Farlig gods-permen på data

HomeCBRNE

Farlig gods-permen på data

Farlig gods-permen har i en årrekke vært et nyttig hjelpemiddel ved farlig gods-ulykker, under øvelser med farlig gods og ved kompetansebygging på området. DBE har nå fått utviklet en elektronisk utgave av permen som fritt kan lastes ned.

Farlig gods-permen brukes av både brannvesen, politi, andre nød- og beredskapsetater, og i industrien. DBE har nå fått utviklet en dataversjon av denne permen, som en videreutvikling og et supplement til papirversjonen. Dataversjonen er laget av firmaet Ithjelps fra Porsgrunn. Utviklingen av programmet har skjedd ved et nært samarbeid mellom Ithjelps, DBE og en rekke større norske brannvesen, som også har hatt programmet ute på prøve en tid.

Programmet ligger nå ute på DBEs nettsted til fri nedlasting og fri bruk. Man finner programmet ved å gå inn på DBEs hjemmeside www.dbe.no og derfra til ”Transport av farlig gods” i menyen til venstre i skjermbildet. Et klikk der, og et nytt skjermbilde kommer opp; og man finner ”Farlig gods-permen i elektronisk utgave” under ”ADR/RID” i menyen til høyre.
Programmet inneholder en rekke nye funksjoner i tillegg til de oppslagsmulighetene man kjenner fra papirversjonen av Farlig gods-permen. Eksempler på nye funksjoner er at man kan beregne veiledende sikkerhetsavstand (avstanden fra uhellssted til ytre avsperring) for store lekkasjer av gass a` la med uhell med tankbil/jernbanevogn. Videre finnes et eget søk, der man kan sortere ”alle stoffer med UN-nummer” (pr. mai 2003) både etter UN-nummer og etter farenummer, og se hvilket farenummer som hører til hvilket UN-nummer.

Forbrukermerking, det vil si risiko- og sikkerhetssetninger, slike man finner på for eksempel rødsprit- og tennvæskeflasker, er også tatt med, blant annet for lettere å kunne forstå slik merking, for eksempel ved stykkgodsuhell.
Videre er det mulig å foreta utfylling av rapportskjema for uhell/ulykke med farlig gods. Det er også lagt inn en egen fane i programmet under de enkelte stoffer slik at en kan legge inn egne notater om erfaringer med hvert enkelt stoff under uhell eller ved øvelser. På denne måten kan man bygge opp sin egen erfaringsbank.

Programmet har to hovedvisningstyper, som kommer fram som valg etter at man har tastet inn stoffnavn eller UN-nummer. Den ene visningen er basert på faner, den andre ligner mer på papirversjonen av FG-permen. Fanetypen inneholder flest opplysninger og er derfor et vesentlig tillegg til den andre visningstypen.

Kartlegging av transporter

Den første versjonen av programmet inneholder detaljerte opplysninger om litt flere stoffer enn de som finnes i papirversjonen av permen. DBE er i gang med en større kartlegging av farlig gods-transport på vei og jernbane i Norge. Når denne kartleggingen er gjennomført, er planen å legge inn i programmet detaljerte opplysninger om de stoffer en har kartlagt, og som det mangler detaljopplysninger om i denne første versjonen av programmet.
Det er å håpe at det nye dataprogrammet er et godt skritt videre i farlig gods-verdenen, og at det vil bli flittig brukt av brannvesen og andre nød- og beredskapsetater, i industrien; både ved uhell/ulykker, under øvelser og til kompetanseoppbygging på farlig gods-området.
DBE er meget interessert i tilbakemeldinger fra brukerne av programmet, både med hensyn til mangler, feil og forbedringsideer en måtte komme opp med. Kontaktpersoner for hjelp med nedlasting, installasjon, og med hensyn til mangler/feil/gode ideer, finnes ved å gå inn på DBEs nettsted som beskrevet ovenfor.

 

Publisert: 03-05-2003

COMMENTS