Leder Nytenkning og prioritering

HomeDiverse

Leder Nytenkning og prioritering

2009 er snart over. I skrivende stund, i midten av desember, viser tallene fra DSB og forsikringsbransjen at vi igjen vil legge bak oss ett år med svært høye brannerstatninger og mange branndøde. Sett bort fra katastrofeåret 2008, hvor 83 mennesker omkom og verdier for 4,7 milliarder kroner gikk med i branner, vil 2009 trolig ligge lavere, men likevel veldig høyt sett over de siste 20 årene.  I løpet av det siste året har 12 utenlandske arbeidere omkommet i utleieboliger. Flere sammenfallende faktorer har bidratt til tragediene. Mange beboere på små arealer, unormalt høyt forbruk av strøm og liten bevissthet rundt brannsikkerhet har vært gjengangere i flere av dødsbrannene.
Stortingsmelding Bedre brannsikkerhet kom i mai med forslag til tilsynsplikt for eldre leilighetsbygg og påbud om netttilkoblede røykvarslere i nye boliger. Dette er tiltak som vil gjøre brannsikkerheten bedre på sikt. Likevel er man avhengig av tiltak som går rett på problemet med manglende brannsikkerhet både i vanlige boliger og i leilighetsbygg. 
Tidligere brannsjef på Lillehammer, Svein Erik Klouman oppfordrer i dette bladet brannvesen til å bruke større kreativitet i arbeidet med å kartlegge boliger som brukes til utleie til utenlandske arbeidere og større vilje til å gjennomføre sanksjoner. 

Brannsjef Helge Eidsnes i Bergen uttaler at han er enig i de foreslåtte tiltakene i Stortingsmeldingen, men han ønsker en avklaring fra myndighetene om hva brannvesenet skal prioritere av sine tilsyn. Ressursene strekker ikke til med å både gjennomføre dagens pålagte tilsyn samtidig som man skal foreta tilsyn av et stort antall nye objekter.
Stortingsmeldingen ga heller ikke noen avklaring med hensyn til fremtidig utdanning av brannpersonell. Meningene om utdanningsmodell har vært delte. Slikt sett er det nødvendig med en ny gjennomgang, men denne gang må det være uten de føringer om modell og lokalisering som lå forrige gang. Utdanningssituasjonen for deltidspersonell er heller ikke god. Den store etterspørselen etter kurs er det ikke tatt hensyn til i budsjettet til Norges Brannskole og bare et fåtall får avholdt kurs i år hvis ikke andre typer kurs blir avlyst eller dispensasjonskravet utsatt.
Alt i alt er det mange ting å ta tak i, både for myndigheter og brannvesen, for å bedre situasjonen. Nytenkning og streng prioritering er nødvendig for å bedre den skremmende utviklingen. 

COMMENTS