Er Norge- et u-land på el-sikkerhet?

HomeDiverse

Er Norge- et u-land på el-sikkerhet?

Med erstatningsutbetalinger på hele 2,5 milliarder kroner i 1997 etter elektrobranner, selvassurandørene medregnet,* er Norge blant klassens «værstinger» i europeisk sammenheng. Er våre kontrollrutiner gode nok?

Jon Henrik Leere i Lørenskogfirmaet Norsk Elektro-Kontroll finner feil i 9 av 10 elektriske installasjoner han kontrollerer. Bedriftens satsningsområde er internkontroll av elektriske anlegg og design av ENØK- relaterte systemer.

 

 

 

Ny forskrift

Forskriften sier; ”Eier og bruker av elektroinstallasjoner skal til enhver tid ha det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand”. At dette var  ukjent  for de fleste er beklaglig, men også helt i tråd med våre erfaringer, sier Leere. Internkontroll av det elektriske anlegget har ofte lav status i norske bedrifter og få er klar over dette lovpålagte ansvaret. Den nye forskriften pålegger eier/bruker av elektroinstallasjoner  enda større grad av ansvar for internkontroll og dokumentasjon av utført arbeid, en såkalt samsvarserklæring, forteller Leere. Installatøren av anlegget skal oppbevare denne erklæringen i minst fem år. Eier /bruker derimot skal oppbevare denne i hele anleggets levetid. Den nye forskriften gjelder også private husstander, samt borettslag, landbruk og offentlig virksomhet.

Juristenes tiår

Tiåret vi forlater er blitt kalt konsulentenes tiår. Med dagens krav til dokumentasjon er det neste tiår spådd juristenes, sier Leree. Han etterlyser myndighetenes ansvar i kontrollarbeidet, for med 2,5 millioner registrerte elektriske anlegg, og i underkant av 600 e-verksansatte kontrollører, sier det seg selv at kun blir tid til enkelte stikkprøver.
Når myndighetene gjennom den nye forskriften legger så stort ansvar på brukere og installatører av el-anlegg er det duket for lange runder i rettsalen i etterkant av en brann som kan spores tilbake til feil ved el-anlegget, sier Leere.

Tilbakemeldinger

At det må iverksettes tiltak for å for å få ned den høye el-brannstatistikken er det bred enighet om, men for å nå det målet må det bli en bedre informasjonsflyt mellom alle involverte parter. Politiets brannetterforskningsgruppe gjør en glimrende jobb, men hvor blir det av resultatene av etterforskningen?, undrer Leree. Hvis etterforskningen avdekker feil ved el-anlegg er det et rimelig krav at bransjen får tilbakemeldinger om de faktiske forhold.

Selvkritikk

For å nå målsetningen om færre el-branner må bransjen også rette et kritisk søkelys på sine egne arbeidsmetoder og rutiner, påpeker Leere. Utviklingen går raskt fremover også i el-bransjen, men til tross for dette er det ingen automatikk i at montørene blir tilbudt oppfriskningskurs. Det gjøres kort sagt alt for mange håndverksmessige feil. Tidspresset på bygningsarbeidere er generelt stort og elektrikeren er intet unntak, men jeg setter et stort spørsmålstegn ved at akkordarbeid er forenlig med målsetningen om færre el-branner, i mange andre land er dette strengt forbudt, sier Leree.

Se til Sverige

Allerede i 1925 ble Elektriska Nemnden (EN) etablert i Sverige som et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom den svenske stat og forsikringsselskapene. Målsetningen var å forebygge og begrense de omfattende feil og skader på el-installasjoner. Nemden fungerer i dag som et supplement til den offentlige kontrollvirksomheten. Kansellisjef Tore Eklund kan fortelle at EN er i dag en del av den Svenske Brandforsvarsforeningen. ”Brannmannen” stilte Tore Eklund følgende spørsmål;

Hvilke krav stiller dere til eiere av el-anlegg?
– Om eiers forsikringsavtale omfatter brannskader krever vi at el-anlegget blir underlagt en regelmessig kontroll, bedriftens brannforsikring gjelder ikke før en slik kontrollavtale er undertegnet. Jeg vil her understreke at vår virksomhet i hovedsak retter seg mot bedrifter. Kontrollhyppigheten er avhengig av hva slags bedrift det gjelder, et sagbruk for eksempel må forvente en stor kontrollfrekvens.

Hvem kontrollerer?
– Vi sertifiserer egne kontrollører. Etter at de har gjennomgått et kurs hos oss med påfølgende eksamen får de et sertifikat som beviser at de kompetente til denne tjenesten. Vi legger stor vekt på at kontrollørene er oppdatert gjennom kontinuerlige oppfriskningskurs. Kontrollørene må også selv finne seg i at deres eget arbeid blir sjekket. Det sier seg selv at kontrollørene ikke får oppdrag som betyr at han kan kontrollere sitt eget arbeid. Det aksepteres heller ikke at kontrolløren har noen form for eierinteresser i bedriften han er satt til å kontrollere.

*Kilde: Årsberetningen, PE (Produkt og Elektrisitetstilsynet) -1997

 

Publisert: 07-12-1999

COMMENTS