Hvor lenge må vi jobbe?

HomeDiverse

Hvor lenge må vi jobbe?

13. januar la Pensjonskommisjonen frem sitt forslag, nesten tre år etter at regjeringen Stoltenberg nedsatte kommisjonen. Dette er en omfattende innstilling, på hele 390 sider, med mange ulike forslag. I en pressemelding sier forbundsleder, Jan Davidsen, at dette er et forslag tilpasset dem med lett psykisk og fysisk arbeid. Det blir jo da raskt dratt den konklusjonen at dette ikke er et forslag tilpasset brannfolk.

Helt detaljert hva dette vil kunne innebære for brannfolk med særaldersgrense er det for tidlig og si noe om. Forslaget ligger nå ute til høring frem til 15. mai, forøvrig en frist flere mener er for kort.
– En helhetsvurdering av forslagene til Pensjonskommisjonen kan først gjøres etter en bred behandling og grundig arbeid med dokumentet. LO ønsker at flest mulig skal få medvirke i denne viktige saken. LO krever på denne bakgrunn at høringsfristen utsettes til oktober i år, heter det i en uttalelse fra LO-sekretariatet.

Uansett forventes det ikke at reformen trer i kraft før i 2010. Og at den deretter vil bli innført gradvis over 15 år. Dette vil bety at de som allerede er pensjonister når reformen trer i kraft, vil bli berørt i svært liten grad. Man kan si at reformen innføres i tre etapper. Personer født før 1950 vil nesten ikke bli berørt i det hele tatt, de som er født i årene 1951 til og med 1964 vil få pensjonen sin etter både nye og gamle regler. Jo nærmere man er født 1965, desto større andel av pensjonen er etter den nye reformen. De som er født i 1965 eller senere, vil få all pensjon etter de nye reglene.
– De store pensjonsreformene som nå foreslås vil få stor betydning, ikke bare for svært mange mennesker, men også for hva slags samfunn vi skal ha i framtida. Derfor må det ikke skje noen omlegging før folk har fått sagt sin mening i et valg. Pensjon må bli en sentral del av valgkampen foran Stortingsvalget i 2005, sier forbundsleder Jan Davidsen i en pressemelding.

Særaldersgrense

Særaldersgrensen og hvordan den vil påvirke vår yrkesgruppe, er det som bekymrer brannfolkene mest. Vil den bli berørt? Endringer vil sikkert komme. ”Brannmannen” har forsøkt å sjekke på flere hold hvordan dette vil påvirke oss, men det har ikke lyktes å få noen klare svar. Det kommisjonens forslag sier på generell basis, er at særaldersgrensen knyttet til bestemte yrkesgrupper foreslås gjennomgått, og tatt opp i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. Prinsippet bør være at det er arbeidets art og risiko som avgjør behovet for tidlig og særskilt pensjonering. Der hvor særaldersgrense fortsatt beholdes på grunn av hensyn til sikkerhet eller særskilte fysiske krav, bør det så langt som mulig, legges til rette for andre arbeidsoppgaver slik at det kan være mulig med en yrkeskarriere frem til ordinær pensjonsalder.

Av andre forslag fra kommisjonen, kan nevnes at de foreslår at pensjonen skal stå i forhold til inntekten over hele livsløpet. Pensjonen skal stå i forhold til den premien man innbetaler i systemet, dvs. at pensjonen vokser i takt med lønnsutviklingen. Dette innebærer at jo lengre man står i arbeid, jo høyere vil pensjonen bli. Det vil være en åpning for å ta ut pensjon fra fylte 62 år, men den vil da bli lavere enn om man jobber lengre.
”Brannmannen” vil følge saken, og komme tilbake når høringen er avsluttet og vi ser resultatet av forhandlingene mellom partene.

 

Publisert: 02-01-2004

COMMENTS