jo slik at verden utvikler seg. Det er viktig med påfyll av brannbefalsmedlemmer slik at vi klarer å beholde den utvikling av konseptet og kontinuitet i ”ildsjeler” som en viktig suksessfaktor for å holde liv i Brannverndagene. Å rekruttere engasjerte medlemmer til brannbefalslaget er helt nødvendig dersom vi skal lykkes i ”å holde trykket oppe”. Det er derfor viktig at TBRT og de største korpsene også er engasjert og tilstede med deltagere, både i brannbefalslaget og som deltagere på Brannverndagene. De små brannvesnene har helt fra oppstarten vært godt representert, både i planlegging, gjennomføring og deltakelse.  Æ e jo pensjonist, men æ tar hværtfall et år te! sier Odvar Olsen.
Da blir det Midt – Norske brannverndager i 2010 også.  
Se webside for referat fra Midt-Norske brannverndager

COMMENTS