ELS

HomeDiverse

ELS

”Kjært barn har mange navn”. Allerede i 2006 startet Tidsskriftet Brannmannen en artikkelserie bygget om det amerikanske systemet ICS (Incident Command System).

Dette var en serie artikler skrevet av ulike brannsjefer i Norge. Disse brannsjefene hadde vært på studieturer i USA etter bevilget stipend fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). ICS har sitt utspring i organisering av store skogbranner i USA, men er også et godt egnet ledelsessystem for mange andre typer hendelser. Forkortelsen ELS, som vi nå har landet på i Norge, står for enhetlig ledelsessystem. Utvikling av et felles ledelsessystem er også et politisk satstingsområde, og er omtalt både i Stortingsmelding 22 om samfunnssikkerhet og Stortingsmelding 35 om brannsikkerhet.

Godt ”verktøy”
Tiden har gått, og systemet har blitt mer og mer tilpasset norske forhold. I dag brukes det både på øvelser og i skarpe aksjoner. Og alle som blir kjent og fortrolig med dette ser at det er et flott ”verktøy”.
En av foregangsmennene og pådriverne til innføringen av et felles ledelsessystem i Norge er brannsjef i Skien, Guttorm Liebe. Tidligere i høst sendte han et brev til DSB i forbindelse med innføringen av ELS i Norge. Liebe er absolutt positiv til innføringen av systemet, men kritisk til hvordan ELS markedsføres. Brevet ble også publisert på hjemmesiden til Norsk Brannbefals Landsforbund, www.nblf.no.

Trene for å bli god
Et slitt utrykk fra idrettsverden, men som er høyst aktuelt å bruke i denne sammenhengen er; ”Du må trene på det du skal bli god på”. Sånn er det også på mange andre områder i livet, inklusive systemer brukt i brann- og redningsNorge. Det er også det Guttorm Liebe påpeker i sitt brev til DSB. Ved jevnlig bruk i de daglige hendelsene blir vi også gode den dagen vi får den store hendelsen i fanget.
Faktum er vel det at alle brannvesen jobber, eller bør jobbe etter disse prinsippene flere ganger om dagen, uavhengig om det settes stab eller ikke. Selv en liten hendelse genererer mange av de samme behovene som en stor hendelse, men det er kanskje bare en eller to personer som tar for seg alle rollene i systemet. Det være seg plan, operasjon, logistikk osv.

Dette er ordlyden i brevet Liebe sendte DSB, som svar på rundskrivet som gikk ut fra DSB 15. oktober i år.


Enhetlig ledelsessystem

Det vises til rundskrivet fra DSB datert 15. oktober 2010 om enhetlig ledelsessystem (ELS).

Det er gledelig at ett, enhetlig og gjennomprøvet system for organisering og ledelse av håndtering av hendelser nå innføres i Norge. Mangelen på ett felles system har vært en svakhet og et savn i lang, lang tid.
Men leseren av rundskrivet kan lett bli forledet til å tro at denne strukturen og organiseringen først og fremst dreier seg om noe som skal brukes ved større og langvarige hendelser der det er behov for stab(er) og flere organisasjoner er involvert.  Måten å tenke på, organisere på, bygge opp innsatsorganisasjonen på, og måten å ivareta ledelsesfunksjonene på er enda mer viktig i de mindre og mer dagligdagse hendelser. Og dersom man praktiserer og behersker systemet til daglig, vil det å gjøre det under en stor hendelse bli en naturlig følge.

Presentasjonene fra Kystverket og fra DSB under årets IUA-konferanse i Tromsø etterlater det samme inntrykket som rundskrivet gjør, – at ELS er beregnet for store hendelser med behov for staber og mange involverte organisasjoner.
Det er på en måte forståelig at statlige institusjoner er så fjerne fra dagligdagse hendelser at disse på en måte ikke vedkommer dem, og at hendelsene skal være ganske store for at staten selv skal få direkte interesse av hvordan de håndteres.

Men når vi informerer om, ”markedsfører” og ikke minst når vi skal undervise i ELS, er det aller viktigste å skape forståelsen av at dette organisatoriske mønsteret og den grunnleggende tankegangen i ELS skal gjelde for alle hendelser, uansett typer eller størrelse, og at det viktigste er å praktisere ELS til daglig. DSB oppfordres derfor til å vektlegge dette framfor ELS benyttet ved store hendelser, i den bebudete veiledningen og når ELS om kort tid skal implementeres i norske brannvesen.

Etter planen skal det gjennomføres kurs i ELS i 2011. En får da håpe at de tydelige signalene fra brannsjefen i Skien blir tatt til følge. I skrivende stund er ikke kursene tidsfestet, men vil bli publisert på hjemmesidene til Brannskolen på www.nbsk.no og Oppland sivilforsvarskrets www.sivilforsvaret.no. De har forøvrig gjennomført to pilotkurs i 2009, den gangen under navnet EIS – enhetlig innsatsledelsessystem.

 

COMMENTS