Hazmat Training 4 og Fire Training 1

HomeCBRNE

Hazmat Training 4 og Fire Training 1

Nyttige EDB-opplæringsprogrammer om farlig gods og brann

DSB tilbyr nå også Fire Training 1 til landets brannvesen, og annet beredskapspersonell, Fire Training 1 er et nyutviklet opplæringsprogram om brann og brannbekjempelse. Formålet med programmene er å bidra til økt kompetanse hos brannvesenet, andre nødetater og støtteaktører, men andre kan også benytte dem.
Både Hazmat Training 4 og Fire Training 1 er utviklet av den svenske Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbeid med de nordiske landene samt Slovenia og Spania.

Hazmat Training 4 gir opplæring i håndtering av ulykker med farlig gods, og er allerede i bruk i de fleste brannvesen. Den nye versjon 4 er en oppgradering og videreutvikling av tidligere versjoner, blant annet med flere scenarioer og øvelsesoppgaver.
Fire Training 1 er nyutviklet og skal gi brannvesen og øvrige redningsetater basiskunnskaper om brann som fenomen, brannutvikling og brannslokking.

 –Opplæringsprogrammene gir brannvesenet og andre med beredskapsoppgaver mulighet til å bygge opp ny kunnskap, og også mulighet til holde ved like og friske opp kunnskapen. Selvstudier er et nyttig supplement til kurs og erfaring fra faktiske hendelser, sier senioringeniør Erik Bleken i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
 

COMMENTS