Leder: For dårlig beredskap?

HomeDiverse

Leder: For dårlig beredskap?

Det tragiske «Sleipner»-forliset, den voldsomme Åsta-ulykken og den dramatiske togbrannen i Lillestrøm samt en rekke andre alvorlige hendelser den senere tid kan synes å ha etterlatt et inntrykk av at det står generelt dårlig til med norsk samfunnssikkerhet.  Spørsmål om beredskap og sikkerhet har i sterk grad preget mediedebatten.
I Direktoratet for sivilt beredskap, (DSB) er man kommet til at beredskapen i det norske samfunnet i dag er for dårlig organisert, og at situasjonen er så alvorlig at liv, helse og verdier kan være unødvendig truet. Direktoratet konkluderer med at landets beredskap først og fremst er for hendelsesorientert og fragmentert. I denne sammenhengen vises det til at det ofte må gå tap av menneskeliv eller store verdier før nødvendige sikringstiltak blir satt inn på viktige områder.

I tillegg påstås det at beredskapstenking skjer oftest først i etterkant lav ulykkene og at det mangler en samordnet kriseplan for hele det norske samfunn. For å få til en endring i denne situasjonen framsetter DSB en rekke forslag til bedring, inkludert støtte til tanken om å få etablert et innenriksdepartement med et overordnet ansvar for samfunnssikkerhet, og med et rednings- og beredskapskapsdirektorat som en av de underliggende virksomhetene. Med de nødvendige fullmakter vil et slikt direktorat kunne få rollen som pådriver i forebygging og generelt sikkerhetsarbeid, samtidig yte støtte i et helhetlig konsept fra forebygging til innsats ved større ulykker.
For vår del er vi langt på vei enig med DSB hva angår eget departement for sikkerhet og beredskap. Vi ser fordelen med én sentral myndighet mot dagens ordning med flere «myndighetsaktører» og mangel på en enhetlig sikkerhets- og beredskapspolitikk.

Imidlertid er vi ikke enige med DSB i påstanden om at all beredskap i det norske samfunn er for   dårlig organisert. Redningsaksjonen i forbindelse med «Sleipner»-forliset, den omfattende innsatsen ved Åsta-ulykken, den godt organiserte aksjonen i forbindelse med togbrannen i Lillestrøm og redningsinnsatsen som ble utført ved sykehjemsbrannen på Hovseter i Oslo, mener vi er noen eksempler som bygger oppunder vår oppfatning om at ikke all beredskap er for dårlig organisert.          Red
 

Publisert: 05-03-2000

COMMENTS