Leder: Riktige og viktige grep

HomeDiverse

Leder: Riktige og viktige grep

Stortingsmeldingen Bedre brannsikkerhet ble lagt frem av Regjeringen 8. mai. Meldingen inneholder en bred gjennomgang av de utfordringene som samfunnet står overfor på brannsiden. Det er i meldingen foreslått å nedsette utvalg som skal utrede det samlede kompetansebehovet i brannvesenet. I tillegg skal gjeldende krav til organisering og dimensjonering gjennomgås. 
Det var knyttet spenning til om Regjeringen i Stortingsmeldingen ville følge opp forslaget til utdanningsreform som forelå for to år siden om en fagskolemodell for grunnutdanningen og en høyskolemodell for ledere. 

Det er utvilsomt riktig å gjennomgå kompetansebehovet på nytt med bakgrunn i flere forhold. 
– Større hendelser de siste årene viser behovet for økt kompetanse på enkelte felter. 
– Forslaget til utdanningsreform ble utarbeidet på meget kort tid og med klare føringer i utgangspunktet om både modell og lokalisering.
– Kompetansekrav til heltids- og deltidspersonell må ha samme basis fordi det er de samme hendelsene man skal håndtere.
Å øke kompetansekravene til deltidsbrannpersonell kan være uheldig av både praktiske og økonomiske årsaker og må ses i sammenheng med rekrutteringsmuligheter for deltidspersonell. De fremtidige kompetansekravene må også ses i forhold til fremtidig struktur og organisering av brann- og redningstjenesten. 

En riktig organisering av fremtidens ressurser på brann- og redningssiden vil måtte bety utvikling av ressurssenter i større brannvesen, noe meldingen skisserer. Samtidig er det viktig å se på modeller lokalt som ivaretar god kompetanse og beredskap, Fulltids kombistillinger, hvor brannmann/beredskapsarbeider er en del av stillingen, kan være et alternativ.
Vi forventer en ny utredning av fremtidens utdanning som også ser viktigheten av å bygge opp gode og varige brannfaglige læringsmiljø rundt utdanningen. Det er ikke minst viktig når vi ser at våre tidligere læremestere i Sverige bygger ned sine kompetansemiljøer. Det er en nødvendighet at fremtidige utdanningsmodeller etableres der hvor det i dag finnes gode kompetansemiljøer og hvor det er lett å rekruttere bra lærekrefter.  

COMMENTS