Kvinner ansettes i vaktstyrken

HomeDiverse

Kvinner ansettes i vaktstyrken

2. januar i år utlyste Oslo brann- og redningsetat ti ledige brann- konstabelstillinger i vakt- og utrykningstjenesten, og det knyttet seg en viss spenning til hva slags respons man ville oppnå i et samfunn hvor det for tiden er mange arbeidstilbud og gode lønninger. Ved søknadsfristens utløp 16. januar registrerte man 312 søknader, og for første gang i etatens 137-årige historie forelå det også søknader fra i 11 kvinner.

Man stilte seg selvfølgelig spørsmålet om den siste mannsbastion i Oslo kommune skulle «slå sprekker». Synet på kvinner i denne tjenesten har vært gjenstand for mange relativt heftige diskusjoner og etatens ansatte har nok delte meninger om kvinners berettigelse i dette tradisjonelt mannsdominerte miljøet. Etter en grundig gjennomgang av søknadene ble administrasjonen og de tillitsvalgte enige om å innkalle 43 av søkerne til intervjuer, fordelt på 37 mannlige og 5 kvinnelige søkere. Kriteriene for opptak var klarlagt på forhånd og behandlet i etatens arbeidsmiljøutvalg. Etatens likestillingsutvalg hadde også uttalt seg i sakens anledning.

Test av søkerne

Etter gjennomførte intervjuer ble 29 søkere valgt ut til å gå gjennom fysiske tester og teoriprøve, av disse var 5 kvinner og 24 menn. Testene omfattet følgende øvelser:

Dag 1

– Fysisk test på gymnastikksal hvor man primært ønsket å registrere søkernes motoriske ferdigheter, koordinasjonsevner og styrken i basismuskulaturen.
– Akrofobitest (høydetest), gang i frittstående maskinstige til 20 meters høyde. Primært ønske å sile ut» søkere med høydefobi, samt registrering av søkernes adferdsmønster. Søkerne ble ledsaget opp og ned.
– Klaustrofobitest: Bruk av trangt teleskopkammer. Innelukket i kammeret med luftgjennomstrømning, kammeret mørklegges og det gis ikke informasjon om hvor lenge man skal ligge i kammeret. Testen vil være utslagsgivende for registrering av klaustrofobiutslag.
– Kondisjonstest: Gang på tredemølle med en ballast på 23 kg bestående av utrykningsbukse, utrykningsjakke og 2 x 3 liters «røykdykkerflaskepakke» og maske. Primært registrerer man søkernes oksygenopptaksevne, men man iakttar også søkernes engasjement og innsatsvilje. Testen avsluttes dersom verdinormene nås før åtte minutters gange.
– Arbeidsrelaterte øvelser: Slep av 70 kg dukke fra 2. etasje ned trapp til gårdsplass, derfra fortløpende løp over 25 meter for å hente en 2,5 toms slangekasett (vekt ca. 15 kg) og et grenrør, løp tilbake over gårdsplass og opp til 2 etasje hvor man leverer utstyret. Øvelsen skjer ikledd utrykningsutstyr og flaskepakke. Primært ønsker man å registrere arbeidsinnsats og praktisk «håndlag».
– Dusj og skift. –
– Teoriprøve: Prøven skal løses i løpet av 60 minutter og omfatter praktisk regning og norsk. Primært ønsker man å registrere søkernes grunnleggende kunnskapsnivå med tanke på intern og ekstern videreutvikling. Prøven poengberegnes.

Dag 2:

Arbeids EKG-test utføres av NIMI (Norsk ldrettsmedisinsk Institutt) for å sikre at søkerne ikke har hjerte/karproblemer. Blodtrykksmåling i hvile og under belastning, eventuelt spirometri. EKG-tydning av hjertespesialist.
– Generell medisinsk undersøkelse utført av bedriftshelsetjenesten. Bruk av dykkerundersøkelsesskjema, fargesynstest og synstest, eventuelt spirometri og nevrologisk undersøkelse av reflekser.
Naturlig nok var vi aller mest spente på hvordan de fem kvinnelige søkerne ville greie seg gjennom øvelsene. Ikke uventet skulle den utslagsgivende testen vise seg å være kondisjonstesten på tredemølle med registrering av oksygenopptak. Øvelsen registrerte klart forskjeller både blant kvinnene og de mannlige søkerne. Teoriprøven ga også klare utslag med hensyn til nivåforskjeller i norsk og praktisk regning. To av kvinnene gikk overbevisende gjennom samtlige tester.

Fredag 20. februar tok man stilling til hvilke søkere som skulle få tilbud om ansettelse og man la til grunn for vurderingen det totale inntrykket man satt inne med av den enkelte søker, samt søkernes generelle bakgrunn. Vi ønsker således velkommen i vakt- og utrykningsstyrken de to første «jentene» i etatens historie og selvsagt også våre nye mannlige kolleger. Vi vil tro at det nå er duket for flere representanter for «det svake kjønn» i de nærmeste år. Så gjenstår det å berømme de tillitsvalgtes representanter for en aktiv og utmerket bistand gjennom hele ansettelsesprosedyren, og en takk til de ansatte på Sagene og Briskeby brannstasjoner for utvist imøtekommenhet og tilrettelegging. Også en takk til sambandsvaktas operatører som formidlet både populære og upopulære meldinger til søkerne. Siste takk går til våre eminente kontordamer i administrasjonsavdelingen som ble konfrontert med en formidabel utfordring hva angår skriving av søkerlister, korrespondanse, spørsmål til sentralbordet og annet. Vel blåst jenter!

 

Publisert: 08-03-1998

COMMENTS