Fortsatt kamp om 110-sentraler

Home110/Nødnett

Fortsatt kamp om 110-sentraler

I løpet av året skal kommunene selv ha bestemt seg for hvilken 110-sentral de ønsker i sin region. Hvis ikke kommunene greier dette selv, vil DBE gå inn og foreta en beslutning.

Trolig blir DBE nødt til å foreta en beslutning i flere regioner for flere steder har kampen om fremtidig 110-sentral utartet til nærmest «krig» mellom kommuner.
Kampen er spesielt intens i Nord-Norge. I Midt-Hålogaland politidistrikt kjemper både Harstad brannvesen, Narvik brannvesen, Vågan brannvesen og alarmsentralene i Bø og Gratangen om å få den fremtidige 110-sentralen for distriktet. Narvik brannvesen og vaktsentralene i Bø og Gratangen dekker i dag dette distriktet.
Helgeland politidistrikt dekkes i dag av sentraler i Rana og Mosjøen. Et flertall av kommunene i regionen bar uttrykt at de onsker 110-sentralen i Mosjøen, men ser man på innbyggerantallet så vil man finne at de kommunene som støtter Rana har et flertall.

– Kommunenes innstilling er bare en av flere viktige faktorer, sier avdelingsdirektør Finn Mørch Andersen i DBE til Rana blad. Andre faktorer som vil spille inn er kvaliteten på den teletekniske infrastrukturen på det aktuelle stedet og tilgang til kompetanse til å yte tjenesten på en best mulig måte. Også lokalisering av politimesteren blir tilagt vekt.

– På Helgeland er vi nødt til å gå inn i begrunnelsen til hver enkelt kommune, og ta ,avgjørelsen ut i fra en totalvurdering, sier Andersen.
I Nord-Trøndelag politidistrikt konkurrer Steinkjer og Namsos innbitt om å få den nye 110-sentralen. Steinkjers 110-sentral dekker i dag de 12 sørligste kommunene i fylket med et befolkningsgrunnlag på ca. 5.000. Kostnaden er på kr. 7,50 pr. innbygger. 110-sentralen i Namsos dekker de 12 nordligste kommunene, med et befolkningsgrunnlag på 35.000. Dette gir også i betydelig høyere kostnad, kroner 41,50 . innbygger. En arbeidsgruppe med brannsjefene fra seks av de berørte kommunene har sett på muligheten for å komme frem til anbefalt forslag. Gruppen har sett på etablering av et interkommunalt selskap som betjener hele Nord-Trøndelag, og som legges til enten Steinkjer eller Namsos.

Med en kostnad pr. innbygger på kr.20,15 vil namdalskommunene spare betydelig, mens de øvrige får nesten en tredobling av prisen. Rimeligere for alle blir en løsning med 110-sentral i Steinkjer underlagt brannvesenet. Pris pr. innbygger blir kr. 16,25, og, det betyr at kommunene i sørdelen av fylket slipper unna med litt over en dobling. Det er også sett på muligheten for en nødsentral i Steinkjer eller Namsos for begge Trøndelagsfylkene, og kostnaden ligger her på linje med det en vil få med et interkommunalt selskap.
Trondheim Brannvesen har gitt tilbud om en felles trøndelagssentral med en kostnad på 15 kroner pr. innbygger, men her er det en rekke tjenester lokalt som faller utenfor.

I Hedmark har diskusjonen mellom Elverum og Hamar om hvem som skal få alarmsentralen pågatt i harde tak i lang tid, men de har ikke klart å bli enige. Underveis i debatten har det kommet forslag om å se Hedmark og Oppland under ett og etablere en felles alarmsentral. Ett av de viktigste argumentene for det, er at man sparer mer penger, samt at man får samlet ekspertisen.
– Det er for tidlig å si noe om hvilke beslutninger vi tror kommunene vil gå inn for, uttaler overingeniør Nils Petter Bryde i DBE da «Brannmannen» stilte spørsmålet i midten av desember. Men det vi ser er at brannfolk har en faglig høyde som gjør at de ser fornuften med en sentral. Derimot så er de uenige om lokaliseringen og de vil derfor legge frem deres sentrals fortrinn for oss slik at vi kan gjøre en best mulig vurdering.
 

Publisert: 05-12-2002

COMMENTS