Kommune dømt til å betale regresskrav

HomeBrann

Kommune dømt til å betale regresskrav

Strand kommune ble i 2009 frikjent i tingretten for regresskrav fremsatt av Terra Forsikring og Sparebank1 Skadeforsikring etter en brann blusset opp igjen etter at brannvesenet hadde avsluttet innsatsen og returnert til stasjonen. Saken ble siden anket og nå er Strand kommune dømt i Gulating Lagmannsrett til å betale.

I september 2006 rykket brannvesenet i Strand kommune i Rogaland ut til brann i et bolighus. Brannen var begrenset til to rom i kjelleren. I tillegg var det brent hull i taket opp mot kjøkkenbenken. Brannvesenet rapporterte etter ti minutter at brannen var slokket. De startet da med sikring av åstedet og rev ut en del inventar og bygningsmasse for å sikre at brannen ikke blusset opp igjen. Hovedsikringen ble også skrudd ut, heter det i rapporten.

Brannvesenet foretok utlufting, etterslokking, riving og kontroll i ca. halvannen time etter at brannen var slokket. Kontrollen ble foretatt både visuelt og fysisk. 
To timer etter at brannvesenet forlot huset ble det igjen varslet om brann i boligen. Da brannvesenet kom fram var huset overtent og det brant ned til grunnen.

I 2009 ble Strand kommune frikjent da forsikringsselskapene rettet regresskrav mot kommunen. Saksøkerne skrev i sin påstand at det var kritikkverdig at brannvesenet som profesjonell aktør ikke var tilstrekkelige aktsomme da de forlot brannstedet etter den første brannen. Saksøkerne mente også at brannvesenet med enkle midler kunne forhindret skaden. Retten fant imidlertid at det ikke fantes opplysninger som tilsa at brannvesenet skulle handlet annerledes. Strand kommune ble derfor frifunnet.

Da saken nå var oppe til behandling i lagmannsretten i november 2010 la saksøker vekt på at brannvesenet som en profesjonell aktør har ansvar for å slokke brann og deretter følge opp med/pålegge nødvendig vakthold. Saksøker mente at brannvesenet opptrådte uaktsomt da de forlot brannstedet etter halvannen time uten noe mer tilsyn. Ifølge en undersøkelse fremlagt av saksøkers sakkyndige vitne, Dagfinn Kalheim fra Norsk Brannvernforening, har ingen brannvesen som har rutiner for etablering av brannvakt, så kort tid som halvannen time.

Strand kommune tilbakeviste påstanden om fastsatt tid til brannvakt og viste til at det er kun 15 – 20 prosent av brannvesen som har oppgitt at de i det hele tatt har slike rutiner. Kommunen mente at de hadde gjennomført en slokke- og etterkontrolljobb på en god måte og ifølge det sakkyndige vitnet Guttorm Liebe var det vanskelig å se at en kunne gjort det bedre.

Delt syn
Lagmannsrettens medlemmer var delt i sitt syn. Flertallet la til grunn at brannvesenets arbeid med slokking, etterslokking og kontroll var tilfredsstillende. Spørsmålet som gjensto var om brannvesenet opptrådte ansvarsbetingende ved å forlate brannstedet halvannen time etter ankomst. Flertallet kom til at det var en uforsvarlig beslutning å forlate brannstedet så tidlig og uten videre vakthold. Overbefalet på stedet burde vært kjent med at det var en fare for en ulmebrann selv om brannen tilsynelatende var slokket. Flertallet la også vekt på at huset var tomt, at alle slokkeredskaper var brukt opp og at huset lå langt fra brannstasjonen. Flertallet fant derfor Strand kommune erstatningsansvarlig for skadene.

Rettens mindretall mente at brannvesenets innsats holdt god faglig standard. Mindretallet viste også til Kalheims påstand om at en ulmebrann kan foregå i opptil 48 timer, noe som ville bety at det i enhver brann av denne type må etableres vakthold i lengre tidsrom. Lovgiver har heller ikke etablert regler for dette og det var i dette tilfelle ikke fare for liv og helse. Mindretallet mente at brannvesenet ikke utviste uaktsomhet under utøvelse av sitt arbeid for arbeidsgiver.

Strand kommune og Gjensidige Forsikring ble dømt til å betale 3,7 millioner kroner til Terra og Sparebank1 Skadeforsikring. Saken er anket til Høyesterett. Høyesteretts kjæremålsutvalg har ikke avgjort ennå om Høyesterett vil behandle anken.  

Lars Brenden,
Brannmannen

COMMENTS