Et tydeligere DSB

HomeDiverse

Et tydeligere DSB

- Som nasjonal brannmyndighet er det viktig for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å vite hva som forventes av oss både fra kommunene og fra politikerne. Derfor har vi satt i gang flere tiltak for å styrke dette. Kunnskap og politisk relevans er stikkord i dette arbeidet, sier direktør i DSB, Jon Lea til Brannmannen.

Bakgrunnen for prosjektet “Et tydeligere DSB” er et større organisasjonsutviklingsprosjekt. 
– Vi har gått i oss sjøl og prøvd å analysere hvordan vi blant annet bedre kan bistå og formidle informasjon som kommuner og beslutningshavere trenger, sier Lea.    
DSB har allerede produsert noe materiale som skal bidra til et bedre beslutningsgrunnlag. To eksempler er rapportene “Kjennetegn og utviklingstrekk ved dødsbranner og omkomne i brann” og ”Kjennetegn og utviklingstrekk ved næringsbranner” som legges på nettet før sommeren.

– Disse rapportene gir svar på hvor risikoene befinner seg og hvor ressursene bør settes inn. Det er helt konkret materiale. Vi ønsker samtidig å bli flinkere til å synliggjøre blant annet hvilke gevinster som større enheter betyr og vi vil være en sparringpartner for å synliggjøre erfaringer som er gjort og komme med råd til løsninger, sier direktøren.
DSB har også vært sentral i arbeidsgruppen som siden i fjor har jobbet med å se på tiltak for å øke andelen kvinner og personer med minoritetsbakgrunn i brann- og redningstjenesten. 

– Vi har definert at DSB har noe med å øke mangfoldet i brann- og redningstjenesten. Gjennom arbeidet ønsker vi å få frem dagens situasjon, trekke erfaringer fra andre lignende miljøer og utarbeide konkrete tiltak for å bedre situasjonen slik at brann- og redningstjenesten gjenspeiler samfunnet.

Ny forskrifter og tilsynsformer
Arbeidet med nye forskrifter for brannvernarbeidet har pågått i lengre tid. De nye forskriftene som skal avløse forskrift om brannforebyggende tilsyn og tiltak og forskrift om organisering og dimensjonering vil bli tredelte. 
– Hensikten med omleggingen er å få forskrifter rettet mot henholdsvis virksomheter, kommuner og private som vil gjøre det enklere å finne frem. Arbeidet har imidlertid vist seg å være vanskelig og det har derfor tatt tid, men vi håper å kunne legge ut de nye forskriftene på høring i høst. Samtidig ser vi at med de forventingene som kommunene har til et moderne lovverk så vil det trenges en rask oppjustering, sier Lea.

Som et virkemiddel for å effektivisere tilsyn og kunne se sektoren helhetlig har Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag om å overføre DSB sitt tilsyn med kommunene til Fylkesmannen. 
– DSB har utarbeidet et forslag til Justisdepartementet om en gjennomføringsplan, men vi vet ikke nå hvor fort dette vil bli igangsatt. For DSB er det imidlertid meget viktig å opprettholde kontakten med brann- og redningstjenesten for å få innspill og kunne informere og bistå. Derfor ønsker vi å ha en egen årlig konferanse. Vi ønsker også å ha en mer systematisk kontakt med de større brann- og redningsvesen på lik linje med Justisdepartementet. Her skal vi også se på om vi kan utvikle løsninger for å kunne utveksle fagpersonell mellom DSB og brann- og redningsvesen, avslutter Jon Lea.  

COMMENTS