Forsøk med elektrisk oljeovn

HomeBrann

Forsøk med elektrisk oljeovn

Grimstad brannvesen gjennomførte torsdag 13. januar en øvelse som gikk ut på å brenne ned en gammel bygning. Bygningen var tidligere et verksted og den var av denne grunn helt åpen innvendig (areal ca. 100 m). Samtidig med denne øvelsen så vi muligheten til å teste om det var noe «futt» i de elektriske oljefylte ovnene.

Det sto en artikkel i Sirenen for to års tid siden. Her kommer det frem at slike ovner ikke har sikkerhetsventil fordi termostaten og overopphetings sikringen anses svært sikre under normal drift. Videre er det slik at de fleste oljer selvantenner ved kontakt med luft i høye nok temperaturer. Det svenske Redningsverket kjenner ikke til mer enn et fåtall tilfeller og vet ikke om dette er et vanlig eller stort problem. Men det presiseres i artikkelen at oljefylte elradiatorer kan føre til stor trykkoppbygging i brannrommet og deler eller hele ovnen kan fyke av gårde og medføre skader.

Med tanke på de siste års fokusering på emnet ville vi selv teste en slik ovn. Det var med stor spenning og sikkerhetsavstand vi gjennomførte forsøket vårt her i Grimstad. Vi arrangerte forsøket ved at vi la ovnen på langs oppå en 2 x 6 toms planke over et halvkar fylt med diesel plassert inne i bygget. Ovnen var helt ny av typen Adax, 1000 W type nr.: OR7 10 (fem ribber), altså en mindre modell. Det er ikke mulig å trekke noen allmenne konklusjoner utfra kun ett forsøk med kun en ovnstype som her. Men det som er helt sikkert er at vi som innsatspersonell må være på vakt mot slike ovner og ta nødvendige forholdsregler i innsatssammenheng.

Forsøket vårt ble gjennomført i et stort åpent lokale med store ventilasjonsåpninger. Alle vinduene var borte, slik at vi ville neppe ha opplevd noen større trykkoppbygging som følge av en eventuell eksplosjon. Vi antente dieselen i karet og ventet tålmodig i god avstand på resultatet. Det tok ca. fire minutter før det skjedde noe. Det viste seg at når trykket inni ovnen ble høyt nok, revnet punktstemplingen i den ene ribben. Oljen (gassen) som strømmet ut antente umiddelbart og sendte en tydelig stikkflamme ut i brannrommet (synlig og hørbar på 30 meters avstand). Flammen var ca. to meter i lengde og en halvmeter i diameter. På dette stadiet økte trykket fortsatt selv om det ble avlastet med denne ene punktstemplingen.

Etter 20-30 sekunder revnet det nok en punktstempling. Nå var det to avlastningshull for oljen som totalt strømmet ut av ovnen med stor intensitet og lik flammehøyde i ca. to til to og et halvt minutt. Etter dette var det ikke mer «futt» i ovnen og den utgjorde ikke lenger noen risiko for innsatspersonellet.

Det er muligheter for at det også var en liten lekkasje også i innføringen for varmeelementet, men dette var vanskelig å se og hvis så var tilfellet var ikke utstrømningen med den samme intensiteten som kom fra punktstemplingene.
Hvilke slutninger kan vi så resonnere oss fram til ut av dette? Det er en mulighet for at den ovnen vi kjørte i forsøket vårt var godt/dårlig punktet, slik at det ved andre typer og størrelser ovner kan forløpe seg helt annerledes. Det kan selvfølgelig være tilfelle at større ovner er mer solide og ikke ryker i punktstemplingene. Dette ville jo vært en mye større risiko da en hadde tillatt større trykkoppbygging i ovnen før den revner med de følger det har.

Tidsperspektivet er litt interessant fordi det gikk relativt kort tid før ovnen avlastet trykkoppbyggingen. Hvis en antar en brann i umiddelbar nærhet av ovnen vil det kanskje ikke gå mer enn en syv åtte minutters tid før ovnen ryker. Det vil i mange tilfeller gå lenger tid fra en brann blir meldt/initiert til røykdykkere er i innsats enn dette tidsperspektivet. Dette betyr at det er stor sannsynlighet for at ovnen er trykkavlastet før røykdykkere inntar brannrommet.

Men i motsatt fall, hvis brannen har sitt arnested lenger bort fra ovnen vil denne kanskje ikke trykkoppbygge seg nok til å revne før en eventuell overtenning finner sted. Da vil mest sannsynlig brannvesenets innsatspersonell være like om hjørne og det vil være stor risiko for at innsatspersonellet løper en større risiko enn «normalt».
Noe som er sikkert er i hvert fall at denne typer ovner uansett størrelse og merke utgjør en ekstra risiko for oss som innsatspersonell og andre under påvirkning fra en brann. Og at noen og enhver av oss vil oppleve dette er helt sikkert da det står flere ovner av denne typen rundt om i de tusen hjem.

Pass på gutter!

Publisert: 05-01-2000

COMMENTS