Enhet for beredskap, redning og nødalarmering

HomeDiverse

Enhet for beredskap, redning og nødalarmering

Brannmannen presenterer i flere utgivelser enhetene under den nyopprettede Avdeling for brann og redning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I denne utgaven presenterer vi Enhet for beredskap, redning og nødalarmering (BRN).

Enhet for beredskap, redning og nødalarmering har i utgangspunktet 10 medarbeidere, men for tiden er tre årsverk overført til innføringsprosjektet i Nødnett. 
Enhetens ansvarsområde omfatter forvaltning av brann- og eksplosjonsvernlovens kapittel 3 om kommunens plikter og ansvar samt dimensjoneringsforskriften (unntak av kompetansedelen). Enheten er sentral tilsynsmyndighet for brannvesen og har ansvar for særskilte beredskapsordninger som skogbrannhelikopter, lederstøtte, RITS, oppfølging av beredskap mot akutt forurensning og masseødeleggelsesmidler kalt CBRNE. 
Nødmeldetjenesten, herunder 110-sentralene, tilsyn med disse og oppfølging/forvaltning av Nødnett ligger under enhetens ansvarsområde. Alle redningsrelaterte oppgaver for brann- og redningsvesen sorterer under enheten som også er kontaktpunkt mot internasjonale engasjement.

Enheten har ansvar for Enhetlig Ledelsessystem og kontakten opp mot Vegdirektoratet angående vegtunneler. 
Hans Kristian Madsen er avdelingssleder og sier dette om enheten:
–    Enheten er veldig beredskapsorientert, men arbeider også tett med tilsyn. For tiden gjennomfører vi en tilsynsaksjon i forhold til det forebyggende arbeidet i brann- og redningsvesenet. I tillegg skal mange saker behandles daglig, blant annet mediehenvendelser. 

–    I år har NOUèr om forebyggende arbeid og fremtidig utdanning blitt lagt frem. Sammen med krav om mer samarbeid mellom kommunene og bedre samhandling mellom nødetatene, betyr dette at Avdeling for brann og redning får mange spennende oppgaver fremover. Ikke minst står vi nå foran et betydelig arbeid som følge av at Regjeringen i Stortingsmelding nr 29 om samfunnssikkerhet ber DSB opprette og lede en arbeidsgruppe som skal gjennomgå kommunenes ressurser og bruken av disse innen brann og redning, herunder også organiseringen av brann- og redningsvesenet. Det blir en veldig viktig gruppe og vi får nå en unik mulighet til å gjøre en gjennomgang og finne nye gode løsninger for fremtiden innen det kommunale brann- og redningsområdet.
–    Etter hvert som Nødnett bygges ut øker også forvaltningsoppgavene på dette området, inkludert det å jobbe systematisk med realisering av gevinster. Pilotprosjekt ett nødnummer i Drammen krever også oppfølging fra vår side. Samtidig vil det å trekke med seg læringen fra 22. juli-kommisjonenes rapport bli viktig fremover. Det er mye i rapporten som berører store deler av det vi driver med. 

Medarbeidere i enheten:
Vera Lisa Opsahl
Senioringeniør. Utdannet sivilingeniør i byggteknikk og brannsikkerhet. 
Ansatt i DSB siden 2004. Yrkesbakgrunn fra Statens bygningstekniske etat, byggesaksbehandling i kommuner og forebyggende avdeling i Gjøvik brannvesen.  
Arbeider hovedsakelig med tilsyn med brannvesen, og har deltatt i regelverksutvikling. De viktigste oppgavene nå er en landsomfattende tilsynsaksjon med brannvesenets forebyggende arbeid, og å besvare henvendelser om dimensjoneringsforskriften (unntatt kompetansekapittelet).

Suzanne Hauge Norvang
Rådgiver. Utdannet jurist. 
Ansatt i DSB siden 2010. Yrkesbakgrunn som advokat. 
Arbeider med juridiske spørsmål knyttet til beredskap, skogbrann, redning, nødalarmering og Nødnett. Bistår også Enhet for kompetanse og rapportering, og deltar i forskriftsarbeidet for Sivilforsvaret.

Andreas Urdal
Rådgiver. Utdannet statsviter.
Ansatt i DSB siden 2009. Yrkesbakgrunn som rådgiver i beredskapsspørsmål i Sør-Varanger kommune. 
Har jobbet med Nødnett, overføringen av tilsyn fra DSB til Fylkesmannen samt ledet sekretariatet for NOU om fremtidig utdanning,.  
Arbeider med RITS, både som nasjonal koordinator og opp mot nordisk RITS. I tillegg koordinerer han arbeidet opp mot Fylkesmannen samt utarbeider analyser, utredninger og besvarer henvendelser.

Heidi Vassbotn Løfqvist
Sjefsingeniør. Utdannet maskiningeniør, branningeniør og sivilingeniør innen industriell miljøteknologi.
Ansatt i DSB siden 1999. Yrkesbakgrunn fra ansvar for brannvernarbeid på Universitet i Oslo.
Har blant annet jobbet med FOBTOB/forebyggendeforskriften, dimensjoneringsforskriften, beredskap i tunnel og tilsyn. Deltatt i omorganisering på beredskaps- og tilsynsområdet. 
Arbeider med oppfølging av skogbrannberedskapen og samarbeider med Kystverket og KLIF i forhold til spørsmål knyttet til IUA og ELS. Besvarer henvendelser i forhold til dimensjoneringsforskriften og nødmeldetjenesten.
Er stedfortreder for enhetsleder.

Kari Jensen
Tittel under endring. Utdannet jurist.
Ansatt i DSB siden 1994. Yrkesbakgrunn fra Fylkesmannen, Politiet og Justisdepartementets politiavdeling. 
Var med og skrev første veiledning til dimensjoneringsforskriften, fortsatte med annet lovgivningsarbeid, fra dimensjoneringsforskriften med veiledning i 1994, feierforskriften med veiledning, forskriftsendringene i 2002 og DSBs regelverksprosjekt. Har hatt mange oppgaver, blant annet avtale om skogbrannhelikopter, etableringen av Tetra (som ble Nødnett) og samarbeidsordninger for brannvesen. Ledet den forebyggende enheten i DSB fra 2003 frem til 2012. 
Arbeider nå med organisering og dimensjonering av beredskap.

Nils Petter Bryde
Senioringeniør. Utdannet elektronikkingeniør.
Ansatt i DSB siden 1998. Yrkesbakgrunn fra Utdanningsdepartementet, fylkeskommunen og Forsvaret, hvor han hadde internasjonale oppdrag.
Har jobbet innenfor nødmeldetjenesten siden 2001 med tilsyn av 110-sentraler og på heltid med Nødnett, hvor han styrte kravspesifikasjonen for nødnettsforhandlingene og prosessen frem til fase 0. 
Arbeider med forvaltning av Nødnett, tilsyn av 110-sentraler, evaluering av SAMLOK og felles nødnummer. Sitter i samordningsrådet for nødrelaterte problemstillinger i Justis- og beredskapsdepartementet. Er daglig kontaktpunkt opp mot 110-sentralene.

Hans Kristian Madsen
Avdelingsleder. Utdannet dataingeniør, polititjenestemann og innen administrasjon og ledelse.
Ansatt i direktoratet siden 1990. Før det 10 års yrkesbakgrunn som polititjenestemann i operativ tjeneste. 
Har jobbet med de aller fleste deler innen brann- og redningstjenesten, inkludert nødalarmering og Nødnett. Skrev veiledningen til røyk- og kjemikaliedykking. Har utført tilsyn med brannvesen og gjennomført granskninger og evalueringer. 

Newer Post
Older Post

COMMENTS