Et kompetansenettverk blir født

HomeDiverse

Et kompetansenettverk blir født

Det andre årlige landsmøte i Norske brannveseners utdanningsforum ble avholdt i Molde 3. og 4. juni. I to fine dager med solskinn i fra klar himmel under et velsmurt arrangement i regi av Molde brannvesen, var 19 representanter fra 11 brannvesen samlet for å dele kunnskaper, tanker, erfaringer og visjoner om vårt utdanningssystem.

Molde brannvesen med Idar Eidem og Geir Thorsen i spissen inviterte denne gangen til to fine dager i Molde, rosenes by. Seminaret ble avholdt i Molde brannvesens relativt nye lokaler. I to dager ble vi traktert på Romsdalsk vis, med ekte gjestfrihet og tradisjonsrik kost. Første kvelden var det lagt inn en uforglemmelig busstur med kyndig guiding av Idar Eidem som på en levende og fin måte gav oss et bilde av Molde og av Romsdals historie og nåtid. Turen gikk ut til Hustadvikas nærmeste nabo, tettstedet Bud med omvisning på Ergan kystfort. Derfra bar det direkte til havets delikatesser på en lokal fiskerestaurant.

 

 

Åpningen av seminaret

Geir Thorsen ønsket velkommen til samlingen. Han sa i sin innledning noen fine og presise ord om hvorfor det er så viktig at vi organiserer oss. Han sa blant annet at økonomi og lønnsomhet blir stadig viktigere for driften av våre brannvesen og dermed også for opplæring og for utdanningsvirksomheten vår. Nye redningsmetoder kommer for fullt. Kravene til kvalitet kommer også sterkere med samfunnets stadige større krav til våre brannvesen.

Bakgrunn

Mange av oss som driver med utdanning og opplæringsvirksomhet i våre respektive brannvesen har vel ofte følt at våre bidrag og faglige kompetanse ikke har blitt tilstrekkelig verdsatt når systemer og modeller for utdanning blir laget av sentrale myndigheter. Vi føler at vi sitter på mye uutnyttet kompetanse. Initiativet til dette forumet kom fra Bergen brannvesen som på denne samlingen hadde to innlegg hvor det på en fin måte ble satt ord på viktige punkter som mangler en fullgod løsning i dag. Tor Bjørkås, Bergen brannvesen utredet problemet med forsikringsordninger for dem som kommer på de regionale sentrene for å få sin opplæring. Er elever som eventuelt skader seg virkelig fullgodt forsikret? Skal vi åpne for privatister? Hvem har da ansvaret når disse elevene skader seg? Johnny Ekanger, Bergen brannvesen etterlyste en fornuftig sammenheng mellom honorarene som blir utbetalt fra NBSK og de faktiske kostnadene. I dag er kostnadene med å avholde kurs ofte større enn det utbetalte honoraret. Er det virkelig slik at norske brannvesen skal sponse statlig virksomhet? 

Mange spørsmål, få svar

Hans Moholt fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) og Steinar Hustad fra Norges Brannskole var invitert som gjester i Molde. Disse fikk nok en hel del spørsmål som det ikke var like enkelt å besvare. Men Moholt kom med noen interessante synspunkter. DSB vil gjerne være en faglig partner til vårt nye forum. En av mange bekymringer som kom fram var mangelfullt utviklet læremateriell. På spørsmål om det finnes penger til utvikling av nye lærebøker sier han et klart ja, men ordningen er administrert av NBSK Honorarene fra brannskolen til å drive kursene rundt om på de regionale sentrene har stått relativt stille i flere år. På spørsmål om det er naturlig at norske kommuner skal subsidiere staten gjennom underhonorerte kurs, sier han et klart og utvetydig nei. Han understreker imidlertid at det også er Norges Brannskole som administrerer denne ordningen og at DSB ikke har til hensikt å detaljstyre dem. 
 

Norske brannveseners utdanningsforum 

Det ble i fjor invitert til samling i regi av Bergen brannvesen. Målsettingen etter seminaret i Bergen var at vi skulle samles i år og at vi da skulle vurdere om hvor vidt vi skulle formalisere vårt samarbeid. Det ble der nedsatt en arbeidsgruppe. Denne arbeidsgruppens oppgave var å videreføre arbeidet til neste samling, altså Molde 2004. Det er denne arbeidsgruppen som også skal arbeide videre fram til neste års samling. Det ble besluttet at den skal være i regi av Asker og Bærum brannvesen.

Seminaret i Molde ble avsluttet med en samlet enighet om at vi måtte arbeide nærmere i årene som kommer, og at det derfor er naturlig å formalisere dette i et forpliktende samarbeid. Det ble derfor dannet et forum som fikk navnet Norske brannveseners utdanningsforum. Forumets hovedmålsetting er å arbeide for kvalitet i den brannfaglige opplæringen og utdanningen.
Tom Riise, Nedre Romerike brann- og redningsvesen ble den første lederen for Norske brannveseners opplæringsforum. Til å hjelpe seg har han en arbeidsgruppe på 5. Disse er Johnny Ekanger – Bergen Brannvesen, Magne Hopeland – Brannvesenet Sør-Rogaland, Steinar Jøransen – Oslo brann- og redningsetat, Tom Riise – Nedre Romerike brann- og redningsvesen og Jan Eriksen fra Asker og Bærum brannvesen. 

 

Publisert: 03-05-2004

COMMENTS