Leder: Bredere rolle

HomeDiverse

Leder: Bredere rolle

I løpet av de senere årene har vi flere ganger på lederplass tatt opp endringer som berører brann- og redningstjenesten og hvilke utfordringer dette betyr. Stortingsmelding nr. 39 om samfunnsikkerhet og sivilt-militært samarbeid som kom i mai i år, føyer seg inn i rekken av endringer og utfordringer.

Denne gangen er fokuset rettet mot en bredere rolle for brann- og redningstjenesten både til daglig i kommunene og i forhold til særskilte hendelser som atomulykker, terror og andre ekstraordinære situasjoner.

Fra myndighetenes side ligger det krav og forventninger om at brann- og redningstjenesten tar en langt større del i det samlede sikkerhetsarbeidet i kommunene. Det vil bety at brann- og redningstjenesten må endre fokuset og organisere virksomheten i fremtiden på andre måter enn de tradisjonelle.   
Utfordringene kan bli store, men dette samsvarer mye med hva redningstjenesten i Sverige også møter. Lov om vern mot ulykker har erstattet den tidligere redningstjenesteloven og et nytt utdanningssystem utdanner ikke lenger spesifikt brannmannen, men en generell sikkerhetsarbeider som kan jobbe i både offentlig og privat virksomhet. Redningstjenesten i Sverige er også gjennom det nye lovverket pliktige til å ta del i det samlede sikkerhetsarbeidet slik det nå forventes her i landet.

Hvordan vil så hverdagen se ut for brann- og redningstjenesten om fem eller ti år? De siste årene har vært preget av lovverk og veiledninger som har satt økte krav til funksjoner og stillinger.  Klarer man så å ivareta dette samtidig som bredden i oppgaver øker? Eller ender vi opp med ”spesialbrannmenn” med spisskompetanse mot brann og redning men også mot ekstraordinære hendelser, mens den ”vanlige” brannmann blir en sikkerhetsarbeider med økt forebyggende kompetanse? 
 

Publisert: 03-05-2004

COMMENTS