Fortsatt 110-sentral i Finnmark

Home110/Nødnett

Fortsatt 110-sentral i Finnmark

DSB har besluttet at Finnmark fortsetter som egen 110-region, og nødmeldetjenesten samlokaliseres i Sør-Varanger. Etter at vedtaket kom i 2015 om reduksjon av 110-sentraler har det vært uklart om det fortsatt skulle være 110-sentral i Finnmark eller om den skulle legges til Troms.

– Avgjørelsen er basert på en fornyet og bred faglig vurdering av de samfunns- og beredskapsmessige hensyn. Vi har hatt en god prosess med relevante aktører og fått innspill gjennom ny høring og dialogmøte, sier direktør Cecilie Daae i DSB.
– Til grunn for vedtaket ligger det en rekke krav og forutsetninger som må oppfylles. Det dreier seg blant annet om at operatørene får tilstrekkelig kompetanse, erfaring og trening, sier hun.

Lokaliseres i Kirkenes

Sør-Varanger kommune får dermed ansvaret for å etablere fylkets 110-sentral, som lokaliseres i Kirkenes sammen med politiet. Nettopp prinsippet om at brann- og redningsvesenets 110-sentraler skal følge de geografiske grensene til politidistriktene, har vært viktig for DSB. Samtidig er det en utfordring at befolkningsgrunnlaget i Finnmark er betydelig lavere enn de faglige anbefalingene til størrelsen på en 110-region.
Vi er opptatt av at nødmeldingstjenesten skal være faglig sterk, og levere en best mulig tjeneste til befolkningen. Det er viktig at Finnmark 110-region iverksetter tiltak for å redusere sentralens sårbarhet knyttet til det lave befolkningsgrunnlaget. Vi vil derfor stille krav til at operatørene inngår i en hospiteringsordning i større regioner, slik at de opparbeider seg et tilstrekkelig erfaringsgrunnlag, sier Daae.
Vedtaket betyr at kommunene, som i dag, dekker kostnadene til drift av 110-sentralen. Det inkluderer kostnadene til rekruttering og opplæring av operatører. I vedtaket legger DSB også til grunn at etableres en tjeneste som ivaretar kravene til samiskspråklige operatører på sentralen.

Kilde: DSB

Hva er utfordringene med å etablere en ny 110-sentral?

Brannsjef Henrik Haldorsen i Sør-Varanger kommune sier:
Det er først og fremst veldig gledelig at alle kommunene i Finnmark ble enige om en 110-sentral i Kirkenes. Så gjenstår mye arbeid før sentralen er oppe og går, men vi er veldig positive og tror det vil gå bra. Etableringen betyr mange arbeidsplasser i kommunen og at vi opprettholder beredskapstjenester i Finnmark. 
De ansatte ved 110-sentralen i Hammerfest har erkjent at arbeidsplassene dere legges ned og de har sagt at de vil bidra med det de kan for at en ny sentral i Kirkenes skal bli så god som mulig. Noen av de ansatte vil trolig også følge med over til ny sentral. Støtten fra dem er vi utrolig glad for.
En ny samlokalisert sentral er tegnet med mulighet for at også AMK flytter inn på sikt.
Vi vil sette ned en prosjektgruppe som skal jobbe tett opp mot sentralen i Hammerfest samt se på sentralen i Salten hvor alle etatene er samlokalisert.  Erfaringene derfra må vi trekke med oss i etableringen av en ny nødmeldesentral. sier Haldorsen.

 

Publisert: 20-11-2016

COMMENTS