Fire Mermaid

HomeFagstoff

Fire Mermaid

Dette er den 11. artikkelen i serien om de nye slokkemidlene. Som nevnt tidligere er de fleste utviklet for spesielle formål. Fire Mermaid er utviklet for slokking av brann i motorrom på mindre fartøyer (under 25 meters lengde).

Også dette slokkemidlet er basert på pyroteknisk genererte aerosoler. Se “Brannmannen” nr. 4/2003 for en nærmere beskrivelse av hva pyroteknisk genererte aerosoler er. 
Systemet består av:
– beholder med slokkemiddel
– utstyr for detektering og utløsning
– utstyr for overvåking og
– utstyr for alarmering.

 

Slokkemiddel med beholder

Slokkemidlet før utløsning er en termoplastisk blanding som består av:
– oksiderende masse, kaliumnitrat, KNO3, 62,3 % (vår gamle venn kalium dukker opp igjen)
– brennbart bindemiddel i form av plastifisert nitrocellulose, CnHmNpOq, 22,4 % 
– karbon, C 9 %
– additiver i form av stabiliserende stoffer, 6,3 %
Ved utløsning skjer det først en forbrenning, og forbrenningsproduktene – som er slokkemidlet – er først gassformig, kondenserer så til væskepartikler for til slutt å danne mikroskopiske, faste partikler som svever i luften. 

Forbrenningsproduktene er:
– kaliumkarbonater KHCO3 og K2CO3, 7 g/m3 
– karbondioksid CO2                               1,2 %
– nitrogen N2                                             70 %
– vanndamp H2O

Biproduktene er:
– karbonmonoksid CO                            0,5 % (NB)
– nitrogenoksider NOx                            40 – 100 ppm
– ammoniakk NH3                                   0,08 %
Se under “Det miljømessige” for virkninger av biproduktene.

Som nevnt i tidligere artikler virker aerosolen som en mellomting mellom gass og pulver. På grunn av den mikroskopiske partikkelstørrelsen blir overflaten meget stor, og dette fremmer slokkevirkningen, som er inhibitorisk. Innholdet av oksygen i luften under slokkingen endrer seg praktisk talt ikke.
Det markedsføres i Norge fire størrelser på beholderne. Rommene som kan beskyttes er på 0,8, 1,6, 4,0 og 8,0 m3 og utløsningstidene er 5,0, 7,0, 8,0 og 10,0  sek. Flere beholdere kan monteres i samme rom, som da er motorrommet. Beregnet konsentrasjon er 125 g/m3. Beholderne er utstyrt med blant annet kjøling av forbrenningsgassen og dyse for utblåsing. Slokkemidlet er lagringsstabilt mellom – 50 og + 65° C. Varigheten er 10 år. Ventilasjon, strømforsyning og drivstofftilførsel skal stoppes når slokkemidlet utløses.

Utstyr for detektering og utløsing

Detektering skjer normalt ved hjelp av sensorkabler som monteres øverst i motorrommet. Disse gir alarm ved + 70° C og utløsning ved + 105° C. Detektering kan også skje ved hjelp av detektorer.Utløsning skjer elektrisk med strøm fra båtens batteri(er). Den kan skje automatisk etter 5 sekunder (når båten er ubemannet) og manuelt fra et panel i cockpiten (styrehuset)  når båten er bemannet.

Utstyr for overvåking og alarmering

Kabler etc. overvåkes kontinuerlig elektrisk og gir feilalarm ved feil.
Ved utløsning aktiveres lydgivere (hørbar alarm). Blinkende lys kan også installeres.

Det miljømessige

Biproduktene inneholder som nevnt noe karbonmonoksid, CO, som er giftig, avhengig av eksponeringstid og konsentrasjon. Nitrogenoksidene, NOx, er ubehagelig ved innånding, og ammoniakken, NH3,  gir svie i øyner, munn og ellers hvor der er fuktighet. Også for begge disse er konsentrasjonen og eksponeringstiden bestemmende for virkningen. Spaltningsprodukter fra kontakt mellom slokkemidlet og andre stoffer er ikke kjent.Temperaturen ved slokkemiddelbeholderen kan gå opp i + 250° C og lengre ut i rommet til + 70° C. Det skal følgelig ikke være mennesker i rommet når slokkemidlet utløses. For at man skal få full effekt av slokkemidlet skal det gå 5 minutter før utlufting, som skal skje til det fri. Her som alltid ellers skal åndedrettsbeskyttelsesutstyr benyttes når man går inn i rommet etter brann. Utstyret benyttes også når rengjøring foretas. Det er anslått at i et rom med slokkemiddeltilsetning på 100 g/m3 kan et menneske overleve i 15 minutter, hvis det da ikke er forbrenningsprodukter fra selve brannen som gjør forholdene verre.

Slokkemidlet er klassifisert under UN kl.4.1.
ODP, ozonødeleggende potensial, er 0.
GWP, global oppvarmingspotensial er også 0.

Godkjenning av 19.12. 2002 foreligger fra Sjøfartsdirektoratet.. Slokkemidlet produseres av Fire Eater A/S, DK-3400 Hillerød, Danmark og markedsføres i Norge av Wormald Signalco/ Tyco Fire & Security.

Neste gang tar vi for oss FE 36.

Einar K. Gjessing,
tidligere brannsjef i Bergen

Publisert: 03-05-2004

COMMENTS