HomeDiverse

Inspirerende konferanse i Kongens by

De Nordiske Brannrnenns studiedager 1998, som fant sted i København 25.- 28. Mai samlet i alt 100 brannfolk fra Finland, Island, Norge og Sverige, inkludert en fra Færøyene og fire representanter fra Fire Brigade Union i Storbritannia. Foruten et variert og interessant program for konferansen ble det i løpet av disse fire dager, kvelder og til dels netter utvekslet erfaringer og synspunkter på tvers av landegrenser, både om fremskritt og tilbakeskritt. Samtidig ble nye vennskapsbånd knyttet.

Betydningen av et nordisk samarbeid ble understreket i mange av hilsningstalene ved åpningen av årets Studiedager.
Som kjent har de nordiske lands brann- og redningstjeneste mange felles trekk, og en ny utvikling i et av landene blir ofte snart en realitet i de øvrige land. Ikke minst ble dette understreket av Københavns brannsjef, Jan Axiev som i sin velkomsttale fokuserte på nødvendigheten av samarbeide og kontakt, både på grunnplan og ledelsesplan, landene i mellom. Vi får blant annet ved denne
kontakten nye, gode argumenter i forhold til den stadige pågående politiske debatt om nedskjæringer, uttalte Axiev.
Nye oppgaver Deltakerene fikk et godt innblikk i hvordan den danske brann- og red- ningsberedskapen er organisert og hvor- dan den fungerer i praksis.

Bjarne Kjems, sjef for Beredskabsstyrelsens brannskole og befalings- mandskolen på Bernstorff Slott, redegjorde for de overordnede linjer ved utdanningen og oppfaring for våre danske kolleger.
Brannsjef Jan Axiev orienterte om de senere års utvikling i København, hvor brannvesenet gjennom de siste fire år er blitt grundig analysert og omstrukturert. I denne forbindelse oppfattet han det som positivt, at brannvesenet i framtiden vil få en mer selvstendig plassering i det kommunale systemet, ved at man går over til kontraktstyring av virksomheten. Framtiden byr på ytterligere nye oppgaver og i denne sammenheng, nye samarbeidspartnere, fortsatte brannsjefen og viste blant annet til at det bygges en undergrunnsbane i København og at Danmark og Sverige blir forbundet med en kyst-til-kyst forbindelse (tog/veitrafikk) over og under Øresund.
I denne nye forbindelsen inngår en åtte km lang høybro, en fire km lang tunnel og en kunstig øy som er fire km lang. Tårnbys brannsjef Bent Høgsvig og Malmös branningeniør Swen Krook, som fra hver sin side har ansvaret for redningsinnsatsen på den nye kyst-til- kyst forbindelsen, redegjorde for hvilke forebyggende tiltak som er utarbeidet og om innsatsmulighetene ved større uhell og ulykker. Skulle det likevel skje slike hendelser, tross atskillige forebyggende tiltak, er det lagt betydelig vekt på at trafikanter, passasjerer og personale kan evakueres. Tilstrekkelig med adgangsveier og muligheter for redningsinnsats finnes også.

Øresundtunnelen

Tunnelen, som starter like utenfor Kastrup flyplass, består av to motorveis-løp med hver to kjørefelt og to togløp. Mellom de to motorveiløpene er det en servicetunnel, her finnes en del installasjoner, i tillegg skal den fungere som en fluktkorridor.
Tunnelen er i alt åtte meter høy og 39 meter bred. De fem tunnelløpene er adskilte, men redningsmannskapene har for hver 88 meter mulighet for å passere løpene via tverrslag. Foruten nødtelefoner og pulverslokkere er det installert en varslingsordning, som gir full stopp i gjeldende tunnelløp. På den svenske siden av forbindelsen, i Lernacken, får Øresund-forbindelsen et samlet, døgnbemannet kontrollsenter.

Nytt materiell

En innsats over eller under Øresund stiller nye krav til brannmannskapenes materiell og utstyr. Derfor er det bestemt at «Øresund-forbindelsen» skal levere særskilt materiell til Malmö og Tårnby brannvesen. Foreløpig har Tårnby brannvesen fått 38 nye seks liters komposittflasker til røykdykking slik at innsatstiden kan økes. Videre er det anskaffet varmesøkende utstyr og tankbil med 7000 liter vann. Ellers er det lagt vekt på at alt utstyr kan brukes både av de svenske og danske brannfolkene ettersom en forutsetter at redningsinnsatser vil foregå i et tett samarbeide.

Ambulansetjeneste

Brannsjef Niels Kristoffersen fra Gentofte, som er en av de få kommuner som har ambulansetjeneste i kommunalt brannvesens regi, redegjorde om problemene ved denne tjenesten på grunn av mangelende lovgrunnlag.
Niels Kristoffersen, som har deltatt i et utvalg som har hatt i mandat å utrede ambulansetjenesten i Danmark, uttrykte bekymring over manglende interesse for utviklingen av tjenesten hos politikere og embetsmenn. I denne sammenheng viste han eksempelvis til forslag om å utstyre alle akuttambulanser med defibrillatorer, noe som ikke møtte særlig stor forståelse på offisielt hold. Her ble det hevdet at slikt utstyr ikke ville ha noen praktisk verdi for pasientene. Brannsjefen kom også inn på forholdet og samarbeidet til Falck og uttalte i denne sammenheng; – Noen sier det på denne måte, at vårt samarbeid med Falck høyst kan utvikle seg til å være væpnet nøytralitet. Og, fortsatte han, Falck nyter fortsatt godt av sitt image fra den gang det var et nonprofit foretagende med høy status hos befolkningen.

I dag er imidlertid Falck en børsnotert virksomhet som har fått vind i seilene på grunn av et politisk ønske om privatisering. Vi registrerer at Falck ekspanderer både i Danmark og resten av Norden, men det er normalt ikke fra Falck initiativene til å forbedre og utvikle ambulansetjenesten kommer føyet han til.
Alarmsentralene fikk også noen kritiske bemerkninger fra brannsjefen, blant annet på grunn av den manglende utviklingen når det gjelder kommunikasjonen med utrykningskjøretøyene. Med dagens teknikk og med det nye europeiske standardsystemet Tetra, som er et digitalt kommunikasjonssystem burde det la seg gjøre og bedre dette mente han.

Omfattende program

I tillegg til det ovenfor nevnte, inngikk det ved årets Studiedager, presentasjon av lønns- og arbeidsforhold i Norden, (kan fåes ved henv. til Oslo Brannkorpsforening), foredrag/debatt om privatisering samt orientering om EU-standardiseringsarbeide, (se «Uttalelse fra Studiedagene 1998».
Videre mottagelse i København Rådhus, vellykket kamerataften, omvisning på Kastrup lufthavn og ved Øresundforbindelsen samt sightseeing.
Ved avslutningen ble Studiedagenes fane overrakt til brannfolkene fra Göteborg, som er arrangør for neste års Studiedager. To av representantene fra Fire Brigade Union, Allan Totterdell og Ronnie Scott ble utnevnt til hedersmedlemmer av Studiedagene.

Uttalelse fra De Nordiske Brannmenns Studiedager Til ledelsen i INRS v/ Mr Alan Meyer

 

Publisert: 08-07-1998

COMMENTS