Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen

HomeMateriell/Stasjoner

Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen

Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen (HIB) feirer i år 10 års jubileum og er et av landets eldste brannvernsamarbeid. Det velfungerende brannvernsamarbeidet mellom kommunene Hamar, Stange og Løten HIB gjør nå grep for å være bedre forberedt på fremtidige utfordringer

HIB er tradisjonelt organisert med to avdelinger, beredskap og forebyggende. HIB ledes av brannsjef Geir Maller som tidligere var varabrannsjef i Lillehammer og Øyer brannvesen. Administrasjon og forebyggende avdeling er lokalisert til brannstasjonen på Hamar som ligger i Vikingskipet. Utrykningsstyrken er fordelt på brannstasjonene i Løten, Stange og Hamar. 
De største risikoene i kommunene utgjør hovedveiene og jernbanen. Mye farlig gods transporteres gjennom distriktet. Sykehus, sykehjem og noe industri betraktes som mindre risikoer. Med sine 54.000 innbyggere har HIB det største dimensjoneringsgrunnlaget i Innlandet.

Mye fokus på informasjonsarbeid
Det forebyggende arbeidet i HIB utføres av fire branninspektører, en branningeniør, ti feiere, feierformann og feierinspektør: Avdelingen ledes av varabrannsjef Georg Jensen. Kommunene har 230 § 13-objekter og det er utført 100 prosent tilsyn. 
– Vi prøver å veksle mellom tilsynsformer og har gjennomført mange systemtilsyn mot større bygningseiere. Dette har vi god erfaring med. Her går vi inn på nivået over brannvernleder og sjekker om det overordnede brannvernarbeidet prioriteres. Dette er pr definisjon et alternativt tilsyn og det er nyttig der hvor brannvernleder gjør jobben men hvor det ”butter” imot oppover i systemet, sier Georg Jensen.

Han er fornøyd med forskriftsverket og mener ”verktøyet” er godt nok hvis det brukes riktig.
– Vi skal klare å opprettholde kvantiteten, og samtidig ha fokus på kvaliteten. Løsningen for godt forebyggende arbeid er vel å holde seg oppdatert, nyansere virkemidlene og informere. Godt samarbeid med bygningskontrollen er også viktig. Dette har vi utviklet over tid og det er i dag velfungerende noe som sikrer at vi ikke får store overraskelser når bygg er ferdigstilt.
Georg Jensen ser imidlertid en utfordring når det gjelder omsorgsboliger.
– Vi har brukt systemtilsyn også mot disse med godt resultat. Vi har i tillegg fått gjennomført boligsprinkling på et par steder hvor bemanningen er dårlig, men det gjenstår fortsatt en del. 
I tillegg til lovpålagte tilsyn har HIB brukt mye ressurser på informasjonsarbeid. I 2007 nådde HIB 9,1 prosent av innbyggerne gjennom ulikt informasjonsarbeid.

– Vi har lagt mye vekt på informasjonsvirksomhet og jobber tett opp mot blant annet borettslag hvor vi er i ferd med å lage sikkerhetsbrosjyrer i samarbeid med disse. Vi har også utviklet et rapportskjema som feierne bruker ved tilsyn i boliger. Dette består av en veiledning, selve rapporten og en forklaring på koder som brukes i rapporten. Den fylles ut under tilsynet slik at huseieren får den med en gang. Dette håper vi forenkler forståelsen av våre påpekte feil samtidig som det gjør det mer effektivt å sjekke ut feilene. 
Jensen etterlyser klarere regler når det gjelder tilsyn av gassanlegg. 
– Vi har skrevet brev til DSB hvor vi har stilt spørsmålet om hvem som skal utføre tilsyn på gassanlegg. Vi ser en økning i gassanlegg og avventer et svar slik at vi vet hvem som skal ha ansvar for tilsyn.
Kommunene kan dokumentere brannskader under både fylkes- og landsgjennomsnittet. 
HIB har også en utstrakt kursvirksomhet. Blant annet samarbeider de med Folkeuniversitetet om kurs for brannvernledere og kurs i varme arbeider.  
Rekruttering til forebyggende har ikke vært noe problem så langt.  De ansatte på forebyggende avdelig med unntak av branningeniør er rekruttert fra beredskapsavdelingen eller feiervesenet.

Beredskap
Beredskapsavdelingen ledes av Torgeir Dybvig. Utrykningsstyrken består av fem mann døgnkasernert på Hamar (minimum fire mann), og tre mann i dreiende vakt både i Løten og på Stange. Ved positiv brannmelding blir minst to stasjoner alarmert. 
I tillegg til lovpålagte oppgaver utfører HIB restverditjeneste for hele Hedmark fylke og IUA-beredskap for egne kommuner samt Ringsaker kommune. HIB utfører overflateredning samt noe inntektsbringende virksomhet som trefelling og trykkprøving av flasker. Spesielt for mannskapene på Hamar er vaktmestertjenesten på kveld og helger i Vikingeskipet. Dette er en ordning som har vært siden hallen var ny i 1992. 
HIB har via Hedmark 110-sentral på Elverum tilknyttet en del automatiske brannalarmer og boligalarmer. 
– Vi rykker ut til boligalarmer på vanlig måte og det fungerer bra fordi omfanget er greit og distansene korte. Vi vil i likhet med andre brannvesen gjøre avtaler med vaktselskapene når konfliktsaken er avgjort, men det er uansett viktig å påpeke at vi ser på dette som bistand til en annen tjenesteleverandør og ikke noe som er vårt ansvar, sier Maller.

En stor innsats i oppbygging av biler har vært gjort opp gjennom årene av beredskapsstyrken på Hamar. I løpet av de siste tre årene er det ombygget to tankbiler fra tidligere oljebiler og en kommandobil. Det er registrert over 2.000 interne arbeidstimer til dette arbeidet, som multiplisert med for eksempel 500 kroner pr. time gir over 1 million kroner spart i investeringer. 
HIB har siden 2006 bidratt med branningeniørene Anders Pettersen og Torgeir Dybvig til en lokalt opprettet brannetterforskningsgruppe. Gruppen med representanter fra politi, brannvesen og eltilsyn startet opp på eget lokalt initiativ.
– Vi har bidratt ved noen branner med vår fagkunnskap. Det er absolutt interessant og vi får mye tilbake gjennom arbeidet. Nå håper vi at myndighetene vedtar fylkesvise brannetterforskningsgrupper for å sikre økonomien i dette, sier Maller.
HIB deltar også i prøveprosjektet for Enhetlig Innsatssystem og gjorde erfaringer under den store skogbrannen i juni 2006 i Stange som styrket troen på et slikt hjelpemiddel i ledelsesarbeidet.

Strategiprosjekt 
I 2006 bestemte styret i HIB at det skulle utarbeides en strategiplan hvor man ønsket å se hvordan HIB vil se ut i 2015. Det ble opprettet strategigruppe og leid inn konsulent for å starte arbeidet. 
Arbeidet har vært ressurskrevende, men konstruktivt. Dagens organisering og arbeidsoppgaver har blitt splittet opp og karakterisert etter viktighet og dyktighet. Viktigheten av lovpålagte oppgaver får selvsagt høy score, men også satsingsområder har pekt seg ut.

Essensen av arbeidet er en videreføring av det eksisterende, men vi har fått ryddet opp i en del og synliggjort hva vi trenger av ressurser til de ulike oppgavene. Vi har snudd alle steiner, men ikke oppdaget så mye nytt. Det er to konkrete prosjekter vi nå vil jobbe med videre. Det er utvikling av et øvelsesanlegg og bedre utnyttelse av ressursene i beredskapsstyrken, sier Maller.
HIB har tre brannstasjoner med mye bra utstyr innenfor et mindre geografisk område. Det gir muligheter for å tenke annerledes.
– Vi har ikke fått utnyttet det fulle potensialet av tre brannstasjoner. Vi har derfor som et utgangspunkt sett på hva vi skal utføre av tjenester og hvilket utstyr vi trenger. Foruten de tjenestene vi utfører i dag vil vi styrke beredskapen mot ulykker med tyngre kjøretøyer. Det har en klar sammenheng med at vi har over 100 trafikkulykker årlig og en del av disse involverer tyngre kjøretøy. En konsekvens av dette kan bli at vi kjøper en tung redningsbil og reduserer antall tankbiler hvor vi har veldig god kapasitet i dag. Dette er også i tråd med samfunnstenkning hvor det er mindre fokus på brann og mer på redning, sier leder av beredskap, Torgeir Dybvig.

Et helt konkret resultat av bedre utnyttelse av ressursene er at hver feier, som også er deltidsmannskap, har fått egen bil med blålys og sirener. Det gjør at de blir mer fleksible i sin hverdag og raskere kan rykke ut. Forslaget om dette kom fra feierne selv. Nå skal det lages rutine som beskriver hva feieren kan eller skal gjøre hvis han er først på et skadested alene. 
– Vi kommer til å se nærmere på hvordan vi bruker stasjonene.  Det er politisk vilje til å opprettholde alle tre stasjoner og ut fra det.vil vi se på hvordan vi utnytter utrykningsstyrkene. En konsekvens kan bli mindre enheter og mer fleksibilitet. Det vil også gjøre det lettere å rekruttere og billigere å utdanne deltidspersonell. Vi merker noe problemer med å rekruttere deltidspersonell og tror at dette kan bli enklere og billigere hvis vi går over til mindre enheter, som blant annet har et rimeligere krav til førerkort, sier Dybvig.
HIB arrangerte selv i 2005 grunnkurs for deltidspersonell og det er kun de sist ansatte som i dag ikke har gjennomgått den formelle deltidsopplæring.

”Brannmannen” stilte ledelsen i HIB følgende spørsmål:

Hvordan er erfaringene med det interkommunale samarbeidet?
– Samarbeidet sikrer bedre forutsigbarhet økonomisk, enhetlig behandling overfor innbyggerne og større slagkraft. Så har det også betydd noen utfordringer ved å knytte ulike ”kulturer” sammen, men vi føler at det i dag er et velfungerende og harmonisk brannvesen, sier Maller.

HIB har i ti år vært et interkommunalt samarbeid etter en vertskommunemodell. Er det planer om å omdanne HIB til et IKS og utvide det regionale samarbeidet?
– Eierkommunene og styret i HIB er godt fornøyd med dagens organisering hvor alt unntatt ansettelse av brannsjef, budsjettforslag, godkjenning av regnskap og bruk av fondsmidler er delegert til administrasjonen.  
– Utvidelse av samarbeidet vil eventuelt tas opp på rådmannsnivå. Men det er klart at dette er en region hvor det ligger godt til rette for et regionalt samarbeid, sier Maller.

Hva mener dere om forslaget til utdanningsreform med en fagskolemodell?
– Det er riktig at det gis mer utdanning, men spørsmålet er om det blir for akademisk. Vi har i dag uvurderlig nytte av vårt personell som har håndverksbakgrunn både på skadestedet og på stasjonen. Jeg er redd for at vi mister mye av dette. Dessuten er jeg kritisk til lokalisering av utdanningen i Tjeldsund. Jeg tror dette vil gjøre rekrutteringen til yrket vanskelig, sier Dybvig.

Hvilke utfordringer er det med HMS-arbeidet?
– Vi har hatt slitt litt med røykdykkertesten hos noen av deltidsmannskapene, men det er ikke noe stort problem. Savnet er et skikkelig øvelsesanlegg hvor vi kan trene varm røykdykking og andre hendelser som krever plass og tilrettelagte fasiliteter. Det vil forhåpentlig bli et anlegg som andre brannvesen og andre nødetater også kan bruke.

 Hvilke forventninger har dere til nødnettet?
– Vi har anslått at kostnadene til samband vil øke fra dagens sum på 120.000 kroner til mellom 500.000 og 600.000 kroner. Når det blir så mye dyrere og de tekniske løsningene ikke innfrir som forventet, blir vi skeptiske. Hvis mulighetene til å prate mellom nødetatene uteblir og personsøker ikke blir integrert i radioen, har noen av de viktige forutsetningene falt bort, sier brannsjefen, som legger til at de i utgangspunktet er positive til ny teknologi.

Hvilke synspunkter har dere på DSB og Norges Brannskole?
– Vi er godt fornøyde med DSB. De opptrer slik de skal og vi får svar ved henvendelser. Vi har heller ikke noe å utsette på Norges Brannskole, men det er nødvendig at de drar inn gode lærekrefter utenfra. Vi har prioritert å sende personell på Norges Brannskole fremfor andre steder selv om kostnadene er høyere fordi brannskolen har hatt bedre lærekrefter og ikke minst så gir det sosiale ved brannskolen også mye faglig, mener Torgeir Dybvig.
 
Hva er målene fremover for HIB?
– Først og fremst er det å oppfylle målsetningene i strategiplanen med utvikling av øvelsesanlegg og bedre utnyttelse av ressursene. Så er det overordnede målet selvfølgelig å yte best mulig tjeneste til innbyggerne til en lav pris. Målsetningen er at utgift til HIB skal ligge under fylkesgjennomsnittet og det gjør den. Utgiften i dag er på 390 kroner per innbygger pluss 15 kroner i investeringsavsetning, avslutter brannsjefen.


Fakta:
Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen (HIB) er et interkommunalt samarbeid mellom Hamar, Løten og Stange, hvor Hamar er vertsbrannvesen. HIB dekker en befolkning på ca. 54.000 innbyggere. HIB har slokkeavtale med Ringsaker brannvesen og dekker søndre del av kommunen der det bor ca. 2.500 innbyggere.
HIB har 42 heltids- og 27 deltidsansatte. Budsjettet for 2008 er på 31 millioner kroner, hvorav overføringen fra eierkommunene utgjør 27,5 millioner kroner.

Utrykninger 2007:
(utdrag av tall fra statistikk)
Bygningsbranner    30
Pipebranner    36
Annen brann    45
Brannhindrende tiltak   54 
Unødig alarm  320
Trafikkulykker 106
Annen assistanse 159
RVR                            106
Totalt   942 

Materiell:
Løten stasjon:
Scania P 114 4×4 mannskapsbil, 2001-modell
Mercedes 1622 4×4 tankbil, 8.500 liter vann, 1982-modell

Stange stasjon:
Mercedes 1120 4×4 mannskapsbil, 1990-modell
Scania 114 tankbil, 9.000 liter vann, 2003-modell
Skogbrannhenger

Hamar stasjon:
Subaru Outback 4×4 stasjonsvogn for overordnet vakt, 2005
Scania P 124 4×4 mannskapsbil, 4.000 liter vann, 1999-modell
Mercedes 1019 4×4 mannskapsbil, 5.000 liter vann, 1983-modell
Volvo FH 12 tankbil, 16.000 liter vann, 2003-modell
Iveco 80, 1.400 liter vann, 1987-modell
Volvo F 12, Simon Snorkel 28 meter, 1983-modell
Mercedes Atego, RVR-bil, 2003-modell
Volvo FL6, IUA-bil, 1986-modell
Polarcircle 600 beredskapsbåt IUA
Skogbrannhenger 
På stasjonen står også Sivilforsvarets rensehenger som brannvesenet kjører ut og rigger ved behov. I tillegg kommer tilsynsbiler, feierbiler og hengere.

 

COMMENTS