Leder: Nødvendig kvalitetsnivå

HomeDiverse

Leder: Nødvendig kvalitetsnivå

I slutten av september falt dom i den første saken hvor et forsikringsselskap har gått til regresskrav mot en kommune med påstand om at brannvesenet har gjort en for dårlig jobb. Saken har sin bakgrunn i en brann i Sortland i 2006 hvor et bolighus ble totalskadet etter at det begynte å brenne kort tid etter at brannvesenet hadde forlatt stedet da de hadde slokket en mindre brann der. I Salten Tingrett ble Sortland kommune frifunnet for regresskravet på 5,7 millioner kroner. Retten skriver i sin dom at den har tatt utgangspunkt i hva som normalt kan forventes av alminnelig kompetente brannfolk, og lagt til grunn den aktsomhetsvurdering som er rimelig å anvende i tilfeller som dette. Retten konkluderer med at brannvesenet ikke opptrådte uaktsomt. Konklusjonen forsterkes ved at det ikke var mulig å sannsynliggjøre årsaken til brann nummer to. Det er på den ene siden gledelig at kommunen og brannvesenet frifinnes i denne saken hvor påstander står mot hverandre, og brannårsaken ikke er kjent. Samtidig må ikke dommen i denne historiske saken oppfattes som en generell og varig frifinnelse for kritikk som rettes mot det arbeidet som brannvesenet utfører. 

Nær sagt alle brannvesen har gjennom årene hatt tilfeller hvor det har startet å brenne igjen etter at brannvesenet har avsluttet arbeidet og returnert til stasjonen. Alle som kjenner situasjonen vet hvor ille det kjennes å rykke ut til samme brann igjen. Alle spørsmålene, den tapte tilliten, og ikke minst risikoen for mennesker på brannstedet, gjør at de ansvarlige for enhver pris vil unngå en slik situasjon igjen. Likevel skjer dette flere ganger årlig i Norge. Vi er vel alle enige om at dette ikke er akseptabelt selv om det er menneskelig å gjøre en feil vurdering. Spørsmålet må være om man er årvåkne nok etter en lang etterslokk, og om det er gode nok rutiner i de enkelte brannvesen for å unngå dette.

Det er ikke kjent i skrivende stund om saken fra Sortland vil bli anket. Samtidig kan det gå mot rettssak i Agder etter at forsikringsselskapet Skogbrand har sendt et krav på ti millioner kroner til Østre Agder brannvesen etter skogbrannen i Froland i fjor. Forsikringsselskapene har tidligere uttalt at de ønsker å få rettslig kjennelse på det ansvar som en kommune har som leverandør av brannvesen.
Konklusjonen må bli at brannvesen må få på plass rutiner som sikrer at dette ikke skal skje. Det er en nødvendighet for oss selv, men først og fremst for de skadelidte som opplever at brann skjer igjen. 

COMMENTS