Farmen 2011

HomeDiverse

Farmen 2011

I disse dager ruller den kjente underholdnings- og realityserien ”Farmen 2011” på TV2 opptil flere ganger i uka. Farmen-serien er populær og har høye seertall. De fleste er kjent med at serien er spilt inn i Bamble kommune. I forbindelse med krav om brann- og beredskapstiltak i TV-produksjonen ble kommunen og brannvesenet involvert.

En slik produksjon er stor og krever mye ressurser og planlegging. I forbindelse med innspillingen så krevde brannvesenet tiltak innenfor brann og beredskap. Dette er tiltak man ikke ser på TV, men som foreligger i kulissene. Farmen-konseptet viser hvordan et gårdsliv foregår på begynnelsen av 1900-tallet, og dette medfører en høyere aktivitet og unormal og sterkt varierende risiko. Det er både bruk av utendørs smie, og mye bruk av levende lys. Innspillingen startet også sensommeren 2010 og midt i skogbrannsesongen med høy skogbrannindeks.

Brannvesenet gjennomførte befaringer på Storøy med grunneier og ansatte i forbindelse med TV-produksjonen. Bakgrunnen for befaringen var å planlegge tiltak for å ivareta personsikkerhet og verdisikring. Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter gir hjemmel for at brannvesenet kan kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør (grunneier/TV-produksjonen).

Alle gamle ildsteder ble gjennomgått med krav om at de skulle utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Både avstander til brennbart materialer og montering av ubrennbar plate under ildstedet ble godkjent av feiervesenet, og det ble gjennomført feiing av skorsteinen.
Det ble også satt krav til at alle overnattingsrom og rømningsveier skulle detekteres med røykvarslere som skulle være seriekoplet. I tillegg skulle alle bygninger, hvor det var overnatting samt aktivitet som medfører fare for brann, ha slukkeutstyr og minimum 6 kg pulverapparat. Alle de branntekniske innretningene medførte utfordringer i produksjonen da disse skulle skjules best mulig og samtidig fungere etter intensjonen.

Økt slokkeberedskap
Storøy ligger langt unna brannstasjonen, noe som medfører lang responstid for brannvesenet. I denne forbindelse ble det utplassert en brannpumpe som slokkeberedskap med krav om opplæring til de ansvarlige, og i tillegg krav om at det til enhver tid skulle være personell tilstede som kunne betjene brannpumpen. Grunneier/virksomheten måtte også disponere båt som brannvesenet kunne frakte materiell og utstyr ved en nødssituasjon.

Ved brenning av bål og bruk av ild utendørs eller annen risikofylt arbeid på området eller i bygninger skulle det være vaktansvarlig som tok brannrunder for å etterse at det ble gjennomført på en slik måte at brann ikke sprer seg eller at dette er tilstrekkelig slukket. Det var også pålegg om at det skulle utformes ordensregler/instruks som regulerer brannforebyggende og brannbekjempende tiltak. Det skulle til enhver tid være en vaktordning som gjennomførte brannrunder der hvor det anses som risiko for antenning eller spredning. Vaktansvarlig skulle ha mobiltelefon som kunne varsle nød- og brannsituasjon med direktenummer til vakthavende brannsjef i Bamble brannvesen.

Følger man nøye med på årets serie ser man også alle deltakerne konsekvent bruker redningsvest. Brannvesenet har henvist til forskriftskrav om bruk av redningsvest for alle som ferdes på vannet med båt/pram.

Morten Meen Gallefos, brannsjef
Bamble brannvesen

Publisert: 10-03-2011

COMMENTS