Kursopptak for 2012 ved Norges brannskole

HomeDiverse

Kursopptak for 2012 ved Norges brannskole

Opptaksprosessen til kurs ved Norges brannskoles for 2012 er avsluttet. I månedsskiftet november - desember ble det sendt ut brev om kursplass, reserveplass og avslag til brannsjefene, med kopi til alle søkerne. Totalt ble det behandlet 904 søknader.

Kriterier
Høsten er en hektisk tid for kurssekretærene ved skolen. Alle søknadene som kommer inn behandles individuelt. Til de fleste av skolens kurs er det mange flere søkere enn det er kursplasser. Opptak på kurs betinger først og fremst at de formelle kravene er oppfylt (jfr. kurskatalogen), eventuelt at det er gitt dispensasjon fra gjeldende opptakskrav. For øvrig tas det hensyn til om det er gitt pålegg fra DSB, hvilken stilling eller funksjon søkeren innehar, prioriteringer fra det enkelte brannvesen, søkers ansiennitet, når søker var på kurs sist og om søker tilhører et heltids- eller deltidsbrannvesen.

Antall søknader og kursplasser til kvalifiserende kurs

 

  Søknader Plasser
Kurs 2011 2012 2011 2012
Forebyggende kurs 100 114 60 60
Grunnkurs 112 126 60 80
Grunnkurs deltid 48 kurs   330 19 kurs
Beredskapsutd. trinn 1 235 214 100 100
Beredskapsutd. trinn 1 deltid     25 2 kurs
Beredskapsutd. trinn 3 43 55 40 40
Alarmsentraloperatørkurs 23 29 16 16

 Antall søknader og kursplasser til øvrige kurs

  Søknader Plasser
Kurs 2011 2012 2011 2012
Forebyggende etterutdanningskurs 15   50  
Instruktørkurs 72 65 24 24
Skadestedslederkurs 25 15 16 16
Yrkeslærekurs i feierfaget del 1 35 45 20 20
Yrkeslærekurs i feierfaget del 2 17 15 20 20
Lærlingskolen tinn 1 15 20 20 20
Skogbrannslukking   0 30 40
ELS   21 20 20

Når det gjelder søkere og plasser til øvrige kurs som ikke er forskriftsfestet, er det behovet som styrer opptaket.  NBSK gjennomførte 8 kurs for Avinor i 2011, henholdsvis 3 grunnkurs, 3 utrykningslederkurs og 2 oppdateringskurs. I 2012 legges det opp til 2 kurs i hver kategori. Skolen gjennomfører 2 brannvernlederkurs hvert år. Det ble gjennomført 14 ulike kurs innen oljevern i 2011. I 2012 er det planlagt 20 oljevernkurs.

Skogbrannslokking
Ved søknadsfristens utløp var det ingen søkere til kurs i skogbrannslokking. I dialog med arrangør av disse kursene, har det blitt enighet om å utsette søknadsfristen til 15. mars. Informasjon om dette vil bli lagt ut på skolens hjemmeside.

Beredskapsutdanning trinn 3 
Kursplanen for BER-3 er under revidering, og den vil være ferdig i første kvartal 2012. Revideringen vil få konsekvenser for neste års kurs, blant annet ved at hovedkurset i mai vil bestå av kun søkere med lang linje (gjennomført BER-2). Kursplangruppen legger opp til at kravene til forkunnskaper endres, og at forkurset utgår i sin nåværende form. Det jobbes med en modell der alle som skal inn på hovedkurset, må ha en forberedende modul som gir kompetanse på overordnet utrykningsledernivå. Denne modulen vil ikke bli ferdig godkjent før kurset i mai. Nytt innhold i hovedkurset vil derimot være klart våren 2012. Alle endringer er avhengige av godkjenning fra DSB.

Kurs for alarmsentraloperatør
Kursplanen for alarmsentraloperatør ble revidert i 2011, og revidert kursplan er godkjent av DSB. Her legges det opp til en mer omfattende internopplæring enn tidligere. På grunn av få søkere til neste års kurs, har brannskolen valgt å gjennomføre kun ett kurs neste år. Dette kurset vil gå i oktober. Dermed vil de elevene som skal inn på kurset få bedre tid til å gjennomføre internopplæringsdelen. 

COMMENTS